کاشی پارس

کپارس | سهام - بورس
کاشی و سرامیک ( کاشی و سرامیک )
گروه:

کاشی و سرامیک

زیر گروه:

کاشی و سرامیک

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,270 4.90
قیمت پایانی: 10,240 4.60

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,880 پایانی 10,240 450.00
بیشترین 10,270 کمترین 9,880
حجم 3.387 میلیون دفعات 270
حد قیمت 9,310 - 10,270 ارزش 34.69 میلیارد
حجم مبنا 1.567 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
34 تعداد خریدار 2
1.666 میلیون حجم خرید 1.722 میلیون
156 تعداد فروشنده 2
2.884 میلیون حجم فروش 503,389
1.218 میلیون تغییر مالکیت 1.218 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور84 تعداد8,061,425 خرید10,270 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد2,000 خرید10,250 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد9,700 خرید10,240 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد973 خرید10,230 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد500 خرید10,070 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 864 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,222
P/E TTM 8.38

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 868 P/E مجمع 11.8
سود نقدی 510
درصد توزیع 58.76 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.42 % رتبه 397
6 ماهه 60.5 % رتبه 312
9 ماهه 25.15 % رتبه 367
1 ساله 32.88 % رتبه 307
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.747 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.82

P/B

% 45.54

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 10,240 درصد تغییر : 4.60 حجم : 3.387 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 9,790 درصد تغییر : 4.26 حجم : 9.135 میلیون دفعات : 744
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 9,390 درصد تغییر : 1.29 حجم : 8.578 میلیون دفعات : 666
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 2.89 حجم : 5.84 میلیون دفعات : 760
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 9,010 درصد تغییر : 5.75 حجم : 13.767 میلیون دفعات : 579
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 9,560 درصد تغییر : 0.10 حجم : 13.767 میلیون دفعات : 579
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 9,570 درصد تغییر : 1.27 حجم : 4.811 میلیون دفعات : 724
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 9,450 درصد تغییر : 4.88 حجم : 8.578 میلیون دفعات : 443
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 9,010 درصد تغییر : 3.09 حجم : 13.767 میلیون دفعات : 579
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 8,740 درصد تغییر : 0.23 حجم : 6.275 میلیون دفعات : 634
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 8,720 درصد تغییر : 2.24 حجم : 8.898 میلیون دفعات : 492
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 8,920 درصد تغییر : 3.78 حجم : 4.463 میلیون دفعات : 354
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.64 حجم : 4.948 میلیون دفعات : 583
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 9,330 درصد تغییر : 3.32 حجم : 4.924 میلیون دفعات : 557
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 9,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.858 میلیون دفعات : 556
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کمرجان آخرین : 170.00 8,600 حجم : 5.541 میلیون ارزش بازار : 5.8 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کلوند آخرین : 1,010 40,110 حجم : 659,590 ارزش بازار : 16.016 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کصدف آخرین : 650.00 23,550 حجم : 441,489 ارزش بازار : 5.556 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کسعدی آخرین : 190.00 12,960 حجم : 2.618 میلیون ارزش بازار : 6.49 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کحافظ آخرین : 60.00 7,080 حجم : 6.911 میلیون ارزش بازار : 36.194 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کترام آخرین : 610.00 12,920 حجم : 8.603 میلیون ارزش بازار : 11.474 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کساوه آخرین : 1,520 64,400 حجم : 559,289 ارزش بازار : 34.071 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کهرام آخرین : 900.00 45,950 حجم : 2.094 میلیون ارزش بازار : 3.443 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها