سر. توسعه گوهران امید

گوهران | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,583 5.00
قیمت پایانی: 7,594 4.86

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,583 پایانی 7,594 388.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 7,583 - 8,381 ارزش -
حجم مبنا 6.412 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
274 تعداد خریدار 2
6.72 میلیون حجم خرید 1.3 میلیون
448 تعداد فروشنده -
8.02 میلیون حجم فروش -
1.3 میلیون تغییر مالکیت 1.3 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,583 تعداد3,357,853 دستور179
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,585 تعداد43,400 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,594 تعداد400 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,600 تعداد9,604 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,640 تعداد5,294 دستور2

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 1,095 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,095
P/E TTM 6.935

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 620 P/E مجمع 12.25
سود نقدی 400
درصد توزیع 64.52 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.48 % رتبه 269
6 ماهه 49.6 % رتبه 211
9 ماهه 60.96 % رتبه 239
1 ساله 154.46 % رتبه 290
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.226 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.01

P/B

% 12.52

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 7,594 درصد تغییر : 4.86 حجم : 8.02 میلیون دفعات : 894
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 7,982 درصد تغییر : 4.27 حجم : 5.19 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 8,338 درصد تغییر : 4.02 حجم : 5.67 میلیون دفعات : 966
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 8,687 درصد تغییر : 4.40 حجم : 14.72 میلیون دفعات : 1,932
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 8,321 درصد تغییر : 2.82 حجم : 6.66 میلیون دفعات : 1,351
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 8,093 درصد تغییر : 3.26 حجم : 4.57 میلیون دفعات : 878
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 8,366 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.18 میلیون دفعات : 1,011
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 8,366 درصد تغییر : 4.28 حجم : 6.18 میلیون دفعات : 1,011
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 8,740 درصد تغییر : 3.69 حجم : 7.54 میلیون دفعات : 1,475
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 9,075 درصد تغییر : 1.61 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,261
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 8,931 درصد تغییر : 3.74 حجم : 7.89 میلیون دفعات : 1,356
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 9,278 درصد تغییر : 2.50 حجم : 2.63 میلیون دفعات : 543
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 9,516 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.34 میلیون دفعات : 1,759
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 9,516 درصد تغییر : 1.58 حجم : 7.34 میلیون دفعات : 1,759
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 9,669 درصد تغییر : 4.83 حجم : 8.32 میلیون دفعات : 1,624
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 651.00 12,387 حجم : - ارزش بازار : 124.18 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وملت آخرین : 394.00 4,260 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وگستر آخرین : 1,098 20,873 حجم : - ارزش بازار : 8.37 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وکادو آخرین : 9,148 25,450 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وصنعت آخرین : 330.00 6,330 حجم : 19.76 میلیون ارزش بازار : 38.1 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وصنا آخرین : 370.00 7,110 حجم : 1.07 میلیون ارزش بازار : 20.034 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وسیلام آخرین : 60.00 1,180 حجم : 354,927 ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/23
نماد : وسیزد آخرین : 60.00 1,220 حجم : 9,100 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/23
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : - ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 50.00 1,080 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1399/09/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها