پتروشیمی جم (حق تقدم)

جمح | حق تقدم - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 46,050 0.50
قیمت پایانی: 46,090 0.41

آخرین معامله

1400/10/06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,230 پایانی 46,090 190.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/10/06
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/10/06
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/09/11
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1402/09/11
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شاملاح آخرین : 180.00 7,700 حجم : 7.77 میلیون ارزش بازار : 29.835 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/13
نماد : پترولح آخرین : 270.00 6,900 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/30
نماد : جهرمح آخرین : 490.00 110 حجم : 21,218 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/20
نماد : شفنح آخرین : 550.00 9,200 حجم : 43.05 میلیون ارزش بازار : 378.828 هزار میلیارد تاریخ : 1401/03/26
نماد : فساح آخرین : - 1 حجم : 113,758 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/25
نماد : تاپیکوح آخرین : 390.00 14,200 حجم : 24.566 میلیون ارزش بازار : 1592.535 هزار میلیارد تاریخ : 1401/12/24
نماد : دارابح آخرین : - 1 حجم : 1.906 میلیارد ارزش بازار : 2.996 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/24
نماد : کلرح آخرین : - 44,800 حجم : 7.31 میلیون ارزش بازار : 38.514 هزار میلیارد تاریخ : 1401/12/21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها