توسعه بین الملی پدیده شاندیز

گشان | سهام - فرابورس
هتل و رستوران ( هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه )
گروه:

هتل و رستوران

زیر گروه:

هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,017 74.21
قیمت پایانی: 77,611 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,061 پایانی 77,611 0.00
بیشترین 20,733 کمترین 20,017
حجم 4.491 میلیون دفعات 2,413
حد قیمت 20,395 - 21,227 ارزش 348.57 میلیارد
حجم مبنا 594,218 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
551 تعداد خریدار 3
1.784 میلیون حجم خرید 920,500
422 تعداد فروشنده 1
2.675 میلیون حجم فروش 30,000
890,500 تغییر مالکیت 890,500

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,395 تعداد67,262 دستور6
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,396 تعداد91,941 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,402 تعداد464 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,403 تعداد10 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,410 تعداد1,102 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,174 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,174
P/E TTM 17.398

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 11,410 P/E مجمع 1.79
سود نقدی 1,141
درصد توزیع 10 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 35.82 % رتبه 93
6 ماهه 69.44 % رتبه 106
9 ماهه 75.32 % رتبه 504
1 ساله 60.8 % رتبه 494
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
115.295 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 77,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.491 میلیون دفعات : 2,413
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 77,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.491 میلیون دفعات : 2,413
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 77,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.491 میلیون دفعات : 2,413
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 77,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.491 میلیون دفعات : 2,413
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 77,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.491 میلیون دفعات : 2,413
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 77,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.491 میلیون دفعات : 2,413
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 77,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.491 میلیون دفعات : 2,413
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 77,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.491 میلیون دفعات : 2,413
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 77,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.491 میلیون دفعات : 2,413
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 77,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.491 میلیون دفعات : 2,413
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 77,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.491 میلیون دفعات : 2,413
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 77,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.491 میلیون دفعات : 2,413
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 77,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.491 میلیون دفعات : 2,413
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 77,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.491 میلیون دفعات : 2,413
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 77,611 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.491 میلیون دفعات : 2,413
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گکیش آخرین : 18,427 46,824 حجم : 37,330 ارزش بازار : 8.352 هزار میلیارد تاریخ : 12:11
نماد : گکوثر آخرین : 64.00 2,110 حجم : 12.29 میلیون ارزش بازار : 7.988 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : گپارس آخرین : 69,024 202,325 حجم : 119,039 ارزش بازار : 2.04 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/19
نماد : سمگا آخرین : 178.00 19,710 حجم : 7.05 میلیون ارزش بازار : 89.915 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها