تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)

رتاپح | حق تقدم - بورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,320 4.83
قیمت پایانی: 5,590 0.00

آخرین معامله

1399/09/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,100 پایانی 5,590 0.00
بیشترین 6,220 کمترین 5,310
حجم 63.98 میلیون دفعات 9,550
حد قیمت 5,930 - 7,250 ارزش 357.6 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/09/30
حقیقی حقوقی
218 تعداد خریدار 2
3.41 میلیون حجم خرید 322,565
257 تعداد فروشنده -
3.733 میلیون حجم فروش -
322,565 تغییر مالکیت 322,565

عرضه و تقاضا

1399/09/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,930 تعداد6,147,019 دستور581
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,940 تعداد24,916 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,950 تعداد10,492 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,000 تعداد21,920 دستور14
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,010 تعداد5,306 دستور9

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 236 دوره 6 ماهه
سود TTM 405
P/E TTM 20.473

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 520 P/E مجمع 15.96
سود نقدی 260
درصد توزیع 50 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 463
6 ماهه % رتبه 184
9 ماهه % رتبه 200
1 ساله % رتبه 177
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.704 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 17.64

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 5,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63.98 میلیون دفعات : 9,550
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 5,590 درصد تغییر : 5.25 حجم : 63.98 میلیون دفعات : 9,550
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 5,900 درصد تغییر : 1.83 حجم : 59.39 میلیون دفعات : 8,230
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 6,010 درصد تغییر : 8.80 حجم : 3.91 میلیون دفعات : 545
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 6,590 درصد تغییر : 3.62 حجم : 17.41 میلیون دفعات : 2,928
تاریخ : 1399/09/23 پایانی : 6,360 درصد تغییر : 16.70 حجم : 21.86 میلیون دفعات : 2,948
تاریخ : 1399/09/19 پایانی : 5,450 درصد تغییر : 0.73 حجم : 8.26 میلیون دفعات : 1,611
تاریخ : 1399/09/18 پایانی : 5,490 درصد تغییر : 4.85 حجم : 11.02 میلیون دفعات : 1,877
تاریخ : 1399/09/17 پایانی : 5,770 درصد تغییر : 2.67 حجم : 17.03 میلیون دفعات : 2,454
تاریخ : 1399/09/16 پایانی : 5,620 درصد تغییر : 9.34 حجم : 16.03 میلیون دفعات : 2,275
تاریخ : 1399/09/15 پایانی : 5,140 درصد تغییر : 3.42 حجم : 7.93 میلیون دفعات : 1,391
تاریخ : 1399/09/12 پایانی : 4,970 درصد تغییر : 1.19 حجم : 8.18 میلیون دفعات : 1,371
تاریخ : 1399/09/11 پایانی : 5,030 درصد تغییر : 3.64 حجم : 6.09 میلیون دفعات : 1,225
تاریخ : 1399/09/10 پایانی : 5,220 درصد تغییر : 2.55 حجم : 9.58 میلیون دفعات : 1,460
تاریخ : 1399/09/09 پایانی : 5,090 درصد تغییر : 6.71 حجم : 9.62 میلیون دفعات : 1,572
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سپح آخرین : 1,280 17,040 حجم : - ارزش بازار : 34.04 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها