ریخته گری تراکتور (حق تقدم)

ختراکح | حق تقدم - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,090 0.24
قیمت پایانی: 4,090 0.24

آخرین معامله

1402/04/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,200 پایانی 4,090 10.00
بیشترین 4,240 کمترین 4,000
حجم 12.731 میلیون دفعات 626
حد قیمت 3,690 - 4,510 ارزش 52.05 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/04/14
حقیقی حقوقی
183 تعداد خریدار 2
10.131 میلیون حجم خرید 2.6 میلیون
166 تعداد فروشنده 2
9.174 میلیون حجم فروش 3.557 میلیون
956,637 تغییر مالکیت 956,637

عرضه و تقاضا

1402/04/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,500 خرید4,070 فروش4,090 تعداد1,847 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید4,050 فروش4,100 تعداد12,745 دستور2
دستور1 تعداد29,342 خرید4,040 فروش4,110 تعداد109,881 دستور2
دستور2 تعداد68,643 خرید4,030 فروش4,130 تعداد18,038 دستور2
دستور1 تعداد2,000 خرید4,020 فروش4,140 تعداد100,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 631 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,190
P/E TTM 2.79

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 2,190 P/E مجمع 2.79
سود نقدی 700
درصد توزیع 31.96 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 539
6 ماهه % رتبه 456
9 ماهه % رتبه 361
1 ساله % رتبه 289
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
38.676 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 19.7

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 3,406 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 3,406 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 3,406 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 3,406 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 3,406 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 3,406 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 3,406 درصد تغییر : 0.74 حجم : 18.636 میلیون دفعات : 1,005
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 3,381 درصد تغییر : 3.46 حجم : 9.713 میلیون دفعات : 566
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 3,268 درصد تغییر : 5.22 حجم : 12.606 میلیون دفعات : 553
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 3,106 درصد تغییر : 1.37 حجم : 7.246 میلیون دفعات : 221
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 3,149 درصد تغییر : 1.07 حجم : 8.587 میلیون دفعات : 325
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 3,183 درصد تغییر : 0.84 حجم : 8.326 میلیون دفعات : 287
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 3,210 درصد تغییر : 0.50 حجم : 5.545 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 3,226 درصد تغییر : 2.38 حجم : 2.611 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 3,151 درصد تغییر : 0.06 حجم : 2.826 میلیون دفعات : 140
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تشتادح آخرین : 166.00 10,600 حجم : 161,423 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/01
نماد : ختورح آخرین : - 23,230 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/25
نماد : خمهرح آخرین : 4.00 620 حجم : 521.929 میلیون ارزش بازار : 12.129 هزار میلیارد تاریخ : 1401/07/10
نماد : خاهنح آخرین : 178.00 2,900 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/03
نماد : خریختح آخرین : 141.00 2,090 حجم : - ارزش بازار : 6.734 هزار میلیارد تاریخ : 1401/03/11
نماد : خعمراح آخرین : 310.00 3,000 حجم : 104.43 میلیون ارزش بازار : 7.045 هزار میلیارد تاریخ : 1401/11/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها