کیمیای زنجان گستران

کیمیا | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,557 2.00
قیمت پایانی: 18,918 0.09

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,557 پایانی 18,918 17.00
بیشترین 18,557 کمترین 18,557
حجم 113,562 دفعات 49
حد قیمت 18,557 - 20,071 ارزش 2.11 میلیارد
حجم مبنا 2.166 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
47 تعداد خریدار -
113,562 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
113,562 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,557 تعداد6,118,211 دستور604
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,560 تعداد2,911 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,565 تعداد14,361 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,566 تعداد605 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,570 تعداد2,437 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 670 دوره 9 ماهه
سود TTM 917
P/E TTM 20.62

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,510 P/E مجمع 12.53
سود نقدی 500
درصد توزیع 33.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 61.14 % رتبه 428
6 ماهه 31.51 % رتبه 314
9 ماهه 32.27 % رتبه 220
1 ساله 140.47 % رتبه 262
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
19.864 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.92

P/B

% 39.27

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 18,918 درصد تغییر : 0.09 حجم : 113,562 دفعات : 49
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 18,935 درصد تغییر : 0.53 حجم : 680,928 دفعات : 103
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 19,035 درصد تغییر : 0.82 حجم : 1.06 میلیون دفعات : 133
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 19,192 درصد تغییر : 0.20 حجم : 260,086 دفعات : 73
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 19,231 درصد تغییر : 0.37 حجم : 8.89 میلیون دفعات : 2,413
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 19,303 درصد تغییر : 1.79 حجم : 35.72 میلیون دفعات : 9,764
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 19,654 درصد تغییر : 0.52 حجم : 675,573 دفعات : 73
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 19,757 درصد تغییر : 1.54 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 168
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 20,066 درصد تغییر : 1.13 حجم : 3.08 میلیون دفعات : 712
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 20,296 درصد تغییر : 5.64 حجم : 4.33 میلیون دفعات : 1,193
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 19,213 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.5 میلیون دفعات : 3,520
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 19,213 درصد تغییر : 2.98 حجم : 20.5 میلیون دفعات : 3,520
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 18,658 درصد تغییر : 0.87 حجم : 4.6 میلیون دفعات : 797
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 18,821 درصد تغییر : 5.75 حجم : 23.62 میلیون دفعات : 2,851
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 17,798 درصد تغییر : 5.95 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 356
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 103.00 13,057 حجم : 2.42 میلیون ارزش بازار : 327.55 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فولاژ آخرین : 360.00 17,240 حجم : 4.68 میلیون ارزش بازار : 170.8 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فنوال آخرین : 520.00 25,620 حجم : 129,636 ارزش بازار : 17.705 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فملی آخرین : 250.00 12,310 حجم : 124.17 میلیون ارزش بازار : 2464 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فمراد آخرین : 2,940 144,490 حجم : 110 ارزش بازار : 7.303 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فسرب آخرین : 1,680 82,320 حجم : 24,277 ارزش بازار : 27.026 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فزرین آخرین : 585.00 28,683 حجم : 552,212 ارزش بازار : 31.392 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فرآور آخرین : 740.00 36,730 حجم : 20,798 ارزش بازار : 24.724 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فخوز آخرین : 240.00 12,740 حجم : 22.38 میلیون ارزش بازار : 637.5 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فخاس آخرین : 610.00 30,110 حجم : 4,959 ارزش بازار : 365.568 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها