دارو عبیدی (حق تقدم)

دعبیدح | حق تقدم - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,700 4.62
قیمت پایانی: 31,680 4.55

آخرین معامله

1399/09/16
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 33,330 پایانی 31,680 1,380.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 27,270 - 33,330 ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/09/16
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/09/16
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/09/10
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/09/10
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/06/09 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/08 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/07 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/06 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/05 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/02 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/01 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/31 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/30 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/29 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 31,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : دتمادح آخرین : 360.00 36,200 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : داروح آخرین : 600.00 13,100 حجم : 448,500 ارزش بازار : 36.608 هزار میلیارد تاریخ : 1401/08/24
نماد : دقاضیح آخرین : 290.00 11,240 حجم : 411,108 ارزش بازار : 22.746 هزار میلیارد تاریخ : 1401/07/20
نماد : دلرح آخرین : 280.00 24,500 حجم : 21.51 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/21
نماد : دسبحاح آخرین : 90.00 5,250 حجم : 1.137 میلیون ارزش بازار : 52.592 هزار میلیارد تاریخ : 1401/08/21
نماد : دزهراویح آخرین : 1.00 3,250 حجم : 47.21 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/05
نماد : دشیمیح آخرین : 430.00 12,930 حجم : 1.467 میلیون ارزش بازار : 13.806 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کاسپینح آخرین : 243.00 8,900 حجم : 4.328 میلیون ارزش بازار : 14.742 هزار میلیارد تاریخ : 1401/07/30
نماد : دالبرح آخرین : 301.00 5,200 حجم : 2.6 میلیون ارزش بازار : 37.098 هزار میلیارد تاریخ : 1401/01/14
نماد : دسبحانح آخرین : 2,694 7,600 حجم : 1.41 میلیون ارزش بازار : 22.283 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/20
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها