دارو عبیدی (حق تقدم)

دعبیدح | حق تقدم - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,700 4.62
قیمت پایانی: 31,680 4.55

آخرین معامله

1399/09/16
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 33,330 پایانی 31,680 1,380.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 27,270 - 33,330 ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/09/16
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/09/16
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1403/05/03
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1403/05/03
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : دتمادح آخرین : 360.00 36,200 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : داروح آخرین : 600.00 13,100 حجم : 448,500 ارزش بازار : 36.608 هزار میلیارد تاریخ : 1401/08/24
نماد : دقاضیح آخرین : 120.00 16,700 حجم : 100,000 ارزش بازار : 31.603 هزار میلیارد تاریخ : 1401/11/10
نماد : دسبحاح آخرین : 320.00 9,700 حجم : 17.277 میلیون ارزش بازار : 86.839 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/20
نماد : دلرح آخرین : - 19,000 حجم : 211,868 ارزش بازار : 44.483 هزار میلیارد تاریخ : 1401/10/11
نماد : دزهراویح آخرین : 1.00 3,250 حجم : 47.21 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/05
نماد : دالبرح آخرین : 301.00 5,200 حجم : 2.6 میلیون ارزش بازار : 37.098 هزار میلیارد تاریخ : 1401/01/14
نماد : دسبحانح آخرین : 2,694 7,600 حجم : 1.41 میلیون ارزش بازار : 22.283 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/20
نماد : کاسپینح آخرین : 120.00 12,900 حجم : 56,481 ارزش بازار : 20.02 هزار میلیارد تاریخ : 1401/12/03
نماد : دشیمیح آخرین : 670.00 21,500 حجم : 330,050 ارزش بازار : 20.826 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/06
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها