هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

گکوثر | سهام - فرابورس
هتل و رستوران ( هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه )
گروه:

هتل و رستوران

زیر گروه:

هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,789 4.99
قیمت پایانی: 1,820 3.35

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,841 پایانی 1,820 63.00
بیشترین 1,870 کمترین 1,789
حجم 14.187 میلیون دفعات 660
حد قیمت 1,789 - 1,977 ارزش 25.81 میلیارد
حجم مبنا 8.242 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
243 تعداد خریدار -
14.187 میلیون حجم خرید -
99 تعداد فروشنده 1
14.087 میلیون حجم فروش 100,000
100,000 تغییر مالکیت 100,000

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد72,833 خرید1,789 فروش1,838 تعداد96,817 دستور1
دستور1 تعداد12,000 خرید1,782 فروش1,843 تعداد200,000 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید1,771 فروش1,849 تعداد10,907 دستور1
دستور1 تعداد2,890 خرید1,731 فروش1,850 تعداد300,000 دستور2
دستور1 تعداد3,000 خرید1,680 فروش1,860 تعداد196,992 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 66 دوره 6 ماهه
سود TTM 78
P/E TTM 23.333

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 12 P/E مجمع 151.67
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.83 % رتبه 129
6 ماهه 20.13 % رتبه 182
9 ماهه 38.93 % رتبه 235
1 ساله 8.22 % رتبه 207
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.969 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.73

P/B

% 44.41

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 1,820 درصد تغییر : 3.35 حجم : 14.187 میلیون دفعات : 660
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 1,883 درصد تغییر : 1.16 حجم : 12.961 میلیون دفعات : 476
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 1,905 درصد تغییر : 1.01 حجم : 12.594 میلیون دفعات : 533
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 1,886 درصد تغییر : 1.62 حجم : 17.742 میلیون دفعات : 623
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 1,856 درصد تغییر : 0.43 حجم : 12.512 میلیون دفعات : 620
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 1,864 درصد تغییر : 0.69 حجم : 14.899 میلیون دفعات : 559
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 1,877 درصد تغییر : 0.27 حجم : 13.908 میلیون دفعات : 562
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 1,882 درصد تغییر : 1.51 حجم : 25.776 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 1,854 درصد تغییر : 6.31 حجم : 30.145 میلیون دفعات : 434
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 1,744 درصد تغییر : 2.41 حجم : 13.298 میلیون دفعات : 674
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 1,787 درصد تغییر : 2.35 حجم : 8.735 میلیون دفعات : 559
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 1,830 درصد تغییر : 2.19 حجم : 20.977 میلیون دفعات : 948
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 1,871 درصد تغییر : 0.21 حجم : 21.86 میلیون دفعات : 968
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 1,867 درصد تغییر : 4.11 حجم : 59.54 میلیون دفعات : 1,915
تاریخ : 1401/08/16 پایانی : 1,947 درصد تغییر : 1.94 حجم : 42.643 میلیون دفعات : 1,303
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گکیش آخرین : 460.00 17,080 حجم : 860,451 ارزش بازار : 3.523 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : گپارس آخرین : 2,900 110,000 حجم : 17,608 ارزش بازار : 1.65 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سمگا آخرین : 110.00 5,310 حجم : 11.434 میلیون ارزش بازار : 53.4 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : گشان آخرین : 350.00 23,100 حجم : 383,285 ارزش بازار : 34.093 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : گنگین آخرین : - 34,900 حجم : 170,528 ارزش بازار : 104.85 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : آباد آخرین : 320.00 23,200 حجم : 467,651 ارزش بازار : 5.57 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها