فرآورده های نسوز ایران

کفرا | سهام - بورس
کانی غیر فلزی ( فرآورده های نسوز )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

فرآورده های نسوز

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,570 4.23
قیمت پایانی: 6,600 3.79

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,840 پایانی 6,600 260.00
بیشترین 6,840 کمترین 6,520
حجم 2.362 میلیون دفعات 393
حد قیمت 6,520 - 7,200 ارزش 15.6 میلیارد
حجم مبنا 2.273 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
141 تعداد خریدار 2
1.973 میلیون حجم خرید 389,200
86 تعداد فروشنده -
2.362 میلیون حجم فروش -
389,200 تغییر مالکیت 389,200

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور16 تعداد536,588 خرید6,520 فروش6,570 تعداد6,826 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید6,340 فروش6,660 تعداد59,254 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید6,320 فروش6,680 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید6,270 فروش6,690 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید6,260 فروش6,700 تعداد69,892 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 377 دوره 6 ماهه
سود TTM 818
P/E TTM 8.066

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 2,106 P/E مجمع 3.13
سود نقدی 2,050
درصد توزیع 97.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.12 % رتبه 244
6 ماهه 40.11 % رتبه 257
9 ماهه 18.66 % رتبه 425
1 ساله 0.7 % رتبه 463
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.2 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.38

P/B

% 28.52

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 6,600 درصد تغییر : 3.79 حجم : 2.362 میلیون دفعات : 393
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 6,860 درصد تغییر : 4.10 حجم : 12.01 میلیون دفعات : 902
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 6,590 درصد تغییر : 4.60 حجم : 5.785 میلیون دفعات : 468
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 6,300 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.353 میلیون دفعات : 201
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 6,310 درصد تغییر : 0.16 حجم : 937,003 دفعات : 150
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 6,320 درصد تغییر : 0.63 حجم : 1.308 میلیون دفعات : 172
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 6,360 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.834 میلیون دفعات : 190
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 6,350 درصد تغییر : 1.76 حجم : 1.618 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 6,240 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.43 میلیون دفعات : 169
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 6,250 درصد تغییر : 0.79 حجم : 2.352 میلیون دفعات : 307
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 6,300 درصد تغییر : 0.32 حجم : 1.121 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 6,320 درصد تغییر : 2.02 حجم : 1.555 میلیون دفعات : 246
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 6,450 درصد تغییر : 2.57 حجم : 2.529 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 6,620 درصد تغییر : 4.91 حجم : 4.938 میلیون دفعات : 556
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 6,310 درصد تغییر : 2.94 حجم : 7.396 میلیون دفعات : 650
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کفپارس آخرین : 58.00 3,255 حجم : 2.85 میلیون ارزش بازار : 5.34 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کتوکا آخرین : 90.00 7,030 حجم : 3.27 میلیون ارزش بازار : 8.317 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کاذر آخرین : 196.00 3,855 حجم : 5.067 میلیون ارزش بازار : 7.828 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کباده آخرین : 110.00 14,150 حجم : 149,174 ارزش بازار : 6.159 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها