کیسون

کیسون | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 9,330 50.05
قیمت پایانی: 18,679 0.00

آخرین معامله

1400/06/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,541 پایانی 18,679 0.00
بیشترین 9,541 کمترین 9,211
حجم 49,012 دفعات 45
حد قیمت 9,196 - 9,764 ارزش 888.73 میلیون
حجم مبنا 2.016 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/06/28
حقیقی حقوقی
25 تعداد خریدار -
188,589 حجم خرید -
17 تعداد فروشنده -
188,589 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/06/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,669 خرید9,320 فروش9,330 تعداد16,865 دستور2
دستور1 تعداد2,455 خرید9,300 فروش9,338 تعداد1,888 دستور1
دستور1 تعداد600 خرید9,260 فروش9,351 تعداد1,000 دستور1
دستور4 تعداد8,625 خرید9,250 فروش9,470 تعداد20,000 دستور1
دستور2 تعداد3,055 خرید9,241 فروش9,480 تعداد25,000 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 41 دوره 3 ماهه
سود TTM 2,230
P/E TTM 4.242

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 2,197 P/E مجمع 4.31
سود نقدی 220
درصد توزیع 10.01 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.75 % رتبه 370
6 ماهه 34.12 % رتبه 414
9 ماهه 42.92 % رتبه 514
1 ساله 58.81 % رتبه 528
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
94.142 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 18,679 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,012 دفعات : 45
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 18,679 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,012 دفعات : 45
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 18,679 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,012 دفعات : 45
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 18,679 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,012 دفعات : 45
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 18,679 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,012 دفعات : 45
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 18,679 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,012 دفعات : 45
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 18,679 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,012 دفعات : 45
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 18,679 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,012 دفعات : 45
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 18,679 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,012 دفعات : 45
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 18,679 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,012 دفعات : 45
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 18,679 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,012 دفعات : 45
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 18,679 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,012 دفعات : 45
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 18,679 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,012 دفعات : 45
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 18,679 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,012 دفعات : 45
تاریخ : 1400/06/09 پایانی : 18,679 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,012 دفعات : 45
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 950.00 47,150 حجم : 1.22 میلیون ارزش بازار : 50.328 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وثخوز آخرین : 6,805 39,140 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وتوس آخرین : 840.00 16,690 حجم : 7.2 میلیون ارزش بازار : 27.152 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 590.00 61,120 حجم : 1.13 میلیون ارزش بازار : 11.914 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 34.00 1,181 حجم : 353.95 میلیون ارزش بازار : 50.505 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : ثنوسا آخرین : 350.00 7,330 حجم : 14.73 میلیون ارزش بازار : 19.594 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 723.00 43,015 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 12:04
نماد : ثنام آخرین : 5,548 13,005 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : ثغرب آخرین : 332.00 6,320 حجم : 983,396 ارزش بازار : 7.807 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعمرا آخرین : 515.00 9,803 حجم : 4.08 میلیون ارزش بازار : 12.838 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها