گل گهر

کگل | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 13,740 3.93
قیمت پایانی: 13,430 1.59

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,830 پایانی 13,430 210.00
بیشترین 13,950 کمترین 13,400
حجم 4.77 میلیون دفعات 682
حد قیمت 12,960 - 14,160 ارزش 65.3 میلیارد
حجم مبنا 6.814 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
172 تعداد خریدار 8
1.219 میلیون حجم خرید 3.758 میلیون
292 تعداد فروشنده 7
2.92 میلیون حجم فروش 2.058 میلیون
1.701 میلیون تغییر مالکیت 1.701 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور55 تعداد552,897 خرید12,960 فروش12,970 تعداد17,889 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید5,520 فروش12,990 تعداد24,579 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,000 تعداد36,560 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,010 تعداد2,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,020 تعداد1,550 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -837 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,128
P/E TTM 11.681

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,361 P/E مجمع 9.68
سود نقدی 900
درصد توزیع 66.13 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.21 % رتبه 28
6 ماهه 10.74 % رتبه 30
9 ماهه 19.43 % رتبه 32
1 ساله 32.2 % رتبه 33
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1348 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.09

P/B

% 14.8

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 13,220 درصد تغییر : 0.30 حجم : 9.78 میلیون دفعات : 913
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 13,180 درصد تغییر : 1.35 حجم : 4.98 میلیون دفعات : 647
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 13,360 درصد تغییر : 0.30 حجم : 7.79 میلیون دفعات : 900
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 13,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.55 میلیون دفعات : 764
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 13,400 درصد تغییر : 2.26 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 738
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 13,710 درصد تغییر : 1.86 حجم : 5.66 میلیون دفعات : 783
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 13,970 درصد تغییر : 0.36 حجم : 2.56 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 14,020 درصد تغییر : 5.33 حجم : 7.05 میلیون دفعات : 954
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 14,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.49 میلیون دفعات : 1,138
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 14,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.53 میلیون دفعات : 1,198
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 14,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.79 میلیون دفعات : 264
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 14,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.3 میلیون دفعات : 718
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 14,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.23 میلیون دفعات : 684
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 14,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.03 میلیون دفعات : 1,055
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 14,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.27 میلیون دفعات : 976
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کنور آخرین : 590.00 48,490 حجم : 787,666 ارزش بازار : 143.503 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کگهر آخرین : 1,040 43,000 حجم : 459,337 ارزش بازار : 1049.9 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کچاد آخرین : 530.00 20,800 حجم : 3.25 میلیون ارزش بازار : 1142.745 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بمیلا آخرین : 7,264 13,446 حجم : 4.751 میلیون ارزش بازار : 13.16 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وامیر آخرین : - 1 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/06/15
نماد : اپال آخرین : 150.00 17,540 حجم : 9.89 میلیون ارزش بازار : 347.8 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها