کشتیرانی ایران (حق تقدم)

حکشتیح | حق تقدم - بورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( سایر حمل و نقل )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

سایر حمل و نقل

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,210 0.26
قیمت پایانی: 15,210 0.26

آخرین معامله

1399/12/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,200 پایانی 15,210 40.00
بیشترین 15,210 کمترین 15,210
حجم 23,600 دفعات 6
حد قیمت 14,640 - 17,080 ارزش 359 میلیون
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/25
حقیقی حقوقی
60 تعداد خریدار 1
685,393 حجم خرید 150,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 835,393
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1403/05/03
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1403/05/03
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها