کلر پارس

کلر | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 71,950 0.69
قیمت پایانی: 72,450 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 68,200 پایانی 72,450 0.00
بیشترین 75,000 کمترین 68,200
حجم 1.123 میلیون دفعات 1,041
حد قیمت 67,950 - 78,150 ارزش 81.33 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
240 تعداد خریدار 2
990,051 حجم خرید 132,560
356 تعداد فروشنده 4
933,109 حجم فروش 189,502
56,942 تغییر مالکیت 56,942

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,721 خرید71,950 فروش72,000 تعداد5,537 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید71,750 فروش72,300 تعداد42,271 دستور5
دستور2 تعداد450 خرید71,250 فروش72,350 تعداد630 دستور3
دستور3 تعداد1,423 خرید71,200 فروش72,400 تعداد1,041 دستور2
دستور2 تعداد548 خرید71,100 فروش72,500 تعداد158 دستور3

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 5,446 دوره 12 ماهه
سود TTM 5,446
P/E TTM 13.303

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 5,446 P/E مجمع 13.3
سود نقدی 5,156
درصد توزیع 94.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 45.33 % رتبه 174
6 ماهه 104.25 % رتبه 327
9 ماهه 113.33 % رتبه 248
1 ساله 97.17 % رتبه 226
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
47.455 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.66

P/B

% 23.04

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 72,450 درصد تغییر : 0.82 حجم : 1.123 میلیون دفعات : 1,041
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 73,050 درصد تغییر : 2.79 حجم : 1.686 میلیون دفعات : 1,157
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 75,150 درصد تغییر : 4.81 حجم : 2.636 میلیون دفعات : 1,939
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 71,700 درصد تغییر : 3.99 حجم : 2.73 میلیون دفعات : 1,400
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 68,950 درصد تغییر : 4.17 حجم : 2.744 میلیون دفعات : 1,117
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 71,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.783 میلیون دفعات : 2,220
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 71,950 درصد تغییر : 2.04 حجم : 2.783 میلیون دفعات : 2,220
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 73,450 درصد تغییر : 2.72 حجم : 1.788 میلیون دفعات : 1,513
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 75,500 درصد تغییر : 0.33 حجم : 2.943 میلیون دفعات : 2,035
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 75,750 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.019 میلیون دفعات : 1,850
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 75,750 درصد تغییر : 5.87 حجم : 4.019 میلیون دفعات : 1,850
تاریخ : 1402/02/26 پایانی : 71,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.514 میلیون دفعات : 2,151
تاریخ : 1402/02/25 پایانی : 71,550 درصد تغییر : 6.00 حجم : 5.514 میلیون دفعات : 2,151
تاریخ : 1402/02/24 پایانی : 67,500 درصد تغییر : 6.72 حجم : 2.72 میلیون دفعات : 1,140
تاریخ : 1402/02/23 پایانی : 63,250 درصد تغییر : 5.88 حجم : 2.92 میلیون دفعات : 1,776
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 190.00 142,170 حجم : 1.036 میلیون ارزش بازار : 1281.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : مارون آخرین : 3,350 197,000 حجم : 44,216 ارزش بازار : 1549.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 670.00 75,990 حجم : 1.231 میلیون ارزش بازار : 270.548 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : - 1,176 حجم : 310,676 ارزش بازار : 4.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:12
نماد : فارس آخرین : - 14,060 حجم : 11.55 میلیون ارزش بازار : 6882.37 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 20.00 15,420 حجم : 6.647 میلیون ارزش بازار : 296.917 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 100.00 116,550 حجم : 334,413 ارزش بازار : 16.709 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شگویا آخرین : 50.00 17,390 حجم : 7.332 میلیون ارزش بازار : 417.822 هزار میلیارد تاریخ : 17:03
نماد : شفن آخرین : 30.00 7,840 حجم : 5.205 میلیون ارزش بازار : 241.72 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفارس آخرین : 8.00 2,169 حجم : 55.003 میلیون ارزش بازار : 25.801 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها