دنا آفرین فدک

گدنا | سهام - فرابورس
هتل و رستوران ( فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها )
گروه:

هتل و رستوران

زیر گروه:

فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,940 6.94
قیمت پایانی: 10,870 6.26

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,940 پایانی 10,870 640.00
بیشترین 10,940 کمترین 10,400
حجم 50.2 میلیون دفعات 7,002
حد قیمت 9,520 - 10,940 ارزش 545.56 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
2,136 تعداد خریدار 1
49.6 میلیون حجم خرید 600,000
2,744 تعداد فروشنده 6
49.6 میلیون حجم فروش 600,049
49.00 تغییر مالکیت 49.00

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور223 تعداد2,774,485 خرید10,940 فروش10,940 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد31,600 خرید10,930 فروش11,430 تعداد19 دستور2
دستور2 تعداد1,313 خرید10,920 فروش11,450 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد9,000 خرید10,910 فروش11,600 تعداد1,500 دستور1
دستور2 تعداد102,000 خرید10,900 فروش11,640 تعداد20 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 177 دوره 6 ماهه
سود TTM 239
P/E TTM 45.557

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 505 P/E مجمع 21.52
سود نقدی 51
درصد توزیع 10.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 226.72 % رتبه 454
6 ماهه 175.29 % رتبه 429
9 ماهه 241.04 % رتبه 438
1 ساله 162.58 % رتبه 183
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.305 هزار میلیارد

ارزش بازار

20.38

P/B

% 54.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 6.26 حجم : 50.2 میلیون دفعات : 7,002
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 10,230 درصد تغییر : 6.90 حجم : 1.388 میلیون دفعات : 1,247
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 9,570 درصد تغییر : 0.21 حجم : 67.832 میلیون دفعات : 7,783
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 9,550 درصد تغییر : 6.92 حجم : 2.492 میلیون دفعات : 402
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 5.70 حجم : 15.797 میلیون دفعات : 2,032
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 10,880 درصد تغییر : 4.90 حجم : 66.967 میلیون دفعات : 11,495
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 11,440 درصد تغییر : 4.57 حجم : 43.603 میلیون دفعات : 5,896
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 10,940 درصد تغییر : 2.24 حجم : 8.602 میلیون دفعات : 795
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 10,700 درصد تغییر : 7.00 حجم : 660,368 دفعات : 1,066
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 6.95 حجم : 634,598 دفعات : 71
تاریخ : 1401/08/16 پایانی : 9,350 درصد تغییر : 6.86 حجم : 4.611 میلیون دفعات : 1,661
تاریخ : 1401/08/15 پایانی : 8,750 درصد تغییر : 6.19 حجم : 26.079 میلیون دفعات : 4,728
تاریخ : 1401/08/14 پایانی : 8,240 درصد تغییر : 6.19 حجم : 26.49 میلیون دفعات : 4,311
تاریخ : 1401/08/11 پایانی : 7,760 درصد تغییر : 2.65 حجم : 57.008 میلیون دفعات : 8,016
تاریخ : 1401/08/10 پایانی : 7,560 درصد تغییر : 6.78 حجم : 22.905 میلیون دفعات : 3,091
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها