بیمه اتکائی امین(حق تقدم)

اتکامح | حق تقدم - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,188 2.71
قیمت پایانی: 2,221 1.24

آخرین معامله

1400/06/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,509 پایانی 2,221 28.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 2,100 - 2,566 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/06/29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/06/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد45,409 خرید2,230 فروش2,279 تعداد354 دستور1
دستور1 تعداد3,500 خرید2,205 فروش2,280 تعداد10,112 دستور2
دستور1 تعداد10,956 خرید2,184 فروش2,300 تعداد1,269 دستور1
دستور1 تعداد11,988 خرید2,151 فروش2,314 تعداد6,666 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید2,150 فروش2,315 تعداد282 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 375 دوره 9 ماهه
سود TTM 570
P/E TTM 6.758

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 508 P/E مجمع 7.58
سود نقدی 365
درصد توزیع 71.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 581
6 ماهه % رتبه 487
9 ماهه % رتبه 470
1 ساله % رتبه 429
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.443 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 24.74

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 2,221 درصد تغییر : 1.25 حجم : 851,945 دفعات : 269
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 2,249 درصد تغییر : 3.60 حجم : 670,758 دفعات : 244
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 2,333 درصد تغییر : 7.09 حجم : 1.5 میلیون دفعات : 274
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 2,511 درصد تغییر : 4.34 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 576
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 2,625 درصد تغییر : 303.85 حجم : 3.05 میلیون دفعات : 873
تاریخ : 1398/04/23 پایانی : 650 درصد تغییر : 4.97 حجم : 20.174 میلیون دفعات : 484
تاریخ : 1398/04/22 پایانی : 684 درصد تغییر : 4.07 حجم : 263,330 دفعات : 23
تاریخ : 1398/04/19 پایانی : 713 درصد تغییر : 0.56 حجم : 3.641 میلیون دفعات : 107
تاریخ : 1398/04/18 پایانی : 709 درصد تغییر : 0.28 حجم : 427,208 دفعات : 14
تاریخ : 1398/04/17 پایانی : 707 درصد تغییر : 93.70 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 35
تاریخ : 1398/02/16 پایانی : 365 درصد تغییر : 0.82 حجم : 5.054 میلیون دفعات : 264
تاریخ : 1398/02/15 پایانی : 368 درصد تغییر : 0.81 حجم : 3.097 میلیون دفعات : 222
تاریخ : 1398/02/14 پایانی : 371 درصد تغییر : 1.59 حجم : 2.955 میلیون دفعات : 240
تاریخ : 1398/02/11 پایانی : 377 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.008 میلیون دفعات : 155
تاریخ : 1398/02/10 پایانی : 377 درصد تغییر : 2.73 حجم : 314,090 دفعات : 28
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : پارسیانح آخرین : 310.00 8,700 حجم : 12 میلیون ارزش بازار : 8.7 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/28
نماد : وحافظح آخرین : 1,867 5,133 حجم : 526,380 ارزش بازار : 6.056 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها