سنگ آهن گهر زمین

کگهر | سهام - فرابورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 45,204 2.00
قیمت پایانی: 46,027 0.21

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 45,520 پایانی 46,027 99.00
بیشترین 45,999 کمترین 45,204
حجم 288,709 دفعات 127
حد قیمت 45,207 - 48,896 ارزش 13.06 میلیارد
حجم مبنا 2.952 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
68 تعداد خریدار 2
104,585 حجم خرید 207,316
259 تعداد فروشنده -
311,901 حجم فروش -
207,316 تغییر مالکیت 207,316

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,684 خرید45,530 فروش45,530 تعداد3 دستور1
دستور2 تعداد22,348 خرید45,500 فروش45,540 تعداد902 دستور1
دستور2 تعداد1,056 خرید45,460 فروش45,700 تعداد68 دستور1
دستور2 تعداد11,000 خرید45,450 فروش46,000 تعداد25,393 دستور6
دستور1 تعداد285 خرید45,404 فروش46,050 تعداد650 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 550 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,055
P/E TTM 43.71

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 1,859 P/E مجمع 24.81
سود نقدی 1,600
درصد توزیع 86.07 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.14 % رتبه 43
6 ماهه 1.46 % رتبه 51
9 ماهه 135.84 % رتبه 69
1 ساله 215.13 % رتبه 88
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1150.675 هزار میلیارد

ارزش بازار

21.61

P/B

% 3.38

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 46,027 درصد تغییر : 0.22 حجم : 288,709 دفعات : 127
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 46,126 درصد تغییر : 0.01 حجم : 311,901 دفعات : 357
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 46,129 درصد تغییر : 0.39 حجم : 583,922 دفعات : 174
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 46,310 درصد تغییر : 0.34 حجم : 631,162 دفعات : 413
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 46,468 درصد تغییر : 0.32 حجم : 443,816 دفعات : 272
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 46,616 درصد تغییر : 0.02 حجم : 226,513 دفعات : 269
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 46,623 درصد تغییر : 0.00 حجم : 417,711 دفعات : 273
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 46,623 درصد تغییر : 0.08 حجم : 417,711 دفعات : 273
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 46,587 درصد تغییر : 0.00 حجم : 326,789 دفعات : 318
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 46,587 درصد تغییر : 0.22 حجم : 1.03 میلیون دفعات : 482
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 46,483 درصد تغییر : 0.23 حجم : 1.39 میلیون دفعات : 644
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 46,591 درصد تغییر : 0.26 حجم : 1.12 میلیون دفعات : 1,222
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 46,711 درصد تغییر : 0.21 حجم : 563,742 دفعات : 642
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 46,811 درصد تغییر : 0.33 حجم : 640,994 دفعات : 730
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 46,966 درصد تغییر : 1.33 حجم : 1.01 میلیون دفعات : 744
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کنور آخرین : 10.00 42,650 حجم : 890,754 ارزش بازار : 126.883 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کگل آخرین : 340.00 17,130 حجم : 8.15 میلیون ارزش بازار : 1276.704 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کچاد آخرین : 380.00 19,270 حجم : 5.29 میلیون ارزش بازار : 1081.14 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : بمیلا آخرین : 4,611 16,099 حجم : 4.751 میلیون ارزش بازار : 13.16 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وامیر آخرین : - 1 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/06/15
نماد : اپال آخرین : 740.00 13,160 حجم : 10.97 میلیون ارزش بازار : 263.2 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها