موتورسازان تراکتور (حق تقدم)

خموتورح | حق تقدم - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,087 0.65
قیمت پایانی: 3,077 0.33

آخرین معامله

1402/04/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,000 پایانی 3,077 10.00
بیشترین 3,200 کمترین 3,000
حجم 28.335 میلیون دفعات 697
حد قیمت 2,761 - 3,373 ارزش 87.18 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/04/14
حقیقی حقوقی
152 تعداد خریدار 1
28.215 میلیون حجم خرید 120,000
176 تعداد فروشنده 3
14.84 میلیون حجم فروش 13.495 میلیون
13.375 میلیون تغییر مالکیت 13.375 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/04/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد24,749 خرید3,041 فروش3,087 تعداد3,791 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید3,040 فروش3,099 تعداد70,000 دستور1
دستور1 تعداد3,278 خرید3,039 فروش3,104 تعداد795 دستور1
دستور2 تعداد9,815 خرید3,032 فروش3,107 تعداد160,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید3,031 فروش3,116 تعداد16,200 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 493 دوره 12 ماهه
سود TTM 986
P/E TTM 4.907

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 986 P/E مجمع 4.91
سود نقدی 300
درصد توزیع 30.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 531
6 ماهه % رتبه 384
9 ماهه % رتبه 322
1 ساله % رتبه 282
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
29.028 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 17.98

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خاورح آخرین : 131.00 320 حجم : 950.732 میلیون ارزش بازار : 124.532 هزار میلیارد تاریخ : 1401/01/23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها