کارخانجات داروپخش (حق تقدم)

داروح | حق تقدم - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,100 4.80
قیمت پایانی: 12,470 0.24

آخرین معامله

1401/08/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,700 پایانی 12,470 30.00
بیشترین 12,700 کمترین 12,700
حجم 448,500 دفعات 13
حد قیمت 11,700 - 14,300 ارزش 5.61 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/08/24
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
3,000 حجم خرید 445,500
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 448,500
3,000 تغییر مالکیت 3,000

عرضه و تقاضا

1401/08/24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد53,202 خرید12,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد430 خرید11,810 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد38,000 خرید11,790 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد200,500 خرید11,780 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد30,776 خرید11,760 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,169 دوره 6 ماهه
سود TTM 2,319
P/E TTM 6.071

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 4,126 P/E مجمع 3.41
سود نقدی 3,840
درصد توزیع 93.07 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 502
6 ماهه % رتبه 552
9 ماهه % رتبه 503
1 ساله % رتبه 454
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
36.608 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 11.64

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : دتمادح آخرین : 360.00 36,200 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : دقاضیح آخرین : 120.00 16,700 حجم : 100,000 ارزش بازار : 31.603 هزار میلیارد تاریخ : 1401/11/10
نماد : دسبحاح آخرین : 320.00 9,700 حجم : 17.277 میلیون ارزش بازار : 86.839 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/20
نماد : دلرح آخرین : - 19,000 حجم : 211,868 ارزش بازار : 44.483 هزار میلیارد تاریخ : 1401/10/11
نماد : دعبیدح آخرین : 1,400 31,700 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/16
نماد : دزهراویح آخرین : 1.00 3,250 حجم : 47.21 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/05
نماد : دالبرح آخرین : 301.00 5,200 حجم : 2.6 میلیون ارزش بازار : 37.098 هزار میلیارد تاریخ : 1401/01/14
نماد : دسبحانح آخرین : 2,694 7,600 حجم : 1.41 میلیون ارزش بازار : 22.283 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/20
نماد : کاسپینح آخرین : 120.00 12,900 حجم : 56,481 ارزش بازار : 20.02 هزار میلیارد تاریخ : 1401/12/03
نماد : دشیمیح آخرین : 670.00 21,500 حجم : 330,050 ارزش بازار : 20.826 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/06
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها