شیمی داروپخش (حق تقدم)

دشیمیح | حق تقدم - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,900 2.38
قیمت پایانی: 21,750 1.68

آخرین معامله

1400/05/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,720 پایانی 21,750 360.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 19,050 - 23,270 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/05/18
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/05/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد40,328 خرید22,010 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد850 خرید22,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد1,929 خرید21,700 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد108,500 خرید21,690 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد100,000 خرید21,670 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 724 دوره 3 ماهه
سود TTM 2,074
P/E TTM 12.095

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 3,153 P/E مجمع 7.95
سود نقدی 2,971
درصد توزیع 94.23 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 442
6 ماهه % رتبه 429
9 ماهه % رتبه 357
1 ساله % رتبه 330
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.35 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 22.44

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/05/18 پایانی : 21,750 درصد تغییر : 1.68 حجم : 4.35 میلیون دفعات : 325
تاریخ : 1400/05/17 پایانی : 21,390 درصد تغییر : 7.76 حجم : 4.5 میلیون دفعات : 201
تاریخ : 1400/05/13 پایانی : 19,850 درصد تغییر : 2.46 حجم : 5 میلیون دفعات : 261
تاریخ : 1400/05/12 پایانی : 20,350 درصد تغییر : 19.78 حجم : 281,542 دفعات : 56
تاریخ : 1400/01/26 پایانی : 16,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.93 میلیون دفعات : 1,525
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 16,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.93 میلیون دفعات : 1,525
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 16,990 درصد تغییر : 1.43 حجم : 2.3 میلیون دفعات : 1,065
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 16,750 درصد تغییر : 0.65 حجم : 1.05 میلیون دفعات : 565
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 16,860 درصد تغییر : 3.44 حجم : 927,316 دفعات : 474
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 17,460 درصد تغییر : 3.32 حجم : 733,303 دفعات : 455
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 18,060 درصد تغییر : 2.43 حجم : 710,872 دفعات : 381
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 18,510 درصد تغییر : 3.54 حجم : 575,581 دفعات : 458
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 19,190 درصد تغییر : 3.81 حجم : 298,267 دفعات : 166
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 19,950 درصد تغییر : 2.49 حجم : 843,467 دفعات : 541
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 20,460 درصد تغییر : 2.71 حجم : 3.2 میلیون دفعات : 1,242
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : دتمادح آخرین : 360.00 36,200 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : دعبیدح آخرین : 1,400 31,700 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/16
نماد : داروح آخرین : 610.00 16,800 حجم : 8.22 میلیون ارزش بازار : 12.293 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/20
نماد : دقاضیح آخرین : 14,088 25,200 حجم : 2,568 ارزش بازار : 46.475 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/21
نماد : دلرح آخرین : 280.00 24,500 حجم : 21.51 میلیون ارزش بازار : 16.544 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/21
نماد : دسبحاح آخرین : 510.00 16,500 حجم : - ارزش بازار : 8.395 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/14
نماد : دزهراویح آخرین : 1.00 3,250 حجم : 47.21 میلیون ارزش بازار : 2.12 هزار میلیارد تاریخ : 1400/08/5
نماد : کاسپینح آخرین : 398.00 19,502 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/25
نماد : دالبرح آخرین : 490.00 11,000 حجم : - ارزش بازار : 9.812 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/18
نماد : دسبحانح آخرین : 370.00 4,800 حجم : - ارزش بازار : 4.239 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها