زغال سنگ پروده طبس

کزغال | سهام - فرابورس
استخراج زغال سنگ ( استخراج و انبار زغال سنگ سخت )
گروه:

استخراج زغال سنگ

زیر گروه:

استخراج و انبار زغال سنگ سخت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,801 3.79
قیمت پایانی: 35,772 3.86

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,420 پایانی 35,772 1,438.00
بیشترین 37,420 کمترین 35,350
حجم 3.23 میلیون دفعات 4,413
حد قیمت 35,004 - 38,688 ارزش 115.43 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
347 تعداد خریدار 3
995,678 حجم خرید 1.591 میلیون
4,201 تعداد فروشنده 6
2.063 میلیون حجم فروش 524,506
1.067 میلیون تغییر مالکیت 1.067 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد12,932 خرید37,010 فروش37,010 تعداد420 دستور7
دستور2 تعداد392 خرید37,000 فروش37,020 تعداد565 دستور1
دستور2 تعداد1,250 خرید36,880 فروش37,030 تعداد1,303 دستور2
دستور1 تعداد200 خرید36,640 فروش37,033 تعداد100 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید36,622 فروش37,040 تعداد560 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 855 دوره 3 ماهه
سود TTM 4,420
P/E TTM 8.324

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 4,113 P/E مجمع 8.95
سود نقدی 3,000
درصد توزیع 72.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.15 % رتبه 71
6 ماهه 7.4 % رتبه 62
9 ماهه 94.59 % رتبه 16
1 ساله 94.59 % رتبه 77
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
71.544 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.11

P/B

% 19.1

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 37,210 درصد تغییر : 1.13 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 4,713
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 36,795 درصد تغییر : 0.14 حجم : 2.59 میلیون دفعات : 4,885
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 36,846 درصد تغییر : 3.19 حجم : 3.43 میلیون دفعات : 5,168
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 38,061 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 19,170
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 38,061 درصد تغییر : 1.96 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 19,170
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 38,823 درصد تغییر : 2.60 حجم : 2.57 میلیون دفعات : 11,631
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 37,840 درصد تغییر : 0.72 حجم : 1.68 میلیون دفعات : 7,121
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 38,115 درصد تغییر : 3.79 حجم : 1.5 میلیون دفعات : 4,217
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 39,616 درصد تغییر : 0.62 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 6,189
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 39,372 درصد تغییر : 1.58 حجم : 3.92 میلیون دفعات : 31,686
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 38,761 درصد تغییر : 2.99 حجم : 2.64 میلیون دفعات : 17,516
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 39,955 درصد تغییر : 1.72 حجم : 4.36 میلیون دفعات : 16,067
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 40,652 درصد تغییر : 1.40 حجم : 885,853 دفعات : 2,085
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 40,089 درصد تغییر : 2.94 حجم : 3.7 میلیون دفعات : 6,898
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 38,946 درصد تغییر : 3.14 حجم : 3.79 میلیون دفعات : 6,032
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کطبس آخرین : 2,730 58,110 حجم : 783,154 ارزش بازار : 10.824 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : کشرق آخرین : 623.00 80,281 حجم : 696,241 ارزش بازار : 6.677 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کپرور آخرین : 604.00 39,989 حجم : 583,783 ارزش بازار : 21.53 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها