شیشه سازی مینا

کمینا | سهام - فرابورس
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

انواع شیشه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,050 12.61
قیمت پایانی: 28,665 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,750 پایانی 28,665 0.00
بیشترین 26,300 کمترین 24,750
حجم 3.211 میلیون دفعات 1,374
حد قیمت 25,140 - 27,786 ارزش 92.05 میلیارد
حجم مبنا 697,715 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
176 تعداد خریدار 2
717,681 حجم خرید 75,000
151 تعداد فروشنده -
792,681 حجم فروش -
75,000 تغییر مالکیت 75,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,756 خرید25,520 فروش25,900 تعداد2,738 دستور1
دستور2 تعداد1,500 خرید25,500 فروش25,940 تعداد291 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید25,400 فروش25,950 تعداد58,246 دستور2
دستور1 تعداد25,000 خرید25,300 فروش25,960 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید25,290 فروش25,990 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,154 دوره 9 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 98 P/E مجمع 264.14
سود نقدی 70
درصد توزیع 71.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.12 % رتبه 307
6 ماهه 39.46 % رتبه 303
9 ماهه 37.8 % رتبه 375
1 ساله 10.66 % رتبه 404
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.262 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 28,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.211 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 28,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.211 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 28,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.211 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 28,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.211 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 28,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.211 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 28,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.211 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 28,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.211 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 28,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.211 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 28,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.211 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 28,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.211 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 28,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.211 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 28,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.211 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 28,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.211 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 28,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.211 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 28,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.211 میلیون دفعات : 1,374
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کهمدا آخرین : 200.00 9,830 حجم : 1.47 میلیون ارزش بازار : 28.714 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : کگاز آخرین : 270.00 18,740 حجم : 911,728 ارزش بازار : 16.108 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کقزوی آخرین : 952.00 9,891 حجم : 516,032 ارزش بازار : 12.765 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : کساپا آخرین : 790.00 39,080 حجم : 3,339 ارزش بازار : 9.17 هزار میلیارد تاریخ : 12:21
نماد : کرازی آخرین : 440.00 21,940 حجم : 267,306 ارزش بازار : 26.796 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کابگن آخرین : 339.00 5,209 حجم : 285,627 ارزش بازار : 457.29 میلیارد تاریخ : 12:26
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها