موتورسازان تراکتور (حق تقدم)

خموتورح | حق تقدم - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,400 6.52
قیمت پایانی: 2,400 6.52

آخرین معامله

1401/01/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,500 پایانی 2,400 147.00
بیشترین 2,250 کمترین 2,150
حجم 488,006 دفعات 14
حد قیمت 1,978 - 2,416 ارزش 1.1 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/01/21
حقیقی حقوقی
58 تعداد خریدار -
9.271 میلیون حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 9.271 میلیون
9.271 میلیون تغییر مالکیت 9.271 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/01/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد685,856 خرید2,416 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد2,200 خرید2,381 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد236,000 خرید2,360 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10,000 خرید2,340 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد48,133 خرید2,300 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 128 دوره 9 ماهه
سود TTM 234
P/E TTM 17.045

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 451 P/E مجمع 8.83
سود نقدی 90
درصد توزیع 19.96 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 335
6 ماهه % رتبه 266
9 ماهه % رتبه 282
1 ساله % رتبه 284
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.713 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 14.46

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/06/09 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/08 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/07 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/06 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/05 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/02 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/01 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/31 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/30 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/29 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خاورح آخرین : 131.00 320 حجم : 950.732 میلیون ارزش بازار : 124.532 هزار میلیارد تاریخ : 1401/01/23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها