کیا الکترود شرق

کیا | سهام - فرابورس
محصولات فلزی ( سایر محصولات فلزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

سایر محصولات فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,833 37.81
قیمت پایانی: 5,684 0.00

آخرین معامله

1399/12/12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,833 پایانی 5,684 0.00
بیشترین 7,833 کمترین 7,833
حجم 3.13 میلیون دفعات 64
حد قیمت 1 - 999,999 ارزش 17.79 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/12
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
640,000 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
640,000 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,833 تعداد39,700 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,220 تعداد7,000 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 164 دوره 3 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 307 P/E مجمع 25.51
سود نقدی 31
درصد توزیع 10.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 40 % رتبه 641
6 ماهه 110.27 % رتبه 643
9 ماهه 110.27 % رتبه 648
1 ساله 110.27 % رتبه 655
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
917.78 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 4.91

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 5,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 64
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 5,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 64
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 5,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 64
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 5,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 64
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 5,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 64
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 5,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 64
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 5,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 64
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 5,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 64
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 5,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 64
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 5,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 64
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 5,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 64
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 5,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 64
تاریخ : 1399/11/12 پایانی : 5,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 64
تاریخ : 1399/11/11 پایانی : 5,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 64
تاریخ : 1399/11/08 پایانی : 5,684 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 64
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فجام آخرین : 200.00 10,200 حجم : 1,663 ارزش بازار : 6.864 هزار میلیارد تاریخ : 10:21
نماد : فبیرا آخرین : 1,900 3,135 حجم : 64,634 ارزش بازار : 8.926 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/15
نماد : فبستم آخرین : 39.00 832 حجم : 25,000 ارزش بازار : 224.19 میلیارد تاریخ : 09:05
نماد : فاما آخرین : 410.00 20,490 حجم : 4,901 ارزش بازار : 31.35 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : چدن آخرین : 500.00 24,550 حجم : 51,635 ارزش بازار : 42.568 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : فجوش آخرین : 76.00 1,607 حجم : 40 ارزش بازار : 15.85 میلیارد تاریخ : 1399/11/20
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها