دارو عبیدی (حق تقدم)

دعبیدح | حق تقدم - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,700 4.62
قیمت پایانی: 31,680 4.55

آخرین معامله

1399/09/16
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 33,330 پایانی 31,680 1,380.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 27,270 - 33,330 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/09/16
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/09/16
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,000 خرید31,750 فروش31,900 تعداد49,008 دستور1
دستور5 تعداد11,724 خرید31,500 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد1,158 خرید31,400 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد578 خرید31,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,000 خرید30,900 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 670 دوره 9 ماهه
سود TTM 847
P/E TTM 39.45

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 1,104 P/E مجمع 30.28
سود نقدی 223
درصد توزیع 20.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 233
6 ماهه % رتبه 331
9 ماهه % رتبه 271
1 ساله % رتبه 227
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

% 12.52

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/09/16 پایانی : 31,680 درصد تغییر : 4.55 حجم : 3.65 میلیون دفعات : 236
تاریخ : 1399/09/15 پایانی : 30,300 درصد تغییر : 5.58 حجم : 1.81 میلیون دفعات : 97
تاریخ : 1399/09/12 پایانی : 28,700 درصد تغییر : 4.05 حجم : 10,079 دفعات : 27
تاریخ : 1399/09/11 پایانی : 29,910 درصد تغییر : 3.07 حجم : 27,814 دفعات : 51
تاریخ : 1399/09/10 پایانی : 29,020 درصد تغییر : 1.72 حجم : 206,093 دفعات : 42
تاریخ : 1399/09/09 پایانی : 28,530 درصد تغییر : 7.66 حجم : 25,948 دفعات : 50
تاریخ : 1399/09/05 پایانی : 26,500 درصد تغییر : 16.69 حجم : 37,554 دفعات : 28
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 31,810 درصد تغییر : 9.88 حجم : 1.643 میلیون دفعات : 2,092
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 28,950 درصد تغییر : 8.18 حجم : 299,899 دفعات : 449
تاریخ : 1399/06/03 پایانی : 26,760 درصد تغییر : 7.37 حجم : 171,550 دفعات : 385
تاریخ : 1399/06/02 پایانی : 28,890 درصد تغییر : 8.05 حجم : 159,926 دفعات : 426
تاریخ : 1399/06/01 پایانی : 31,420 درصد تغییر : 4.03 حجم : 184,359 دفعات : 389
تاریخ : 1399/05/29 پایانی : 32,740 درصد تغییر : 3.90 حجم : 132,734 دفعات : 363
تاریخ : 1399/05/28 پایانی : 34,070 درصد تغییر : 8.54 حجم : 420,780 دفعات : 865
تاریخ : 1399/05/27 پایانی : 31,390 درصد تغییر : 0.51 حجم : 364,625 دفعات : 486
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : دتمادح آخرین : 360.00 36,200 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : داروح آخرین : 610.00 16,800 حجم : 8.22 میلیون ارزش بازار : 12.293 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/20
نماد : دقاضیح آخرین : 14,088 25,200 حجم : 2,568 ارزش بازار : 46.475 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/21
نماد : دلرح آخرین : 280.00 24,500 حجم : 21.51 میلیون ارزش بازار : 16.544 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/21
نماد : دسبحاح آخرین : 510.00 16,500 حجم : - ارزش بازار : 8.395 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/14
نماد : دزهراویح آخرین : 1.00 3,250 حجم : 47.21 میلیون ارزش بازار : 2.12 هزار میلیارد تاریخ : 1400/08/5
نماد : دشیمیح آخرین : 510.00 21,900 حجم : - ارزش بازار : 4.35 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/18
نماد : کاسپینح آخرین : 398.00 19,502 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/25
نماد : دالبرح آخرین : 490.00 11,000 حجم : - ارزش بازار : 9.812 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/18
نماد : دسبحانح آخرین : 370.00 4,800 حجم : - ارزش بازار : 4.239 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها