کاشی پارس

کپارس | سهام - بورس
کاشی و سرامیک ( کاشی و سرامیک )
گروه:

کاشی و سرامیک

زیر گروه:

کاشی و سرامیک

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,110 1.80
قیمت پایانی: 7,160 1.10

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,330 پایانی 7,160 80.00
بیشترین 7,330 کمترین 7,030
حجم 3.259 میلیون دفعات 739
حد قیمت 6,880 - 7,600 ارزش 23.32 میلیارد
حجم مبنا 2.095 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
93 تعداد خریدار 3
2.784 میلیون حجم خرید 475,315
113 تعداد فروشنده 2
3.109 میلیون حجم فروش 150,000
325,315 تغییر مالکیت 325,315

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,279 خرید7,080 فروش7,110 تعداد20,399 دستور1
دستور1 تعداد15,000 خرید7,070 فروش7,120 تعداد21,640 دستور2
دستور1 تعداد5,000 خرید7,040 فروش7,170 تعداد461 دستور1
دستور1 تعداد2,897 خرید7,030 فروش7,180 تعداد23,712 دستور1
دستور1 تعداد750 خرید7,020 فروش7,190 تعداد2,500 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 578 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,152
P/E TTM 6.215

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 868 P/E مجمع 8.25
سود نقدی 510
درصد توزیع 58.76 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.97 % رتبه 261
6 ماهه 22.91 % رتبه 391
9 ماهه 10.08 % رتبه 294
1 ساله 13.29 % رتبه 538
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.71 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.26

P/B

% 45.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 7,160 درصد تغییر : 1.11 حجم : 3.259 میلیون دفعات : 739
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 7,240 درصد تغییر : 2.70 حجم : 4.284 میلیون دفعات : 966
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 7,050 درصد تغییر : 1.15 حجم : 4.146 میلیون دفعات : 405
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 6,970 درصد تغییر : 0.72 حجم : 3.653 میلیون دفعات : 349
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 6,920 درصد تغییر : 1.32 حجم : 3.628 میلیون دفعات : 369
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 6,830 درصد تغییر : 1.64 حجم : 3.06 میلیون دفعات : 458
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 6,720 درصد تغییر : 4.03 حجم : 9.248 میلیون دفعات : 851
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 6,460 درصد تغییر : 0.62 حجم : 2.679 میلیون دفعات : 461
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 6,420 درصد تغییر : 3.17 حجم : 5.583 میلیون دفعات : 668
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 6,630 درصد تغییر : 0.60 حجم : 2.221 میلیون دفعات : 332
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 6,670 درصد تغییر : 0.45 حجم : 1.537 میلیون دفعات : 252
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 6,700 درصد تغییر : 0.45 حجم : 836,775 دفعات : 233
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 6,730 درصد تغییر : 0.88 حجم : 2.146 میلیون دفعات : 328
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 6,790 درصد تغییر : 1.16 حجم : 8.877 میلیون دفعات : 778
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 6,870 درصد تغییر : 1.01 حجم : 4.905 میلیون دفعات : 462
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کمرجان آخرین : 30.00 6,380 حجم : 4.937 میلیون ارزش بازار : 4.399 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کلوند آخرین : 260.00 27,680 حجم : 1.073 میلیون ارزش بازار : 10.924 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کصدف آخرین : 1,200 41,850 حجم : 189,937 ارزش بازار : 4.932 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کسعدی آخرین : 150.00 8,550 حجم : 1.454 میلیون ارزش بازار : 4.42 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کحافظ آخرین : 44.00 4,850 حجم : 3.787 میلیون ارزش بازار : 24.745 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کترام آخرین : 140.00 6,640 حجم : 1.669 میلیون ارزش بازار : 6.033 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کساوه آخرین : 40.00 37,700 حجم : 62,068 ارزش بازار : 20.001 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کهرام آخرین : 1,200 61,250 حجم : 176,777 ارزش بازار : 4.594 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها