کیمیای زنجان گستران

کیمیا | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,422 1.14
قیمت پایانی: 4,448 1.74

آخرین معامله

09:59
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,272 پایانی 4,448 76.00
بیشترین 4,499 کمترین 4,272
حجم 437,696 دفعات 96
حد قیمت 4,154 - 4,590 ارزش 1.95 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:59
حقیقی حقوقی
27 تعداد خریدار -
437,696 حجم خرید -
54 تعداد فروشنده -
437,696 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:59
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,000 خرید4,419 فروش4,444 تعداد25,250 دستور2
دستور2 تعداد12,750 خرید4,417 فروش4,445 تعداد41,169 دستور2
دستور1 تعداد1,210 خرید4,416 فروش4,447 تعداد13,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید4,414 فروش4,448 تعداد5,000 دستور1
دستور2 تعداد11,952 خرید4,412 فروش4,450 تعداد45,249 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 220 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,010
P/E TTM 4.399

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,035 P/E مجمع 4.29
سود نقدی 400
درصد توزیع 38.65 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.48 % رتبه 317
6 ماهه 27.59 % رتبه 405
9 ماهه 27.36 % رتبه 344
1 ساله 39.55 % رتبه 271
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.89 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.94

P/B

% 35.56

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 4,372 درصد تغییر : 4.29 حجم : 2.711 میلیون دفعات : 296
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 4,568 درصد تغییر : 3.44 حجم : 1.52 میلیون دفعات : 256
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 4,416 درصد تغییر : 2.44 حجم : 1.464 میلیون دفعات : 225
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 4,311 درصد تغییر : 4.41 حجم : 6.036 میلیون دفعات : 481
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 3.22 حجم : 5.097 میلیون دفعات : 501
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 4,660 درصد تغییر : 3.32 حجم : 4.475 میلیون دفعات : 513
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 4,820 درصد تغییر : 0.62 حجم : 1.814 میلیون دفعات : 242
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 4,850 درصد تغییر : 3.44 حجم : 5.547 میلیون دفعات : 376
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 5,023 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.798 میلیون دفعات : 385
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 5,023 درصد تغییر : 1.43 حجم : 3.798 میلیون دفعات : 385
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 5,096 درصد تغییر : 1.80 حجم : 3.967 میلیون دفعات : 409
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 5,006 درصد تغییر : 0.75 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 252
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 5,044 درصد تغییر : 2.56 حجم : 5.355 میلیون دفعات : 597
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 4,918 درصد تغییر : 0.57 حجم : 2.708 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 4,890 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.895 میلیون دفعات : 466
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 340.00 10,630 حجم : 357,591 ارزش بازار : 274 هزار میلیارد تاریخ : 09:57
نماد : فولاژ آخرین : 250.00 6,740 حجم : 326,740 ارزش بازار : 167.76 هزار میلیارد تاریخ : 09:53
نماد : فنوال آخرین : 570.00 27,000 حجم : 254,444 ارزش بازار : 18.424 هزار میلیارد تاریخ : 09:59
نماد : فملی آخرین : 18.00 4,862 حجم : 12.117 میلیون ارزش بازار : 1947.2 هزار میلیارد تاریخ : 09:59
نماد : فمراد آخرین : 2,040 38,840 حجم : 21,706 ارزش بازار : 8.152 هزار میلیارد تاریخ : 09:58
نماد : فسرب آخرین : 8.00 1,172 حجم : 2.428 میلیون ارزش بازار : 13.077 هزار میلیارد تاریخ : 09:59
نماد : فزرین آخرین : 34.00 4,390 حجم : 748,065 ارزش بازار : 8.822 هزار میلیارد تاریخ : 09:57
نماد : فرآور آخرین : 710.00 21,600 حجم : 179,313 ارزش بازار : 14.5 هزار میلیارد تاریخ : 09:59
نماد : فخوز آخرین : 27.00 2,200 حجم : 6.934 میلیون ارزش بازار : 422.18 هزار میلیارد تاریخ : 09:59
نماد : فخاس آخرین : 860.00 16,700 حجم : 25,816 ارزش بازار : 208.964 هزار میلیارد تاریخ : 09:58
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها