بیمه کوثر

کوثر | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( فعالیتهای مالی و اجرایی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,596 5.00
قیمت پایانی: 13,587 4.93

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,450 پایانی 13,587 638.00
بیشترین 13,596 کمترین 13,330
حجم 11.85 میلیون دفعات 1,014
حد قیمت 11,946 - 13,202 ارزش 161.03 میلیارد
حجم مبنا 3.864 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
573 تعداد خریدار 3
8.975 میلیون حجم خرید 1.787 میلیون
879 تعداد فروشنده 4
9.778 میلیون حجم فروش 984,532
802,468 تغییر مالکیت 802,468

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,774 خرید13,190 فروش13,804 تعداد4,807 دستور11
دستور1 تعداد443 خرید13,182 فروش13,820 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد390 خرید13,179 فروش14,235 تعداد1,035 دستور1
دستور1 تعداد341 خرید13,120 فروش14,239 تعداد10,018 دستور1
دستور1 تعداد3,043 خرید13,050 فروش14,403 تعداد6,372 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 2,010 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,010
P/E TTM 6.442

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 696 P/E مجمع 18.6
سود نقدی 450
درصد توزیع 64.66 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.58 % رتبه 125
6 ماهه 48.03 % رتبه 76
9 ماهه 23.04 % رتبه 101
1 ساله 12.93 % رتبه 154
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
88.112 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.22

P/B

% 9.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 12,949 درصد تغییر : 2.98 حجم : 10.76 میلیون دفعات : 1,944
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 12,574 درصد تغییر : 4.90 حجم : 11.7 میلیون دفعات : 1,509
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 11,987 درصد تغییر : 2.96 حجم : 10.43 میلیون دفعات : 1,932
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 11,643 درصد تغییر : 3.69 حجم : 3.5 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 12,089 درصد تغییر : 3.81 حجم : 4.42 میلیون دفعات : 762
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 12,568 درصد تغییر : 4.59 حجم : 9.67 میلیون دفعات : 1,640
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 13,172 درصد تغییر : 0.92 حجم : 18.01 میلیون دفعات : 3,841
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 13,294 درصد تغییر : 8.92 حجم : 37.39 میلیون دفعات : 5,588
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 14,596 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 14,596 درصد تغییر : 0.00 حجم : 388 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 14,596 درصد تغییر : 0.11 حجم : 57,554 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 14,612 درصد تغییر : 0.03 حجم : 18,572 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 14,617 درصد تغییر : 0.01 حجم : 2,085 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 14,618 درصد تغییر : 0.22 حجم : 112,709 دفعات : 11
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 14,650 درصد تغییر : 0.04 حجم : 21,847 دفعات : 11
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسرمد آخرین : 418.00 5,200 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 14.045 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وحکمت آخرین : 3,021 2,840 حجم : 52,755 ارزش بازار : 8.792 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/25
نماد : وتعاون آخرین : 207.00 5,880 حجم : 2.623 میلیون ارزش بازار : 9.131 هزار میلیارد تاریخ : 12:03
نماد : نوین آخرین : 257.00 4,875 حجم : 14.21 میلیون ارزش بازار : 12.821 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : میهن آخرین : 98.00 4,830 حجم : - ارزش بازار : 7.374 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/26
نماد : ما آخرین : 10.00 8,090 حجم : 1.81 میلیون ارزش بازار : 36.04 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بنو آخرین : 1,062 20,178 حجم : 7.97 میلیون ارزش بازار : 62.289 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بساما آخرین : 910.00 19,112 حجم : 963,240 ارزش بازار : 38.879 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بخاور آخرین : 145.00 5,210 حجم : 930,685 ارزش بازار : 6.352 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : بپاس آخرین : 764.00 100,830 حجم : 719,322 ارزش بازار : 1023.611 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها