سر. توسعه و عمران استان کرمان

کرمان | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,147 1.50
قیمت پایانی: 1,158 2.48

آخرین معامله

1402/12/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,146 پایانی 1,158 28.00
بیشترین 1,185 کمترین 1,142
حجم 37.86 میلیون دفعات 1,068
حد قیمت 1,129 - 1,297 ارزش 45.39 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/12/09
حقیقی حقوقی
397 تعداد خریدار -
37.761 میلیون حجم خرید -
242 تعداد فروشنده 1
34.89 میلیون حجم فروش 2.871 میلیون
2.871 میلیون تغییر مالکیت 2.871 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/12/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد282,090 خرید1,187 فروش1,190 تعداد368,621 دستور2
دستور6 تعداد324,060 خرید1,187 فروش1,191 تعداد133,660 دستور1
دستور17 تعداد707,186 خرید1,185 فروش1,192 تعداد446,161 دستور4
دستور19 تعداد1,466,338 خرید1,184 فروش1,194 تعداد2,077 دستور1
دستور18 تعداد2,984,867 خرید1,183 فروش1,198 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1403/03/31
تحقق سود 4 دوره 6 ماهه
سود TTM 18
P/E TTM 66.667

DPS

آخرین مجمع 1402/03/31
سود واقعی 12 P/E مجمع 100
سود نقدی 2
درصد توزیع 16.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.91 % رتبه 13
6 ماهه 9.46 % رتبه 15
9 ماهه 29.77 % رتبه 13
1 ساله 14.51 % رتبه 12
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
51.102 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.07

P/B

% 92.59

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/12/09 پایانی : 1,158 درصد تغییر : 2.48 حجم : 37.86 میلیون دفعات : 1,068
تاریخ : 1402/12/08 پایانی : 1,130 درصد تغییر : 2.25 حجم : 37.86 میلیون دفعات : 1,068
تاریخ : 1402/12/07 پایانی : 1,156 درصد تغییر : 3.10 حجم : 37.86 میلیون دفعات : 1,068
تاریخ : 1402/12/05 پایانی : 1,193 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37.86 میلیون دفعات : 1,068
تاریخ : 1402/12/02 پایانی : 1,193 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37.86 میلیون دفعات : 1,068
تاریخ : 1402/12/01 پایانی : 1,193 درصد تغییر : 1.65 حجم : 37.86 میلیون دفعات : 1,068
تاریخ : 1402/11/30 پایانی : 1,213 درصد تغییر : 1.42 حجم : 126.215 میلیون دفعات : 3,206
تاریخ : 1402/11/29 پایانی : 1,196 درصد تغییر : 0.50 حجم : 142.586 میلیون دفعات : 3,884
تاریخ : 1402/11/28 پایانی : 1,202 درصد تغییر : 1.56 حجم : 115.488 میلیون دفعات : 3,175
تاریخ : 1402/11/26 پایانی : 1,221 درصد تغییر : 1.21 حجم : 111.781 میلیون دفعات : 3,149
تاریخ : 1402/11/24 پایانی : 1,236 درصد تغییر : 2.52 حجم : 97.062 میلیون دفعات : 2,630
تاریخ : 1402/11/23 پایانی : 1,268 درصد تغییر : 0.00 حجم : 144.041 میلیون دفعات : 3,732
تاریخ : 1402/11/21 پایانی : 1,268 درصد تغییر : 2.09 حجم : 144.041 میلیون دفعات : 3,732
تاریخ : 1402/11/18 پایانی : 1,295 درصد تغییر : 1.60 حجم : 83.732 میلیون دفعات : 2,613
تاریخ : 1402/11/17 پایانی : 1,316 درصد تغییر : 2.33 حجم : 119.652 میلیون دفعات : 3,371
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وآذر آخرین : 70.00 9,220 حجم : 10.119 میلیون ارزش بازار : 17.425 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : وتوس آخرین : 970.00 14,950 حجم : 187,151 ارزش بازار : 32.1 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : وساخت آخرین : 40.00 1,838 حجم : 88.107 میلیون ارزش بازار : 57.028 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : وثخوز آخرین : 2,400 56,950 حجم : 2,302 ارزش بازار : 3.819 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : ثاخت آخرین : 133.00 4,710 حجم : 15.553 میلیون ارزش بازار : 44.73 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : ثامید آخرین : 148.00 2,274 حجم : 2.121 میلیون ارزش بازار : 79.569 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : ثبهساز آخرین : 77.00 2,925 حجم : 19.543 میلیون ارزش بازار : 60.513 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : ثشاهد آخرین : 550.00 14,540 حجم : 8.318 میلیون ارزش بازار : 93.098 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : ثشرق آخرین : 4,280 34,470 حجم : 1.951 میلیون ارزش بازار : 42.636 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : ثنوسا آخرین : 500.00 10,600 حجم : 3.004 میلیون ارزش بازار : 30.061 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها