مرجان کار

کمرجان | سهام - فرابورس
کاشی و سرامیک ( کاشی و سرامیک )
گروه:

کاشی و سرامیک

زیر گروه:

کاشی و سرامیک

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 85,497 3.80
قیمت پایانی: 87,160 1.93

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 93,280 پایانی 87,160 1,712.00
بیشترین 93,280 کمترین 84,429
حجم 2.33 میلیون دفعات 3,476
حد قیمت 87,140 - 96,312 ارزش 203.03 میلیارد
حجم مبنا 710,904 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
149 تعداد خریدار -
142,638 حجم خرید -
14 تعداد فروشنده -
142,638 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش87,140 تعداد688,106 دستور430
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش87,141 تعداد12,837 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش87,150 تعداد1,200 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش88,141 تعداد367 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش88,200 تعداد276 دستور1

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 1,134 دوره 6 ماهه
سود TTM 2,083
P/E TTM 42.024

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 1,377 P/E مجمع 63.57
سود نقدی 900
درصد توزیع 65.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.09 % رتبه 478
6 ماهه 37.62 % رتبه 503
9 ماهه 37.49 % رتبه 497
1 ساله 129.84 % رتبه 472
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.091 هزار میلیارد

ارزش بازار

31.7

P/B

% 49.47

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 88,872 درصد تغییر : 1.53 حجم : 2.32 میلیون دفعات : 3,295
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 87,537 درصد تغییر : 4.57 حجم : 142,638 دفعات : 177
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 91,726 درصد تغییر : 4.51 حجم : 763,426 دفعات : 1,349
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 96,060 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.9 میلیون دفعات : 3,555
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 96,060 درصد تغییر : 4.27 حجم : 1.9 میلیون دفعات : 3,555
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 100,348 درصد تغییر : 0.59 حجم : 2.15 میلیون دفعات : 3,855
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 99,756 درصد تغییر : 4.66 حجم : 760,578 دفعات : 1,026
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 104,633 درصد تغییر : 5.00 حجم : 168,937 دفعات : 414
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 110,140 درصد تغییر : 4.40 حجم : 1.1 میلیون دفعات : 2,182
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 115,208 درصد تغییر : 1.79 حجم : 1.98 میلیون دفعات : 4,357
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 117,313 درصد تغییر : 4.80 حجم : 436,174 دفعات : 837
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 123,228 درصد تغییر : 1.15 حجم : 6.63 میلیون دفعات : 11,397
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 124,660 درصد تغییر : 4.95 حجم : 1.43 میلیون دفعات : 1,428
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 118,785 درصد تغییر : 2.57 حجم : 13.05 میلیون دفعات : 16,574
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 121,917 درصد تغییر : 0.88 حجم : 14,233 دفعات : 76
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کلوند آخرین : 790.00 23,780 حجم : 2.53 میلیون ارزش بازار : 9.464 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کصدف آخرین : 4,542 23,080 حجم : 333,710 ارزش بازار : 2.225 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : کسعدی آخرین : 610.00 11,760 حجم : 3.21 میلیون ارزش بازار : 5.915 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کحافظ آخرین : 206.00 3,930 حجم : 5.16 میلیون ارزش بازار : 20.298 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کترام آخرین : 1,320 28,020 حجم : 6.37 میلیون ارزش بازار : 8.144 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کپارس آخرین : 7,350 139,800 حجم : 965,164 ارزش بازار : 17.765 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کساوه آخرین : 2,770 52,830 حجم : 2.04 میلیون ارزش بازار : 28.082 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : کهرام آخرین : 23,746 85,459 حجم : 82,147 ارزش بازار : 4.628 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها