سر. توسعه و عمران استان کرمان

کرمان | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,290 1.65
قیمت پایانی: 1,279 0.79

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,235 پایانی 1,279 10.00
بیشترین 1,323 کمترین 1,191
حجم 616.759 میلیون دفعات 12,558
حد قیمت 1,181 - 1,357 ارزش 788.57 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,669 تعداد خریدار 5
588.073 میلیون حجم خرید 28.686 میلیون
2,587 تعداد فروشنده 7
610.676 میلیون حجم فروش 6.083 میلیون
22.603 میلیون تغییر مالکیت 22.603 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور13 تعداد2,077,374 خرید1,262 فروش1,262 تعداد300,000 دستور2
دستور9 تعداد567,389 خرید1,260 فروش1,268 تعداد200,000 دستور1
دستور1 تعداد158,281 خرید1,259 فروش1,270 تعداد533,472 دستور5
دستور3 تعداد66,842 خرید1,257 فروش1,271 تعداد107,700 دستور3
دستور1 تعداد200,000 خرید1,256 فروش1,272 تعداد365,187 دستور6

EPS

سال مالی 1402/03/31
تحقق سود -1 دوره 3 ماهه
سود TTM 4
P/E TTM 330.513

DPS

آخرین مجمع 1401/03/31
سود واقعی 5 P/E مجمع 255.8
سود نقدی 5
درصد توزیع 100 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 63.29 % رتبه 13
6 ماهه 57.96 % رتبه 14
9 ماهه 31.63 % رتبه 16
1 ساله 54.18 % رتبه 15
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
54.511 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.2

P/B

% 92.36

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/11/11 پایانی : 1,279 درصد تغییر : 0.79 حجم : 616.759 میلیون دفعات : 12,558
تاریخ : 1401/11/10 پایانی : 1,269 درصد تغییر : 1.04 حجم : 1.038 میلیارد دفعات : 19,364
تاریخ : 1401/11/09 پایانی : 1,256 درصد تغییر : 5.28 حجم : 1.372 میلیارد دفعات : 23,572
تاریخ : 1401/11/08 پایانی : 1,326 درصد تغییر : 5.32 حجم : 1.633 میلیارد دفعات : 29,254
تاریخ : 1401/11/06 پایانی : 1,259 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.364 میلیارد دفعات : 24,414
تاریخ : 1401/11/05 پایانی : 1,259 درصد تغییر : 4.92 حجم : 1.364 میلیارد دفعات : 24,414
تاریخ : 1401/11/04 پایانی : 1,200 درصد تغییر : 5.63 حجم : 690.552 میلیون دفعات : 13,773
تاریخ : 1401/11/03 پایانی : 1,136 درصد تغییر : 0.00 حجم : 761.187 میلیون دفعات : 15,657
تاریخ : 1401/11/02 پایانی : 1,136 درصد تغییر : 1.30 حجم : 761.187 میلیون دفعات : 15,657
تاریخ : 1401/11/01 پایانی : 1,151 درصد تغییر : 5.35 حجم : 824.242 میلیون دفعات : 16,907
تاریخ : 1401/10/29 پایانی : 1,216 درصد تغییر : 0.00 حجم : 607.841 میلیون دفعات : 13,459
تاریخ : 1401/10/28 پایانی : 1,216 درصد تغییر : 2.19 حجم : 607.841 میلیون دفعات : 13,459
تاریخ : 1401/10/27 پایانی : 1,190 درصد تغییر : 3.17 حجم : 1.005 میلیارد دفعات : 23,124
تاریخ : 1401/10/26 پایانی : 1,229 درصد تغییر : 6.87 حجم : 1.356 میلیارد دفعات : 20,916
تاریخ : 1401/10/25 پایانی : 1,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 967.434 میلیون دفعات : 18,723
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 141.00 1,885 حجم : 121.372 میلیون ارزش بازار : 58.447 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وثخوز آخرین : 650.00 32,000 حجم : 24,110 ارزش بازار : 2.198 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وتوس آخرین : 290.00 10,440 حجم : 7.151 میلیون ارزش بازار : 21.38 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 2,480 107,000 حجم : 5.159 میلیون ارزش بازار : 21.886 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنوسا آخرین : 7.00 4,200 حجم : 10.233 میلیون ارزش بازار : 11.12 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 1,050 56,050 حجم : 294,283 ارزش بازار : 4.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : ثنام آخرین : 200.00 7,060 حجم : 4.535 میلیون ارزش بازار : 3.53 هزار میلیارد تاریخ : 1401/11/02
نماد : ثغرب آخرین : 70.00 6,700 حجم : 5.619 میلیون ارزش بازار : 8.196 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعمرا آخرین : 90.00 11,620 حجم : 23.23 میلیون ارزش بازار : 16.146 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعتما آخرین : 290.00 13,640 حجم : 429,559 ارزش بازار : 1.971 هزار میلیارد تاریخ : 1401/11/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها