شیشه همدان

کهمدا | سهام - بورس
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

انواع شیشه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,820 3.54
قیمت پایانی: 4,880 4.83

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,715 پایانی 4,880 225.00
بیشترین 4,980 کمترین 4,653
حجم 7.128 میلیون دفعات 727
حد قیمت 4,330 - 4,980 ارزش 34.79 میلیارد
حجم مبنا 3.222 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
174 تعداد خریدار 4
5.46 میلیون حجم خرید 1.669 میلیون
216 تعداد فروشنده 2
6.889 میلیون حجم فروش 238,968
1.43 میلیون تغییر مالکیت 1.43 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,665 خرید4,820 فروش4,840 تعداد1,826 دستور1
دستور2 تعداد4,062 خرید4,803 فروش4,847 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد11,000 خرید4,802 فروش4,848 تعداد2,962 دستور2
دستور2 تعداد12,000 خرید4,801 فروش4,850 تعداد12,727 دستور2
دستور1 تعداد30,000 خرید4,799 فروش4,852 تعداد5,000 دستور2

EPS

سال مالی 1403/03/31
تحقق سود 175 دوره 3 ماهه
سود TTM 897
P/E TTM 5.442

DPS

آخرین مجمع 1402/03/31
سود واقعی 845 P/E مجمع 5.78
سود نقدی 150
درصد توزیع 17.75 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.56 % رتبه 548
6 ماهه 16.54 % رتبه 295
9 ماهه 7.34 % رتبه 211
1 ساله 30.54 % رتبه 295
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
36.6 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.36

P/B

% 53.97

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 4,655 درصد تغییر : 2.15 حجم : 4.716 میلیون دفعات : 430
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 4,557 درصد تغییر : 0.85 حجم : 4.355 میلیون دفعات : 362
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 4,596 درصد تغییر : 0.65 حجم : 4.815 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 4,626 درصد تغییر : 0.04 حجم : 1.518 میلیون دفعات : 209
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 4,628 درصد تغییر : 1.03 حجم : 1.845 میلیون دفعات : 206
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 4,676 درصد تغییر : 0.30 حجم : 2.411 میلیون دفعات : 206
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 4,690 درصد تغییر : 2.84 حجم : 2.504 میلیون دفعات : 188
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 4,827 درصد تغییر : 9.43 حجم : 2.023 میلیون دفعات : 234
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 4,411 درصد تغییر : 7.53 حجم : 2.914 میلیون دفعات : 374
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 4,770 درصد تغییر : 9.83 حجم : 10.254 میلیون دفعات : 741
تاریخ : 1402/07/25 پایانی : 5,290 درصد تغییر : 0.38 حجم : 6.718 میلیون دفعات : 512
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 5,270 درصد تغییر : 1.35 حجم : 4.213 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1402/07/23 پایانی : 5,200 درصد تغییر : 0.58 حجم : 4.063 میلیون دفعات : 347
تاریخ : 1402/07/22 پایانی : 5,170 درصد تغییر : 2.64 حجم : 5.929 میلیون دفعات : 438
تاریخ : 1402/07/19 پایانی : 5,310 درصد تغییر : 0.57 حجم : 5.681 میلیون دفعات : 443
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کمینا آخرین : 50.00 13,580 حجم : 2.076 میلیون ارزش بازار : 17.198 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کگاز آخرین : 2,510 47,710 حجم : 4.95 میلیون ارزش بازار : 40.622 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کقزوی آخرین : 900.00 31,000 حجم : 2.871 میلیون ارزش بازار : 44.268 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کساپا آخرین : 1,430 30,040 حجم : 3.401 میلیون ارزش بازار : 78.791 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرازی آخرین : 11.00 1,600 حجم : 23.248 میلیون ارزش بازار : 47.142 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کابگن آخرین : 780.00 10,580 حجم : 5,629 ارزش بازار : 920.22 میلیارد تاریخ : 12:26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها