چادرملو

کچاد | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,240 5.00
قیمت پایانی: 18,380 4.27

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,300 پایانی 18,380 820.00
بیشترین 19,500 کمترین 18,240
حجم 21.24 میلیون دفعات 2,701
حد قیمت 18,240 - 20,160 ارزش 390.5 میلیارد
حجم مبنا 6.586 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
573 تعداد خریدار 18
4.291 میلیون حجم خرید 16.95 میلیون
1,377 تعداد فروشنده 7
19.69 میلیون حجم فروش 1.551 میلیون
15.399 میلیون تغییر مالکیت 15.399 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد167,541 خرید18,240 فروش18,250 تعداد8,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,280 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,290 تعداد10,700 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,300 تعداد150,495 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,310 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,703 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,989
P/E TTM 9.24

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,137 P/E مجمع 16.17
سود نقدی 700
درصد توزیع 61.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.14 % رتبه 31
6 ماهه 20.76 % رتبه 40
9 ماهه 155.49 % رتبه 39
1 ساله 255.6 % رتبه 40
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1020.09 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.88

P/B

% 10.01

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 18,380 درصد تغییر : 4.27 حجم : 21.24 میلیون دفعات : 2,701
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 19,200 درصد تغییر : 2.64 حجم : 8.57 میلیون دفعات : 3,381
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 19,720 درصد تغییر : 1.79 حجم : 14.04 میلیون دفعات : 17,873
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 20,080 درصد تغییر : 0.55 حجم : 9.35 میلیون دفعات : 2,328
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 19,970 درصد تغییر : 1.47 حجم : 5.99 میلیون دفعات : 1,954
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 19,680 درصد تغییر : 3.62 حجم : 12 میلیون دفعات : 3,189
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 20,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.59 میلیون دفعات : 3,616
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 20,420 درصد تغییر : 4.62 حجم : 18.59 میلیون دفعات : 3,616
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 21,410 درصد تغییر : 2.81 حجم : 10.51 میلیون دفعات : 2,637
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 22,030 درصد تغییر : 1.80 حجم : 10.03 میلیون دفعات : 3,285
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 21,640 درصد تغییر : 0.93 حجم : 15.51 میلیون دفعات : 4,237
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 21,440 درصد تغییر : 3.60 حجم : 19.92 میلیون دفعات : 4,857
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 22,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32.99 میلیون دفعات : 23,432
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 22,240 درصد تغییر : 2.44 حجم : 32.99 میلیون دفعات : 23,432
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 21,710 درصد تغییر : 0.84 حجم : 32.55 میلیون دفعات : 31,506
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کنور آخرین : 2,150 40,930 حجم : 2.35 میلیون ارزش بازار : 120.746 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کگهر آخرین : 2,273 43,192 حجم : - ارزش بازار : 1087.5 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کگل آخرین : 820.00 15,890 حجم : 17.34 میلیون ارزش بازار : 1183.704 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : بمیلا آخرین : 5,321 26,031 حجم : 4.751 میلیون ارزش بازار : 13.16 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وامیر آخرین : - 1 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/06/15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها