ریخته گری تراکتور (حق تقدم)

ختراکح | حق تقدم - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,350 0.00
قیمت پایانی: - 100.00

آخرین معامله

1399/12/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,350 پایانی - 12,350.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 11,860 - 13,830 ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/25
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
4,567 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 4,567
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/05/27
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/05/27
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/01/10 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/01/09 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/01/08 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/01/07 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/01/06 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/12/28 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/12/25 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/12/24 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/12/23 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/12/22 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/12/21 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/12/18 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/12/17 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/12/16 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/12/15 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تشتادح آخرین : 166.00 10,600 حجم : 161,423 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/01
نماد : ختورح آخرین : - 23,230 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/25
نماد : خاهنح آخرین : 178.00 2,900 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/03
نماد : خمهرح آخرین : 11.00 398 حجم : 100.78 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/04
نماد : خریختح آخرین : 141.00 2,090 حجم : - ارزش بازار : 6.734 هزار میلیارد تاریخ : 1401/03/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها