دارو اکسیر (حق تقدم)

دلرح | حق تقدم - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 27,140 3.55
قیمت پایانی: 27,330 2.88

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,980 پایانی 27,330 810.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 27,020 - 31,510 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
110 تعداد خریدار -
1.173 میلیون حجم خرید -
298 تعداد فروشنده -
1.173 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد12,749 خرید27,100 فروش27,140 تعداد2,250 دستور1
دستور1 تعداد3,979 خرید27,060 فروش27,150 تعداد3,250 دستور1
دستور1 تعداد5,858 خرید27,050 فروش27,230 تعداد1,153 دستور2
دستور12 تعداد118,100 خرید27,020 فروش27,690 تعداد350 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش27,780 تعداد5,250 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -2,476 دوره 9 ماهه
سود TTM 3,088
P/E TTM 11.627

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 6,198 P/E مجمع 5.79
سود نقدی 5,885
درصد توزیع 94.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 480
6 ماهه % رتبه 391
9 ماهه % رتبه 353
1 ساله % رتبه 373
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

% 16.08

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 27,330 درصد تغییر : 2.88 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 638
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 28,140 درصد تغییر : 0.25 حجم : 946,712 دفعات : 430
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 28,070 درصد تغییر : 1.09 حجم : 672,242 دفعات : 358
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 28,380 درصد تغییر : 0.25 حجم : 1.32 میلیون دفعات : 510
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 28,310 درصد تغییر : 3.08 حجم : 849,354 دفعات : 329
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 29,210 درصد تغییر : 1.60 حجم : 840,355 دفعات : 299
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 28,750 درصد تغییر : 0.10 حجم : 842,546 دفعات : 255
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 28,720 درصد تغییر : 2.91 حجم : 1.43 میلیون دفعات : 439
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 29,580 درصد تغییر : 2.86 حجم : 706,080 دفعات : 389
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 30,450 درصد تغییر : 5.88 حجم : 605,140 دفعات : 472
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 28,760 درصد تغییر : 3.68 حجم : 1.12 میلیون دفعات : 604
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 27,740 درصد تغییر : 1.35 حجم : 1.46 میلیون دفعات : 451
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 27,370 درصد تغییر : 1.56 حجم : 239,006 دفعات : 192
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 26,950 درصد تغییر : 7.07 حجم : 337,232 دفعات : 192
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 2.09 حجم : 361,855 دفعات : 277
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : دتمادح آخرین : 1,450 38,500 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/13
نماد : دعبیدح آخرین : 1,400 31,700 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/16
نماد : داروح آخرین : 960.00 24,140 حجم : 4.08 میلیون ارزش بازار : 18.105 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/29
نماد : دقاضیح آخرین : 579.00 36,389 حجم : 48,194 ارزش بازار : 46.475 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/3
نماد : دسبحاح آخرین : 510.00 16,500 حجم : - ارزش بازار : 8.395 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/14
نماد : دزهراویح آخرین : 210.00 5,190 حجم : - ارزش بازار : 3.549 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : دشیمیح آخرین : 910.00 22,010 حجم : - ارزش بازار : 4.406 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : کاسپینح آخرین : 1,296 21,951 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها