خدمات کشاورزی (حق تقدم)

تکشاح | حق تقدم - بورس
ماشین آلات و تجهیزات ( ماشین آلات کشاورزی و باغبانی )
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

ماشین آلات کشاورزی و باغبانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 41,760 0.00
قیمت پایانی: - 0.00

آخرین معامله

1399/12/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 48,000 پایانی - 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 41,760 - 48,720 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/25
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
2,572 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 2,572
2,572 تغییر مالکیت 2,572

عرضه و تقاضا

1399/12/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور10 تعداد106,895 خرید41,760 فروش43,500 تعداد197,428 دستور4
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -2,161 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,256
P/E TTM 20.987

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 878 P/E مجمع 53.93
سود نقدی 400
درصد توزیع 45.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 143
6 ماهه % رتبه 220
9 ماهه % رتبه 432
1 ساله % رتبه 396
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

% 39.39

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 41,780 درصد تغییر : 14.93 حجم : 309,710 دفعات : 26
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 49,110 درصد تغییر : 9.01 حجم : 3.393 میلیون دفعات : 1,664
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 53,970 درصد تغییر : 0.82 حجم : 8.965 میلیون دفعات : 2,668
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 53,530 درصد تغییر : 8.89 حجم : 2.103 میلیون دفعات : 755
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 49,160 درصد تغییر : 9.93 حجم : 2.72 میلیون دفعات : 759
تاریخ : 1399/06/03 پایانی : 44,720 درصد تغییر : 7.32 حجم : 2.818 میلیون دفعات : 1,181
تاریخ : 1399/06/02 پایانی : 41,670 درصد تغییر : 4.01 حجم : 1.107 میلیون دفعات : 735
تاریخ : 1399/06/01 پایانی : 43,410 درصد تغییر : 1.43 حجم : 2.515 میلیون دفعات : 1,002
تاریخ : 1399/05/29 پایانی : 42,800 درصد تغییر : 3.83 حجم : 2.673 میلیون دفعات : 1,133
تاریخ : 1399/05/28 پایانی : 41,220 درصد تغییر : 9.02 حجم : 2.111 میلیون دفعات : 937
تاریخ : 1399/05/27 پایانی : 37,810 درصد تغییر : 7.54 حجم : 964,633 دفعات : 577
تاریخ : 1399/05/26 پایانی : 35,160 درصد تغییر : 8.13 حجم : 686,173 دفعات : 441
تاریخ : 1399/05/25 پایانی : 38,270 درصد تغییر : 9.78 حجم : 1.37 میلیون دفعات : 499
تاریخ : 1399/05/22 پایانی : 42,420 درصد تغییر : 1.05 حجم : 1.598 میلیون دفعات : 651
تاریخ : 1399/05/21 پایانی : 41,980 درصد تغییر : 8.98 حجم : 1.81 میلیون دفعات : 658
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها