کلر پارس

کلر | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 120,924 5.00
قیمت پایانی: 121,105 4.86

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 121,300 پایانی 121,105 6,183.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 120,924 - 133,652 ارزش -
حجم مبنا 941,762 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
403 تعداد خریدار 1
791,320 حجم خرید 272,000
223 تعداد فروشنده 1
958,226 حجم فروش 105,094
166,906 تغییر مالکیت 166,906

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد43 خرید118,600 فروش120,924 تعداد3,231,560 دستور1768
دستور1 تعداد1,000 خرید109,080 فروش120,925 تعداد6,660 دستور16
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش120,926 تعداد6,703 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش120,927 تعداد40 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش120,950 تعداد279 دستور5

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 2,777 دوره 6 ماهه
سود TTM 4,478
P/E TTM 27.044

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,894 P/E مجمع 41.85
سود نقدی 2,630
درصد توزیع 90.88 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 87.87 % رتبه 313
6 ماهه 30.4 % رتبه 205
9 ماهه 63.79 % رتبه 142
1 ساله 340.4 % رتبه 91
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
39.662 هزار میلیارد

ارزش بازار

29

P/B

% 24.92

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 121,105 درصد تغییر : 4.86 حجم : 1.06 میلیون دفعات : 683
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 127,288 درصد تغییر : 2.90 حجم : 13.12 میلیون دفعات : 12,959
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 123,706 درصد تغییر : 0.97 حجم : 19.14 میلیون دفعات : 14,453
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 124,919 درصد تغییر : 5.39 حجم : 706,163 دفعات : 1,041
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 118,528 درصد تغییر : 3.77 حجم : 382,226 دفعات : 1,217
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 114,222 درصد تغییر : 5.00 حجم : 672,382 دفعات : 1,247
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 108,783 درصد تغییر : 4.97 حجم : 1.91 میلیون دفعات : 1,896
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 103,631 درصد تغییر : 4.84 حجم : 9.07 میلیون دفعات : 5,244
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 98,847 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.38 میلیون دفعات : 4,827
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 98,847 درصد تغییر : 4.69 حجم : 5.38 میلیون دفعات : 4,827
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 94,420 درصد تغییر : 4.02 حجم : 7.8 میلیون دفعات : 6,222
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 90,773 درصد تغییر : 4.43 حجم : 5.66 میلیون دفعات : 4,433
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 86,922 درصد تغییر : 0.32 حجم : 4.02 میلیون دفعات : 3,842
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 86,649 درصد تغییر : 3.51 حجم : 11.8 میلیون دفعات : 7,481
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 83,708 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.42 میلیون دفعات : 928
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 3,070 58,350 حجم : 1.81 میلیون ارزش بازار : 525.24 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : مارون آخرین : 7,211 141,200 حجم : - ارزش بازار : 1174.144 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کرماشا آخرین : 1,830 34,950 حجم : 932,615 ارزش بازار : 125.71 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فسا آخرین : 916.00 2,102 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فارس آخرین : 500.00 9,560 حجم : 19.95 میلیون ارزش بازار : 2746.59 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شیران آخرین : 1,850 35,330 حجم : 11.64 میلیون ارزش بازار : 285.141 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 482.00 9,175 حجم : - ارزش بازار : 220.123 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شفن آخرین : 13,780 262,000 حجم : 456,940 ارزش بازار : 249.052 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شفارس آخرین : 2,710 51,550 حجم : 1.22 میلیون ارزش بازار : 32.947 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها