سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم)

ثشرقح | حق تقدم - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,460 0.68
قیمت پایانی: 4,510 1.81

آخرین معامله

1399/10/02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,870 پایانی 4,510 80.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 3,990 - 4,870 ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/02
حقیقی حقوقی
93 تعداد خریدار -
1.434 میلیون حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 1.434 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/09/11
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1402/09/11
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ثترانح آخرین : 86.00 1,811 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/04/15
نماد : ثاختح آخرین : - 3,550 حجم : 54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/04
نماد : ثپردیسح آخرین : 55.00 9,542 حجم : 3.68 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها