بیمه کوثر

کوثر | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( فعالیتهای مالی و اجرایی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,635 2.00
قیمت پایانی: 14,925 0.05

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,635 پایانی 14,925 8.00
بیشترین 14,635 کمترین 14,635
حجم 92,517 دفعات 35
حد قیمت 14,664 - 15,860 ارزش 1.35 میلیارد
حجم مبنا 3.864 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
65 تعداد خریدار -
331,434 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده -
331,434 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,664 تعداد4,221,630 دستور459
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,665 تعداد1,111 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,666 تعداد2,222 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,667 تعداد3,333 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,668 تعداد4,444 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 2,016 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,193
P/E TTM 6.81

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 696 P/E مجمع 21.46
سود نقدی 450
درصد توزیع 64.66 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.7 % رتبه 83
6 ماهه 14.94 % رتبه 103
9 ماهه 7.05 % رتبه 157
1 ساله 64.27 % رتبه 169
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
96.789 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.63

P/B

% 8.21

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 14,925 درصد تغییر : 0.05 حجم : 92,517 دفعات : 35
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 14,933 درصد تغییر : 0.25 حجم : 331,434 دفعات : 73
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 14,970 درصد تغییر : 0.07 حجم : 104,731 دفعات : 16
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 14,980 درصد تغییر : 0.46 حجم : 753,249 دفعات : 64
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 15,049 درصد تغییر : 0.29 حجم : 480,885 دفعات : 66
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 15,093 درصد تغییر : 0.56 حجم : 922,074 دفعات : 142
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 15,178 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.58 میلیون دفعات : 189
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 15,178 درصد تغییر : 0.95 حجم : 1.58 میلیون دفعات : 189
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 15,324 درصد تغییر : 0.95 حجم : 1.58 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 15,471 درصد تغییر : 1.43 حجم : 2.38 میلیون دفعات : 339
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 15,696 درصد تغییر : 1.31 حجم : 10.63 میلیون دفعات : 1,790
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 15,905 درصد تغییر : 5.53 حجم : 11.34 میلیون دفعات : 2,193
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 15,072 درصد تغییر : 1.68 حجم : 37.11 میلیون دفعات : 6,203
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 15,330 درصد تغییر : 4.52 حجم : 5.86 میلیون دفعات : 760
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 16,056 درصد تغییر : 0.90 حجم : 22.34 میلیون دفعات : 3,733
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسرمد آخرین : 1,080 6,698 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 14.045 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وحکمت آخرین : 1,701 4,160 حجم : 52,755 ارزش بازار : 8.792 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وتعاون آخرین : 57.00 6,144 حجم : 2.623 میلیون ارزش بازار : 9.131 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : نوین آخرین : 128.00 6,296 حجم : 2.59 میلیون ارزش بازار : 16.744 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : میهن آخرین : 100.00 4,923 حجم : 276,806 ارزش بازار : 7.53 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ما آخرین : 80.00 8,280 حجم : 4.14 میلیون ارزش بازار : 33.04 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : بنو آخرین : 719.00 35,267 حجم : 96,001 ارزش بازار : 107.808 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : بساما آخرین : 419.00 20,576 حجم : 117,363 ارزش بازار : 43.102 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : بخاور آخرین : 144.00 7,072 حجم : 128,623 ارزش بازار : 8.656 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : بپاس آخرین : 1,577 77,305 حجم : 1.01 میلیون ارزش بازار : 792.21 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها