سر. توسعه و عمران استان کرمان

کرمان | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 48,464 2.00
قیمت پایانی: 49,759 0.62

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 51,200 پایانی 49,759 306.00
بیشترین 52,000 کمترین 48,464
حجم 17.6 میلیون دفعات 11,755
حد قیمت 47,962 - 51,876 ارزش 875.8 میلیارد
حجم مبنا 662,753 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
5,058 تعداد خریدار 11
23.548 میلیون حجم خرید 1.908 میلیون
5,779 تعداد فروشنده 9
21.033 میلیون حجم فروش 4.423 میلیون
2.515 میلیون تغییر مالکیت 2.515 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد1,082 خرید51,000 فروش51,000 تعداد2,931 دستور5
دستور1 تعداد1,500 خرید50,990 فروش51,090 تعداد2,035 دستور1
دستور1 تعداد400 خرید50,975 فروش51,100 تعداد4,792 دستور4
دستور1 تعداد150 خرید50,970 فروش51,150 تعداد1,921 دستور1
دستور2 تعداد2,163 خرید50,931 فروش51,180 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود -3 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,218
P/E TTM 40.618

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 1,207 P/E مجمع 40.97
سود نقدی 128
درصد توزیع 10.6 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 33.28 % رتبه 52
6 ماهه 60.76 % رتبه 73
9 ماهه 5.41 % رتبه 89
1 ساله 47.68 % رتبه 77
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
55.247 هزار میلیارد

ارزش بازار

19.57

P/B

% 87.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 49,759 درصد تغییر : 0.62 حجم : 17.6 میلیون دفعات : 11,755
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 49,453 درصد تغییر : 1.05 حجم : 25.46 میلیون دفعات : 15,507
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 48,940 درصد تغییر : 0.73 حجم : 151,891 دفعات : 132
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 49,298 درصد تغییر : 0.26 حجم : 128,294 دفعات : 180
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 49,426 درصد تغییر : 0.46 حجم : 228,038 دفعات : 289
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 49,655 درصد تغییر : 2.00 حجم : 1.93 میلیون دفعات : 1,050
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 50,668 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 50,668 درصد تغییر : 1.28 حجم : 7 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 51,323 درصد تغییر : 1.05 حجم : 496,094 دفعات : 525
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 51,868 درصد تغییر : 1.96 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 952
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 52,903 درصد تغییر : 1.40 حجم : 9.73 میلیون دفعات : 5,736
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 53,652 درصد تغییر : 1.23 حجم : 14.01 میلیون دفعات : 9,702
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 53,001 درصد تغییر : 3.61 حجم : 15.66 میلیون دفعات : 10,526
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 54,987 درصد تغییر : 3.10 حجم : 12.35 میلیون دفعات : 8,184
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 56,748 درصد تغییر : 2.58 حجم : 15.6 میلیون دفعات : 9,978
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 960.00 47,260 حجم : 499,691 ارزش بازار : 52.105 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وثخوز آخرین : 50,866 83,201 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وتوس آخرین : 310.00 15,630 حجم : 2.93 میلیون ارزش بازار : 25.072 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وآذر آخرین : 1,790 87,710 حجم : 726,679 ارزش بازار : 17.542 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ثنوسا آخرین : 260.00 13,070 حجم : 62,682 ارزش بازار : 35.058 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ثنظام آخرین : 3,784 47,522 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/5
نماد : ثنام آخرین : 1,804 16,749 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ثغرب آخرین : 160.00 7,863 حجم : 40,954 ارزش بازار : 9.626 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ثعمرا آخرین : 263.00 12,893 حجم : 58,694 ارزش بازار : 17.098 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ثعتما آخرین : 32,121 66,100 حجم : 5.34 میلیون ارزش بازار : 2.403 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها