معادن منگنز ایران

کمنگنز | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( فلزی غیرآهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

فلزی غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 87,110 1.99
قیمت پایانی: 88,810 0.08

آخرین معامله

11:31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 87,110 پایانی 88,810 70.00
بیشترین 87,110 کمترین 87,110
حجم 22,629 دفعات 26
حد قیمت 87,350 - 94,470 ارزش 2 میلیارد
حجم مبنا 562,430 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:31
حقیقی حقوقی
33 تعداد خریدار -
79,174 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
79,174 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش87,350 تعداد295,983 دستور102
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش87,360 تعداد1,500 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش87,500 تعداد1,073 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش88,920 تعداد894 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش89,090 تعداد140 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 4,904 دوره 9 ماهه
سود TTM 5,830
P/E TTM 15.245

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,040 P/E مجمع 29.24
سود نقدی 1,150
درصد توزیع 37.83 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.91 % رتبه 365
6 ماهه 16.01 % رتبه 335
9 ماهه 43.17 % رتبه 378
1 ساله 77.9 % رتبه 379
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.975 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.12

P/B

% 52.84

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 88,880 درصد تغییر : 0.28 حجم : 79,174 دفعات : 36
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 89,130 درصد تغییر : 0.13 حجم : 38,160 دفعات : 71
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 89,250 درصد تغییر : 0.03 حجم : 9,220 دفعات : 42
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 89,280 درصد تغییر : 0.03 حجم : 9,894 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 89,310 درصد تغییر : 0.18 حجم : 49,931 دفعات : 58
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 89,470 درصد تغییر : 1.17 حجم : 395,897 دفعات : 684
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 90,530 درصد تغییر : 0.88 حجم : 248,707 دفعات : 321
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 91,330 درصد تغییر : 0.20 حجم : 54,439 دفعات : 71
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 91,510 درصد تغییر : 0.54 حجم : 148,862 دفعات : 75
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 92,010 درصد تغییر : 0.16 حجم : 42,820 دفعات : 30
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 92,160 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,421 دفعات : 484
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 92,160 درصد تغییر : 1.28 حجم : 369,421 دفعات : 484
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 93,350 درصد تغییر : 0.81 حجم : 214,022 دفعات : 170
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 94,110 درصد تغییر : 1.68 حجم : 450,876 دفعات : 447
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 95,720 درصد تغییر : 1.68 حجم : 809,374 دفعات : 527
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کروی آخرین : 530.00 26,270 حجم : 196,522 ارزش بازار : 64.549 هزار میلیارد تاریخ : 11:27
نماد : کدما آخرین : 4,800 235,340 حجم : 2,254 ارزش بازار : 60.023 هزار میلیارد تاریخ : 10:56
نماد : کبافق آخرین : 1,090 53,460 حجم : 25,408 ارزش بازار : 66.242 هزار میلیارد تاریخ : 11:21
نماد : کاما آخرین : 280.00 13,920 حجم : 957,738 ارزش بازار : 141.3 هزار میلیارد تاریخ : 11:28
نماد : تکنار آخرین : 48,815 139,383 حجم : 63,320 ارزش بازار : 5.434 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها