پارس سرام

کسرام | سهام - بورس
کانی غیر فلزی ( تولید سرامیک غیر ساختمانی )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

تولید سرامیک غیر ساختمانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,290 1.26
قیمت پایانی: 6,370 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,420 پایانی 6,370 0.00
بیشترین 6,500 کمترین 6,260
حجم 2.66 میلیون دفعات 388
حد قیمت 6,000 - 6,620 ارزش 12.1 میلیارد
حجم مبنا 3.373 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
118 تعداد خریدار 1
4.915 میلیون حجم خرید 30,000
152 تعداد فروشنده -
4.945 میلیون حجم فروش -
30,000 تغییر مالکیت 30,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید6,380 فروش6,420 تعداد700 دستور1
دستور1 تعداد3,049 خرید6,370 فروش6,460 تعداد49,989 دستور1
دستور4 تعداد76,000 خرید6,350 فروش6,470 تعداد15,823 دستور1
دستور2 تعداد2,350 خرید6,310 فروش6,490 تعداد21,400 دستور2
دستور1 تعداد1,079 خرید6,290 فروش6,500 تعداد40,000 دستور2

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 34 دوره 9 ماهه
سود TTM 47
P/E TTM 135.745

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی -27 P/E مجمع -236.3
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.69 % رتبه 178
6 ماهه 59.02 % رتبه 378
9 ماهه 49.1 % رتبه 435
1 ساله 5.34 % رتبه 328
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.594 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.44

P/B

% 77.6

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 6,370 درصد تغییر : 0.16 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 6,380 درصد تغییر : 1.11 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 6,310 درصد تغییر : 0.63 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 6,350 درصد تغییر : 0.63 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 6,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 6,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 6,390 درصد تغییر : 1.27 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 6,310 درصد تغییر : 0.16 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 6,320 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 6,320 درصد تغییر : 0.16 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 6,330 درصد تغییر : 1.93 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 6,210 درصد تغییر : 0.16 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.32 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 6,180 درصد تغییر : 3.44 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 388
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کسرا آخرین : 40.00 6,430 حجم : 39.99 میلیون ارزش بازار : 22.835 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها