سر. توسعه و عمران استان کرمان

کرمان | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,181 2.80
قیمت پایانی: 1,185 2.47

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,233 پایانی 1,185 30.00
بیشترین 1,256 کمترین 1,155
حجم 353.95 میلیون دفعات 11,072
حد قیمت 1,150 - 1,270 ارزش 419.37 میلیارد
حجم مبنا 662,753 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
3,825 تعداد خریدار 6
275.276 میلیون حجم خرید 32.588 میلیون
2,180 تعداد فروشنده 2
295.06 میلیون حجم فروش 12.803 میلیون
19.784 میلیون تغییر مالکیت 19.784 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,500 خرید1,170 فروش1,171 تعداد113,638 دستور5
دستور4 تعداد71,000 خرید1,169 فروش1,172 تعداد220,644 دستور5
دستور6 تعداد47,411 خرید1,168 فروش1,173 تعداد34,010 دستور1
دستور2 تعداد9,552 خرید1,167 فروش1,174 تعداد10,000 دستور1
دستور2 تعداد124,250 خرید1,166 فروش1,175 تعداد31,251 دستور3

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود 36 دوره 12 ماهه
سود TTM 36
P/E TTM 32.389

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 1,207 P/E مجمع 0.97
سود نقدی 128
درصد توزیع 10.6 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.98 % رتبه 13
6 ماهه 9 % رتبه 14
9 ماهه 41.42 % رتبه 20
1 ساله 46.96 % رتبه 32
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
50.505 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.1

P/B

% 93.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 1,215 درصد تغییر : 4.20 حجم : 373.36 میلیون دفعات : 9,609
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 1,166 درصد تغییر : 3.64 حجم : 307.86 میلیون دفعات : 9,463
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 1,210 درصد تغییر : 4.42 حجم : 292.53 میلیون دفعات : 9,403
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 1,266 درصد تغییر : 0.00 حجم : 197.01 میلیون دفعات : 9,119
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 1,266 درصد تغییر : 2.54 حجم : 197.01 میلیون دفعات : 9,119
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 1.41 حجم : 221 میلیون دفعات : 8,191
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 1,281 درصد تغییر : 4.26 حجم : 395.39 میلیون دفعات : 12,185
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 1,338 درصد تغییر : 4.50 حجم : 124.92 میلیون دفعات : 5,156
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 1,401 درصد تغییر : 0.36 حجم : 223.42 میلیون دفعات : 7,632
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 1,396 درصد تغییر : 1.09 حجم : 254.77 میلیون دفعات : 10,793
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 1,381 درصد تغییر : 3.83 حجم : 352.89 میلیون دفعات : 11,401
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 1,436 درصد تغییر : 0.35 حجم : 345.07 میلیون دفعات : 11,962
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 1,431 درصد تغییر : 0.42 حجم : 137.8 میلیون دفعات : 4,273
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 1,437 درصد تغییر : 0.49 حجم : 461.81 میلیون دفعات : 15,056
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 1,430 درصد تغییر : 3.85 حجم : 534.32 میلیون دفعات : 13,004
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 950.00 47,150 حجم : 1.22 میلیون ارزش بازار : 50.328 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وثخوز آخرین : 6,805 39,140 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وتوس آخرین : 840.00 16,690 حجم : 7.2 میلیون ارزش بازار : 27.152 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 590.00 61,120 حجم : 1.13 میلیون ارزش بازار : 11.914 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنوسا آخرین : 350.00 7,330 حجم : 14.73 میلیون ارزش بازار : 19.594 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 723.00 43,015 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 12:04
نماد : ثنام آخرین : 5,548 13,005 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : ثغرب آخرین : 332.00 6,320 حجم : 983,396 ارزش بازار : 7.807 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعمرا آخرین : 515.00 9,803 حجم : 4.08 میلیون ارزش بازار : 12.838 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعتما آخرین : 3,656 30,323 حجم : 5.34 میلیون ارزش بازار : 2.403 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها