چادرملو

کچاد | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,830 0.55
قیمت پایانی: 24,090 1.65

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,250 پایانی 24,090 390.00
بیشترین 24,800 کمترین 23,500
حجم 7.27 میلیون دفعات 2,504
حد قیمت 22,430 - 24,250 ارزش 175.3 میلیارد
حجم مبنا 6.586 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
890 تعداد خریدار 2
7.294 میلیون حجم خرید 128,500
803 تعداد فروشنده 10
4.617 میلیون حجم فروش 2.805 میلیون
2.677 میلیون تغییر مالکیت 2.677 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد2,720 خرید23,720 فروش23,740 تعداد9,723 دستور2
دستور1 تعداد841 خرید23,710 فروش23,750 تعداد13,170 دستور4
دستور2 تعداد1,215 خرید23,680 فروش23,790 تعداد14,500 دستور4
دستور4 تعداد2,480 خرید23,660 فروش23,800 تعداد1,186 دستور3
دستور2 تعداد1,050 خرید23,650 فروش23,810 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,703 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,989
P/E TTM 11.914

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,137 P/E مجمع 20.84
سود نقدی 700
درصد توزیع 61.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.94 % رتبه 21
6 ماهه 23.21 % رتبه 30
9 ماهه 9.71 % رتبه 38
1 ساله 214.32 % رتبه 35
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1336.995 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.71

P/B

% 9.98

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 24,090 درصد تغییر : 1.65 حجم : 7.27 میلیون دفعات : 2,504
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 23,700 درصد تغییر : 3.58 حجم : 7.42 میلیون دفعات : 2,299
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 22,880 درصد تغییر : 0.79 حجم : 5.22 میلیون دفعات : 1,640
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 22,700 درصد تغییر : 1.69 حجم : 5.38 میلیون دفعات : 1,450
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 23,090 درصد تغییر : 1.58 حجم : 6.09 میلیون دفعات : 1,307
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 23,460 درصد تغییر : 0.89 حجم : 8.49 میلیون دفعات : 2,279
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 23,670 درصد تغییر : 2.60 حجم : 8.72 میلیون دفعات : 3,209
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 23,070 درصد تغییر : 1.45 حجم : 9.19 میلیون دفعات : 3,033
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 22,740 درصد تغییر : 1.81 حجم : 10.16 میلیون دفعات : 2,032
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 23,160 درصد تغییر : 1.95 حجم : 8.06 میلیون دفعات : 1,486
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 23,620 درصد تغییر : 0.55 حجم : 4.79 میلیون دفعات : 1,471
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 23,750 درصد تغییر : 0.50 حجم : 5.35 میلیون دفعات : 1,801
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 23,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.47 میلیون دفعات : 2,044
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 23,870 درصد تغییر : 1.32 حجم : 8.47 میلیون دفعات : 2,044
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 24,190 درصد تغییر : 0.04 حجم : 6.95 میلیون دفعات : 2,435
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کنور آخرین : 30.00 47,790 حجم : 301,844 ارزش بازار : 140.126 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کگهر آخرین : 42.00 47,839 حجم : 686,148 ارزش بازار : 1195.875 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کگل آخرین : 30.00 14,890 حجم : 8.27 میلیون ارزش بازار : 1504 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : بمیلا آخرین : 5,710 15,000 حجم : 4.751 میلیون ارزش بازار : 13.16 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وامیر آخرین : - 1 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/06/15
نماد : اپال آخرین : 270.00 17,200 حجم : 7.95 میلیون ارزش بازار : 345.6 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها