سنگ آهن گهر زمین

کگهر | سهام - فرابورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 43,750 4.27
قیمت پایانی: 41,988 0.07

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 41,112 پایانی 41,988 28.00
بیشترین 43,500 کمترین 40,996
حجم 567,600 دفعات 511
حد قیمت 41,363 - 45,200 ارزش 24.07 میلیارد
حجم مبنا 2.952 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
32 تعداد خریدار 3
66,487 حجم خرید 560,120
54 تعداد فروشنده 1
226,607 حجم فروش 400,000
160,120 تغییر مالکیت 160,120

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش41,363 تعداد449,984 دستور43
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش41,800 تعداد1,657 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش41,999 تعداد10,700 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش42,000 تعداد45,784 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش42,100 تعداد3,242 دستور3

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 1,731 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,731
P/E TTM 24.485

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 1,731 P/E مجمع 24.48
سود نقدی 1,700
درصد توزیع 98.21 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.51 % رتبه 38
6 ماهه 11.38 % رتبه 49
9 ماهه 20.75 % رتبه 59
1 ساله 153.38 % رتبه 71
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1051.3 هزار میلیارد

ارزش بازار

14.33

P/B

% 2.56

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 41,960 درصد تغییر : 1.00 حجم : 1.21 میلیون دفعات : 236
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 42,383 درصد تغییر : 0.61 حجم : 626,607 دفعات : 115
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 42,642 درصد تغییر : 0.60 حجم : 656,777 دفعات : 262
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 42,899 درصد تغییر : 0.75 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 439
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 43,223 درصد تغییر : 0.90 حجم : 809,771 دفعات : 111
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 43,617 درصد تغییر : 1.21 حجم : 1.1 میلیون دفعات : 92
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 44,153 درصد تغییر : 0.43 حجم : 483,706 دفعات : 353
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 44,344 درصد تغییر : 0.42 حجم : 859,981 دفعات : 489
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 44,530 درصد تغییر : 2.99 حجم : 11.38 میلیون دفعات : 814
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 45,901 درصد تغییر : 0.51 حجم : 440,482 دفعات : 39
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 46,136 درصد تغییر : 3.64 حجم : 135,270 دفعات : 35
تاریخ : 1400/01/29 پایانی : 47,878 درصد تغییر : 0.09 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 47,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400,267 دفعات : 330
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 47,835 درصد تغییر : 0.08 حجم : 686,148 دفعات : 294
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 47,797 درصد تغییر : 0.15 حجم : 661,390 دفعات : 408
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کنور آخرین : 700.00 48,600 حجم : 788,650 ارزش بازار : 143.532 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کگل آخرین : 480.00 13,700 حجم : 5.13 میلیون ارزش بازار : 1350 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کچاد آخرین : 540.00 20,810 حجم : 3.31 میلیون ارزش بازار : 1143.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بمیلا آخرین : 7,264 13,446 حجم : 4.751 میلیون ارزش بازار : 13.16 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وامیر آخرین : - 1 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/06/15
نماد : اپال آخرین : 150.00 17,540 حجم : 9.89 میلیون ارزش بازار : 347.8 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها