شیشه همدان

کهمدا | سهام - بورس
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

انواع شیشه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,380 1.05
قیمت پایانی: 9,400 0.84

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,410 پایانی 9,400 80.00
بیشترین 9,560 کمترین 9,200
حجم 928,843 دفعات 197
حد قیمت 8,820 - 10,140 ارزش 8.67 میلیارد
حجم مبنا 1.596 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
99 تعداد خریدار 2
806,232 حجم خرید 122,611
47 تعداد فروشنده 2
895,185 حجم فروش 33,658
88,953 تغییر مالکیت 88,953

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد555 خرید9,250 فروش9,380 تعداد427 دستور1
دستور1 تعداد10,614 خرید9,240 فروش9,430 تعداد2,264 دستور1
دستور2 تعداد1,550 خرید9,220 فروش9,450 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید9,210 فروش9,460 تعداد7,890 دستور1
دستور5 تعداد331,792 خرید9,200 فروش9,470 تعداد17,814 دستور3

EPS

سال مالی 1402/03/31
تحقق سود 321 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,319
P/E TTM 7.127

DPS

آخرین مجمع 1401/03/31
سود واقعی 1,295 P/E مجمع 7.26
سود نقدی 250
درصد توزیع 19.31 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.83 % رتبه 523
6 ماهه 20.05 % رتبه 321
9 ماهه 6.39 % رتبه 213
1 ساله 3.65 % رتبه 217
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
27.072 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.85

P/B

% 53.92

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 9,400 درصد تغییر : 0.84 حجم : 928,843 دفعات : 197
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 9,480 درصد تغییر : 0.96 حجم : 982,052 دفعات : 163
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 9,390 درصد تغییر : 0.86 حجم : 2.558 میلیون دفعات : 243
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 9,310 درصد تغییر : 0.75 حجم : 2.497 میلیون دفعات : 203
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 9,380 درصد تغییر : 0.64 حجم : 2.41 میلیون دفعات : 232
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 9,440 درصد تغییر : 0.21 حجم : 1.018 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 9,420 درصد تغییر : 0.43 حجم : 1.462 میلیون دفعات : 169
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 9,380 درصد تغییر : 0.97 حجم : 2.088 میلیون دفعات : 365
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 9,290 درصد تغییر : 1.42 حجم : 4.23 میلیون دفعات : 376
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 9,160 درصد تغییر : 0.88 حجم : 1.565 میلیون دفعات : 206
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 9,080 درصد تغییر : 0.33 حجم : 1.166 میلیون دفعات : 146
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 9,050 درصد تغییر : 1.84 حجم : 2.539 میلیون دفعات : 253
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 9,220 درصد تغییر : 0.54 حجم : 1.434 میلیون دفعات : 201
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.33 حجم : 2.936 میلیون دفعات : 304
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 9,240 درصد تغییر : 0.11 حجم : 3.989 میلیون دفعات : 314
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کمینا آخرین : 130.00 8,290 حجم : 3.04 میلیون ارزش بازار : 10.439 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کگاز آخرین : 100.00 11,470 حجم : 580,212 ارزش بازار : 9.75 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کقزوی آخرین : 170.00 12,820 حجم : 1.237 میلیون ارزش بازار : 18.321 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کساپا آخرین : 2,540 53,630 حجم : 3.221 میلیون ارزش بازار : 12.257 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کرازی آخرین : 15.00 1,282 حجم : 7.026 میلیون ارزش بازار : 27.282 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کابگن آخرین : 70.00 7,420 حجم : 5,000 ارزش بازار : 703.31 میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها