توسعه معدنی و صنعتی صبانور

کنور | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,300 1.44
قیمت پایانی: 18,080 0.22

آخرین معامله

1400/11/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,020 پایانی 18,080 40.00
بیشترین 18,790 کمترین 17,510
حجم - دفعات -
حد قیمت 17,140 - 18,940 ارزش -
حجم مبنا 1.392 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/11/6
حقیقی حقوقی
66 تعداد خریدار 3
428,940 حجم خرید 1.043 میلیون
169 تعداد فروشنده 2
1.251 میلیون حجم فروش 220,000
822,505 تغییر مالکیت 822,505

عرضه و تقاضا

1400/11/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید18,270 فروش18,640 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد313 خرید18,210 فروش18,650 تعداد11,907 دستور1
دستور1 تعداد1,750 خرید18,040 فروش18,690 تعداد4,055 دستور3
دستور1 تعداد2,000 خرید18,030 فروش18,700 تعداد49,465 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید18,010 فروش18,740 تعداد25,321 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 1,591 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,271
P/E TTM 7.962

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 7,438 P/E مجمع 2.43
سود نقدی 5,600
درصد توزیع 75.29 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.73 % رتبه 187
6 ماهه 5.46 % رتبه 261
9 ماهه 50.4 % رتبه 229
1 ساله 55.2 % رتبه 214
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
230.9 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.72

P/B

% 15.24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 18,080 درصد تغییر : 0.22 حجم : 1.47 میلیون دفعات : 394
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 18,040 درصد تغییر : 1.74 حجم : 1.83 میلیون دفعات : 287
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 18,360 درصد تغییر : 0.43 حجم : 1.07 میلیون دفعات : 190
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 18,440 درصد تغییر : 0.49 حجم : 9.16 میلیون دفعات : 957
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.11 حجم : 581,095 دفعات : 200
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 18,370 درصد تغییر : 0.22 حجم : 720,972 دفعات : 227
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 18,410 درصد تغییر : 0.86 حجم : 1.85 میلیون دفعات : 375
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 18,570 درصد تغییر : 0.32 حجم : 715,937 دفعات : 277
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 18,630 درصد تغییر : 0.21 حجم : 270,966 دفعات : 181
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 18,670 درصد تغییر : 0.53 حجم : 601,439 دفعات : 182
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 18,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : 155,971 دفعات : 124
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 18,770 درصد تغییر : 0.11 حجم : 414,251 دفعات : 203
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 18,790 درصد تغییر : 0.21 حجم : 383,177 دفعات : 174
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 18,830 درصد تغییر : 0.32 حجم : 456,982 دفعات : 212
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 18,890 درصد تغییر : 0.16 حجم : 422,991 دفعات : 263
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کگهر آخرین : 50.00 46,350 حجم : 850,860 ارزش بازار : 1157.5 هزار میلیارد تاریخ : 10:56
نماد : کگل آخرین : 1,430 22,640 حجم : 2.91 میلیون ارزش بازار : 2249 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/5
نماد : کچاد آخرین : 2,560 30,040 حجم : 3.24 میلیون ارزش بازار : 1665.555 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/5
نماد : بمیلا آخرین : 12,850 7,860 حجم : 4.751 میلیون ارزش بازار : 13.16 هزار میلیارد تاریخ : 10:57
نماد : وامیر آخرین : - 1 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/06/15
نماد : اپال آخرین : 670.00 23,680 حجم : 965,340 ارزش بازار : 461.8 هزار میلیارد تاریخ : 10:59
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها