مهرام (حق تقدم)

غمهراح | حق تقدم - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( تولید سایر محصولات غذایی )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

تولید سایر محصولات غذایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 115,000 0.00
قیمت پایانی: - 100.00

آخرین معامله

1399/12/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 128,800 پایانی - 115,000.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 110,400 - 128,800 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/25
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار 1
633 حجم خرید 173,200
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 173,833
633.00 تغییر مالکیت 633.00

عرضه و تقاضا

1399/12/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید67,500 فروش115,000 تعداد326,167 دستور7
دستور1 تعداد3,504 خرید2,010 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 3,556 دوره 9 ماهه
سود TTM 4,496
P/E TTM 27.28

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,017 P/E مجمع 40.66
سود نقدی 1,207
درصد توزیع 40.01 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 462
6 ماهه % رتبه 466
9 ماهه % رتبه 490
1 ساله % رتبه 485
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

% 22.17

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 115,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.93 میلیون دفعات : 78
تاریخ : 1399/12/24 پایانی : 115,000 درصد تغییر : 66.07 حجم : 378,384 دفعات : 38
تاریخ : 1399/10/04 پایانی : 69,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 931,075 دفعات : 1,016
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 69,250 درصد تغییر : 2.21 حجم : 931,075 دفعات : 1,016
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 67,750 درصد تغییر : 0.40 حجم : 1.02 میلیون دفعات : 717
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 68,020 درصد تغییر : 2.29 حجم : 712,657 دفعات : 724
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 66,500 درصد تغییر : 0.08 حجم : 1.59 میلیون دفعات : 946
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 66,450 درصد تغییر : 0.49 حجم : 853,863 دفعات : 1,120
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 66,780 درصد تغییر : 7.55 حجم : 1.03 میلیون دفعات : 1,258
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 62,090 درصد تغییر : 8.49 حجم : 1.56 میلیون دفعات : 969
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 57,230 درصد تغییر : 6.35 حجم : 613,719 دفعات : 811
تاریخ : 1399/09/23 پایانی : 61,110 درصد تغییر : 0.59 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 1,517
تاریخ : 1399/09/22 پایانی : 61,470 درصد تغییر : 8.84 حجم : 993,376 دفعات : 1,157
تاریخ : 1399/09/19 پایانی : 56,480 درصد تغییر : 9.37 حجم : 780,266 دفعات : 584
تاریخ : 1399/09/18 پایانی : 51,640 درصد تغییر : 0.31 حجم : 256,077 دفعات : 373
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها