کشتیرانی ایران (حق تقدم)

حکشتیح | حق تقدم - بورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( سایر حمل و نقل )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

سایر حمل و نقل

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,250 0.00
قیمت پایانی: - 100.00

آخرین معامله

1399/12/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,200 پایانی - 15,250.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 14,640 - 17,080 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/25
حقیقی حقوقی
60 تعداد خریدار 1
685,393 حجم خرید 150,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 835,393
685,393 تغییر مالکیت 685,393

عرضه و تقاضا

1399/12/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد450 خرید15,180 فروش15,200 تعداد29,831 دستور1
دستور1 تعداد450 خرید15,180 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد333 خرید15,170 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد2,000 خرید15,030 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد9,000 خرید15,010 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود 15 دوره 6 ماهه
سود TTM 299
P/E TTM 64.399

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 354 P/E مجمع 54.32
سود نقدی 36
درصد توزیع 10.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 21
6 ماهه % رتبه 30
9 ماهه % رتبه 24
1 ساله % رتبه 24
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
78.59 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 8.72

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 15,210 درصد تغییر : 0.26 حجم : 24.69 میلیون دفعات : 1,514
تاریخ : 1399/12/24 پایانی : 15,250 درصد تغییر : 1.42 حجم : 420,325 دفعات : 67
تاریخ : 1399/12/23 پایانی : 15,470 درصد تغییر : 3.91 حجم : 1.52 میلیون دفعات : 154
تاریخ : 1399/12/20 پایانی : 16,100 درصد تغییر : 10.56 حجم : 222,808 دفعات : 47
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 18,000 درصد تغییر : 4.00 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 18,750 درصد تغییر : 0.43 حجم : 1,870 دفعات : 4
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 18,830 درصد تغییر : 1.41 حجم : 9,865 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 19,100 درصد تغییر : 0.47 حجم : 7,228 دفعات : 11
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 19,010 درصد تغییر : 50.55 حجم : 1,130 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 38,440 درصد تغییر : 6.02 حجم : 13.158 میلیون دفعات : 5,800
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 40,900 درصد تغییر : 0.29 حجم : 11.564 میلیون دفعات : 5,831
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 40,780 درصد تغییر : 10.00 حجم : 1.285 میلیون دفعات : 585
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 45,310 درصد تغییر : 9.43 حجم : 1.675 میلیون دفعات : 1,185
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 50,030 درصد تغییر : 0.50 حجم : 12.695 میلیون دفعات : 6,178
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 50,280 درصد تغییر : 8.97 حجم : 3.725 میلیون دفعات : 1,562
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها