توسعه بین الملی پدیده شاندیز

گشان | سهام - فرابورس
هتل و رستوران ( هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه )
گروه:

هتل و رستوران

زیر گروه:

هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 23,100 1.54
قیمت پایانی: 22,950 0.88

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,700 پایانی 22,950 200.00
بیشترین 23,250 کمترین 22,650
حجم 383,285 دفعات 173
حد قیمت 22,100 - 23,400 ارزش 8.85 میلیارد
حجم مبنا 594,218 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
45 تعداد خریدار -
383,285 حجم خرید -
100 تعداد فروشنده -
383,285 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد9,024 خرید23,100 فروش23,200 تعداد139 دستور1
دستور1 تعداد2,449 خرید23,050 فروش23,250 تعداد101,127 دستور6
دستور4 تعداد6,745 خرید23,000 فروش23,300 تعداد71,794 دستور19
دستور4 تعداد17,330 خرید22,950 فروش23,350 تعداد141,364 دستور26
دستور3 تعداد48,067 خرید22,900 فروش23,400 تعداد676,624 دستور134

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 417 دوره 6 ماهه
سود TTM 485
P/E TTM 47.32

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,146 P/E مجمع 20.03
سود نقدی 115
درصد توزیع 10.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.44 % رتبه 58
6 ماهه 19.22 % رتبه 99
9 ماهه 10.34 % رتبه 239
1 ساله 2.69 % رتبه 167
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
34.093 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 22,950 درصد تغییر : 0.88 حجم : 383,285 دفعات : 173
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 22,750 درصد تغییر : 2.71 حجم : 5.162 میلیون دفعات : 1,069
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 22,150 درصد تغییر : 1.12 حجم : 6.056 میلیون دفعات : 1,930
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 22,400 درصد تغییر : 2.61 حجم : 4.034 میلیون دفعات : 1,296
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 23,000 درصد تغییر : 1.32 حجم : 2.216 میلیون دفعات : 903
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 22,700 درصد تغییر : 0.89 حجم : 4.889 میلیون دفعات : 1,076
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 22,500 درصد تغییر : 1.96 حجم : 6.33 میلیون دفعات : 1,545
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 22,950 درصد تغییر : 2.13 حجم : 5.512 میلیون دفعات : 1,308
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 23,450 درصد تغییر : 1.47 حجم : 8.384 میلیون دفعات : 1,135
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 23,800 درصد تغییر : 2.59 حجم : 6.297 میلیون دفعات : 1,559
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 23,200 درصد تغییر : 1.98 حجم : 12.433 میلیون دفعات : 1,817
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 22,750 درصد تغییر : 1.79 حجم : 10.86 میلیون دفعات : 2,169
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 22,350 درصد تغییر : 3.00 حجم : 981,984 دفعات : 291
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 21,700 درصد تغییر : 2.84 حجم : 6.61 میلیون دفعات : 1,174
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 21,100 درصد تغییر : 1.93 حجم : 8.692 میلیون دفعات : 1,517
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گکیش آخرین : 460.00 17,080 حجم : 860,451 ارزش بازار : 3.523 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : گکوثر آخرین : 94.00 1,789 حجم : 14.187 میلیون ارزش بازار : 6.969 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : گپارس آخرین : 2,900 110,000 حجم : 17,608 ارزش بازار : 1.65 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سمگا آخرین : 110.00 5,310 حجم : 11.434 میلیون ارزش بازار : 53.4 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : گنگین آخرین : - 34,900 حجم : 170,528 ارزش بازار : 104.85 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : آباد آخرین : 320.00 23,200 حجم : 467,651 ارزش بازار : 5.57 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها