گل گهر

کگل | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 22,640 6.74
قیمت پایانی: 22,490 6.03

آخرین معامله

1400/11/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,210 پایانی 22,490 1,280.00
بیشترین 22,790 کمترین 22,280
حجم 2.91 میلیون دفعات 436
حد قیمت 20,150 - 22,270 ارزش 65.5 میلیارد
حجم مبنا 6.814 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/11/5
حقیقی حقوقی
243 تعداد خریدار 4
1.791 میلیون حجم خرید 8.552 میلیون
322 تعداد فروشنده 9
6.306 میلیون حجم فروش 4.037 میلیون
4.515 میلیون تغییر مالکیت 4.515 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/11/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور8 تعداد800,000 خرید21,220 فروش21,220 تعداد126,966 دستور6
دستور1 تعداد1,147 خرید20,430 فروش21,240 تعداد9,000 دستور1
دستور2 تعداد3,503 خرید20,410 فروش21,250 تعداد8,100 دستور4
دستور2 تعداد4,000 خرید20,400 فروش21,280 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد250 خرید20,380 فروش21,300 تعداد31,428 دستور7

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 1,557 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,136
P/E TTM 9.809

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,903 P/E مجمع 11.01
سود نقدی 1,300
درصد توزیع 68.31 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.05 % رتبه 28
6 ماهه 1.6 % رتبه 21
9 ماهه 56.36 % رتبه 23
1 ساله 63.26 % رتبه 22
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2249 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.5

P/B

% 18.59

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 1.23 حجم : 10.34 میلیون دفعات : 1,081
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 21,210 درصد تغییر : 1.17 حجم : 2.16 میلیون دفعات : 639
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 21,460 درصد تغییر : 0.09 حجم : 3.69 میلیون دفعات : 709
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 21,480 درصد تغییر : 0.19 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 466
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 21,440 درصد تغییر : 1.23 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 620
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 21,180 درصد تغییر : 2.89 حجم : 7.65 میلیون دفعات : 1,023
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 21,810 درصد تغییر : 0.59 حجم : 2.02 میلیون دفعات : 434
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 21,940 درصد تغییر : 0.81 حجم : 2.78 میلیون دفعات : 862
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 22,120 درصد تغییر : 1.25 حجم : 3.01 میلیون دفعات : 596
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 22,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.98 میلیون دفعات : 693
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 22,400 درصد تغییر : 0.09 حجم : 2.54 میلیون دفعات : 766
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 22,380 درصد تغییر : 0.09 حجم : 2.72 میلیون دفعات : 465
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 22,400 درصد تغییر : 0.36 حجم : 1.9 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 22,480 درصد تغییر : 0.04 حجم : 1.97 میلیون دفعات : 396
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 22,490 درصد تغییر : 0.18 حجم : 2.91 میلیون دفعات : 436
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کنور آخرین : 260.00 18,300 حجم : - ارزش بازار : 230.9 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : کگهر آخرین : - 46,300 حجم : 696,806 ارزش بازار : 1157.5 هزار میلیارد تاریخ : 10:43
نماد : کچاد آخرین : 2,560 30,040 حجم : 3.24 میلیون ارزش بازار : 1665.555 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/5
نماد : بمیلا آخرین : 12,900 7,810 حجم : 4.751 میلیون ارزش بازار : 13.16 هزار میلیارد تاریخ : 10:43
نماد : وامیر آخرین : - 1 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/06/15
نماد : اپال آخرین : 690.00 23,700 حجم : 715,633 ارزش بازار : 461.2 هزار میلیارد تاریخ : 10:42
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها