کلر پارس

کلر | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 77,700 0.19
قیمت پایانی: 77,800 0.06

آخرین معامله

10:16
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 76,500 پایانی 77,800 50.00
بیشترین 78,100 کمترین 76,500
حجم 43,178 دفعات 118
حد قیمت 72,450 - 83,250 ارزش 3.35 میلیارد
حجم مبنا 191,939 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:16
حقیقی حقوقی
25 تعداد خریدار -
43,053 حجم خرید -
59 تعداد فروشنده -
43,053 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:16
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,553 خرید77,700 فروش77,950 تعداد9,020 دستور6
دستور2 تعداد707 خرید77,650 فروش78,000 تعداد12,681 دستور6
دستور2 تعداد751 خرید77,500 فروش78,100 تعداد32,079 دستور6
دستور3 تعداد916 خرید77,400 فروش78,150 تعداد1,900 دستور4
دستور3 تعداد1,500 خرید77,300 فروش78,200 تعداد5,838 دستور4

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,936 دوره 3 ماهه
سود TTM 6,597
P/E TTM 11.793

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 5,285 P/E مجمع 14.72
سود نقدی 5,030
درصد توزیع 95.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.08 % رتبه 148
6 ماهه 10.59 % رتبه 154
9 ماهه 18.63 % رتبه 128
1 ساله 37.55 % رتبه 136
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
25.48 هزار میلیارد

ارزش بازار

31.03

P/B

% 23.49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 77,850 درصد تغییر : 0.38 حجم : 239,870 دفعات : 509
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 78,150 درصد تغییر : 2.36 حجم : 262,086 دفعات : 496
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 76,350 درصد تغییر : 1.80 حجم : 321,565 دفعات : 458
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 75,000 درصد تغییر : 2.91 حجم : 236,303 دفعات : 413
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 77,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 213,755 دفعات : 516
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 77,250 درصد تغییر : 0.90 حجم : 433,611 دفعات : 448
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 77,950 درصد تغییر : 0.97 حجم : 366,281 دفعات : 592
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 77,200 درصد تغییر : 0.52 حجم : 297,211 دفعات : 563
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 76,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 730,355 دفعات : 854
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 76,800 درصد تغییر : 2.29 حجم : 730,355 دفعات : 854
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 78,600 درصد تغییر : 2.01 حجم : 725,998 دفعات : 928
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 77,050 درصد تغییر : 4.55 حجم : 1.252 میلیون دفعات : 1,520
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 73,700 درصد تغییر : 0.41 حجم : 281,995 دفعات : 503
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 73,400 درصد تغییر : 0.34 حجم : 386,459 دفعات : 585
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 73,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 181,524 دفعات : 462
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 720.00 87,400 حجم : 2.383 میلیون ارزش بازار : 793.08 هزار میلیارد تاریخ : 10:16
نماد : مارون آخرین : 4,600 180,050 حجم : 203,431 ارزش بازار : 1413.6 هزار میلیارد تاریخ : 10:16
نماد : کرماشا آخرین : 240.00 56,810 حجم : 250,184 ارزش بازار : 201.023 هزار میلیارد تاریخ : 10:15
نماد : فسا آخرین : 7.00 783 حجم : 3.219 میلیون ارزش بازار : 2.737 هزار میلیارد تاریخ : 10:02
نماد : فارس آخرین : 60.00 6,890 حجم : 17.483 میلیون ارزش بازار : 3402.025 هزار میلیارد تاریخ : 10:16
نماد : شیران آخرین : 40.00 8,360 حجم : 3.288 میلیون ارزش بازار : 159.641 هزار میلیارد تاریخ : 10:16
نماد : شمواد آخرین : 2,350 77,550 حجم : 208,575 ارزش بازار : 11.135 هزار میلیارد تاریخ : 10:16
نماد : شگویا آخرین : 180.00 8,460 حجم : 2.071 میلیون ارزش بازار : 206.036 هزار میلیارد تاریخ : 10:16
نماد : شفن آخرین : 120.00 5,100 حجم : 4.644 میلیون ارزش بازار : 160.631 هزار میلیارد تاریخ : 10:16
نماد : شفارس آخرین : 52.00 1,010 حجم : 14.687 میلیون ارزش بازار : 12.333 هزار میلیارد تاریخ : 10:16
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها