تامین سرمایه امین (حق تقدم)

امینح | حق تقدم - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,700 0.02
قیمت پایانی: 4,643 1.23

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,760 پایانی 4,643 58.00
بیشترین 4,790 کمترین 4,570
حجم 8.04 میلیون دفعات 11,498
حد قیمت 4,419 - 5,265 ارزش 37.4 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد12,773 خرید4,676 فروش4,704 تعداد91 دستور1
دستور41 تعداد410,000 خرید4,610 فروش4,705 تعداد2,820 دستور4
دستور2 تعداد4,690 خرید4,604 فروش4,707 تعداد91 دستور1
دستور2 تعداد13,405 خرید4,603 فروش4,710 تعداد630 دستور7
دستور1 تعداد1,555 خرید4,596 فروش4,713 تعداد91 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 413 دوره 6 ماهه
سود TTM 671
P/E TTM 10.422

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 602 P/E مجمع 11.61
سود نقدی 600
درصد توزیع 99.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 255
6 ماهه % رتبه 70
9 ماهه % رتبه 37
1 ساله % رتبه 34
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.572 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 14.29

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 4,643 درصد تغییر : 1.23 حجم : 8.04 میلیون دفعات : 11,498
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 4,701 درصد تغییر : 0.97 حجم : 6.77 میلیون دفعات : 8,791
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 4,747 درصد تغییر : 0.42 حجم : 4.2 میلیون دفعات : 6,828
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 4,727 درصد تغییر : 0.45 حجم : 4.23 میلیون دفعات : 6,149
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 4,706 درصد تغییر : 5.12 حجم : 4.83 میلیون دفعات : 6,414
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 4,960 درصد تغییر : 0.41 حجم : 6.25 میلیون دفعات : 8,399
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 4,940 درصد تغییر : 2.92 حجم : 6.6 میلیون دفعات : 8,464
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 4,800 درصد تغییر : 5.70 حجم : 7.05 میلیون دفعات : 4,827
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 5,090 درصد تغییر : 0.59 حجم : 17.79 میلیون دفعات : 11,099
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 5,060 درصد تغییر : 6.30 حجم : 23.33 میلیون دفعات : 17,254
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 4,760 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.38 میلیون دفعات : 11,587
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 4,760 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.1 میلیون دفعات : 5,789
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 4,760 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.63 میلیون دفعات : 3,642
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 4,760 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.34 میلیون دفعات : 8,261
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 4,760 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.11 میلیون دفعات : 17,867
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تنوینح آخرین : 170.00 5,710 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/29
نماد : تملتح آخرین : - 8,000 حجم : - ارزش بازار : 4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/09/22
نماد : امیدح آخرین : 360.00 10,020 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/18
نماد : لوتوسح آخرین : 1,000 9,500 حجم : 10.29 میلیون ارزش بازار : 28.5 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/30
نماد : تماوندح آخرین : 126.00 3,786 حجم : - ارزش بازار : 38.409 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها