سر. توسعه و عمران استان کرمان

کرمان | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,107 1.34
قیمت پایانی: 1,119 0.27

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,122 پایانی 1,119 3.00
بیشترین 1,150 کمترین 1,095
حجم 362.03 میلیون دفعات 9,012
حد قیمت 1,132 - 1,235 ارزش 405.14 میلیارد
حجم مبنا 662,753 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
303 تعداد خریدار -
12.637 میلیون حجم خرید -
37 تعداد فروشنده -
12.637 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,132 تعداد75,704,430 دستور759
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,133 تعداد344,257 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,134 تعداد52,484 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,136 تعداد16,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,150 تعداد150,878 دستور4

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود -3 دوره 9 ماهه
سود TTM 29
P/E TTM 39.911

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 1,207 P/E مجمع 0.96
سود نقدی 128
درصد توزیع 10.6 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.26 % رتبه 59
6 ماهه 41.01 % رتبه 59
9 ماهه 66.46 % رتبه 72
1 ساله 7.36 % رتبه 91
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
47.692 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.09

P/B

% 93.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 1,122 درصد تغییر : 2.94 حجم : 54.18 میلیون دفعات : 1,585
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 1,156 درصد تغییر : 0.86 حجم : 12.64 میلیون دفعات : 431
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 1,166 درصد تغییر : 2.67 حجم : 60.84 میلیون دفعات : 1,703
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 1,198 درصد تغییر : 0.25 حجم : 245.62 میلیون دفعات : 7,445
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 1,201 درصد تغییر : 2.83 حجم : 149.12 میلیون دفعات : 3,776
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 1,236 درصد تغییر : 2.52 حجم : 180.4 میلیون دفعات : 4,696
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 1,268 درصد تغییر : 3.01 حجم : 689.6 میلیون دفعات : 17,779
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 1,231 درصد تغییر : 4.68 حجم : 233.44 میلیون دفعات : 6,250
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 1,176 درصد تغییر : 2.41 حجم : 663.43 میلیون دفعات : 16,039
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 1,205 درصد تغییر : 0.74 حجم : 10.65 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 1,214 درصد تغییر : 0.33 حجم : 4.35 میلیون دفعات : 351
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 1,218 درصد تغییر : 1.14 حجم : 15.29 میلیون دفعات : 841
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 1,232 درصد تغییر : 97.44 حجم : 20.54 میلیون دفعات : 811
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 48,040 درصد تغییر : 1.71 حجم : 15.23 میلیون دفعات : 9,875
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 48,877 درصد تغییر : 1.91 حجم : 5.21 میلیون دفعات : 4,067
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 250.00 43,250 حجم : 355,001 ارزش بازار : 47.144 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وثخوز آخرین : 34,743 67,078 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/18
نماد : وتوس آخرین : 400.00 13,010 حجم : 2.75 میلیون ارزش بازار : 20.992 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 2,520 81,770 حجم : 322 ارزش بازار : 16.858 هزار میلیارد تاریخ : 11:53
نماد : ثنوسا آخرین : 380.00 12,600 حجم : 3,517 ارزش بازار : 34.137 هزار میلیارد تاریخ : 11:31
نماد : ثنظام آخرین : 2,749 46,487 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 11:51
نماد : ثنام آخرین : 2,229 16,324 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/19
نماد : ثغرب آخرین : 238.00 7,723 حجم : 4,852 ارزش بازار : 9.553 هزار میلیارد تاریخ : 10:23
نماد : ثعمرا آخرین : 391.00 12,658 حجم : 2,010 ارزش بازار : 16.964 هزار میلیارد تاریخ : 11:21
نماد : ثعتما آخرین : 31,849 65,828 حجم : 5.34 میلیون ارزش بازار : 2.403 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها