گل گهر

کگل | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,130 1.95
قیمت پایانی: 17,160 1.77

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,130 پایانی 17,160 310.00
بیشترین 17,790 کمترین 17,130
حجم 8.15 میلیون دفعات 1,109
حد قیمت 17,110 - 18,490 ارزش 139.8 میلیارد
حجم مبنا 6.814 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
266 تعداد خریدار 8
1.007 میلیون حجم خرید 3.368 میلیون
760 تعداد فروشنده 6
3.432 میلیون حجم فروش 942,644
2.426 میلیون تغییر مالکیت 2.426 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد570 خرید17,450 فروش17,450 تعداد152,200 دستور7
دستور1 تعداد89,266 خرید17,390 فروش17,460 تعداد17,789 دستور3
دستور6 تعداد550,000 خرید17,380 فروش17,480 تعداد1,783 دستور2
دستور7 تعداد700,000 خرید17,330 فروش17,490 تعداد2,260 دستور4
دستور13 تعداد1,250,000 خرید17,320 فروش17,500 تعداد3,640 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,125 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,517
P/E TTM 11.519

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,361 P/E مجمع 12.84
سود نقدی 900
درصد توزیع 66.13 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.71 % رتبه 28
6 ماهه 7.91 % رتبه 26
9 ماهه 40.12 % رتبه 33
1 ساله 183.79 % رتبه 31
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1276.704 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.85

P/B

% 14.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 17,160 درصد تغییر : 1.77 حجم : 8.15 میلیون دفعات : 1,109
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 17,470 درصد تغییر : 0.12 حجم : 4.37 میلیون دفعات : 1,263
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 17,450 درصد تغییر : 0.57 حجم : 5.42 میلیون دفعات : 1,390
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 17,550 درصد تغییر : 1.29 حجم : 4.63 میلیون دفعات : 772
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 17,780 درصد تغییر : 1.93 حجم : 9.69 میلیون دفعات : 1,201
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 18,130 درصد تغییر : 0.44 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,704
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 18,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 18,050 درصد تغییر : 0.33 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 18,110 درصد تغییر : 0.22 حجم : 6.67 میلیون دفعات : 1,497
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 18,070 درصد تغییر : 0.44 حجم : 5.74 میلیون دفعات : 1,241
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 18,150 درصد تغییر : 1.41 حجم : 16.45 میلیون دفعات : 2,379
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 18,410 درصد تغییر : 2.34 حجم : 11.22 میلیون دفعات : 2,655
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 17,990 درصد تغییر : 1.01 حجم : 5.54 میلیون دفعات : 1,801
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 17,810 درصد تغییر : 4.46 حجم : 21.49 میلیون دفعات : 2,653
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 17,050 درصد تغییر : 4.92 حجم : 10.33 میلیون دفعات : 1,085
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کنور آخرین : 10.00 42,650 حجم : 890,754 ارزش بازار : 126.883 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کگهر آخرین : 922.00 45,204 حجم : 288,709 ارزش بازار : 1150.675 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کچاد آخرین : 380.00 19,270 حجم : 5.29 میلیون ارزش بازار : 1081.14 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : بمیلا آخرین : 4,611 16,099 حجم : 4.751 میلیون ارزش بازار : 13.16 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وامیر آخرین : - 1 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/06/15
نماد : اپال آخرین : 740.00 13,160 حجم : 10.97 میلیون ارزش بازار : 263.2 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها