شیشه دارویی رازی

کرازی | سهام - بورس
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

انواع شیشه

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,319 0.23
قیمت پایانی: 1,326 0.30

آخرین معامله

1402/12/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,340 پایانی 1,326 4.00
بیشترین 1,365 کمترین 1,315
حجم 40.233 میلیون دفعات 1,807
حد قیمت 1,334 - 1,534 ارزش 64.41 میلیارد
حجم مبنا 13 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/12/09
حقیقی حقوقی
402 تعداد خریدار 2
33.122 میلیون حجم خرید 7.111 میلیون
308 تعداد فروشنده 1
39.678 میلیون حجم فروش 555,057
6.556 میلیون تغییر مالکیت 6.556 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/12/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 118 دوره 9 ماهه
سود TTM 173
P/E TTM 9.269

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 224 P/E مجمع 7.15
سود نقدی 50
درصد توزیع 22.32 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.6 % رتبه 198
6 ماهه 4.98 % رتبه 136
9 ماهه 15.38 % رتبه 103
1 ساله 39.68 % رتبه 126
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
46.589 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.18

P/B

% 32.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/12/09 پایانی : 1,326 درصد تغییر : 0.30 حجم : 40.233 میلیون دفعات : 1,807
تاریخ : 1402/12/08 پایانی : 1,322 درصد تغییر : 5.23 حجم : 40.233 میلیون دفعات : 1,807
تاریخ : 1402/12/07 پایانی : 1,395 درصد تغییر : 2.04 حجم : 40.233 میلیون دفعات : 1,807
تاریخ : 1402/12/05 پایانی : 1,424 درصد تغییر : 0.00 حجم : 40.233 میلیون دفعات : 1,807
تاریخ : 1402/12/02 پایانی : 1,424 درصد تغییر : 0.00 حجم : 40.233 میلیون دفعات : 1,807
تاریخ : 1402/12/01 پایانی : 1,424 درصد تغییر : 11.06 حجم : 40.233 میلیون دفعات : 1,807
تاریخ : 1402/11/18 پایانی : 1,601 درصد تغییر : 1.66 حجم : 40.233 میلیون دفعات : 1,807
تاریخ : 1402/11/17 پایانی : 1,628 درصد تغییر : 1.27 حجم : 22.9 میلیون دفعات : 734
تاریخ : 1402/11/16 پایانی : 1,649 درصد تغییر : 2.83 حجم : 36.084 میلیون دفعات : 1,189
تاریخ : 1402/11/15 پایانی : 1,697 درصد تغییر : 1.19 حجم : 59.558 میلیون دفعات : 2,020
تاریخ : 1402/11/14 پایانی : 1,677 درصد تغییر : 6.01 حجم : 150.934 میلیون دفعات : 2,582
تاریخ : 1402/11/11 پایانی : 1,582 درصد تغییر : 0.57 حجم : 28.756 میلیون دفعات : 804
تاریخ : 1402/11/10 پایانی : 1,591 درصد تغییر : 2.87 حجم : 47.3 میلیون دفعات : 1,231
تاریخ : 1402/11/09 پایانی : 1,638 درصد تغییر : 0.06 حجم : 72.186 میلیون دفعات : 2,062
تاریخ : 1402/11/08 پایانی : 1,637 درصد تغییر : 6.44 حجم : 167.364 میلیون دفعات : 2,005
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کساپا آخرین : 230.00 12,430 حجم : 2.64 میلیون ارزش بازار : 29.461 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : کگاز آخرین : 2,110 36,650 حجم : 719,695 ارزش بازار : 37.162 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : کهمدا آخرین : 92.00 3,060 حجم : 7.956 میلیون ارزش بازار : 35.813 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : کابگن آخرین : 4,360 14,160 حجم : 5,629 ارزش بازار : 920.22 میلیارد تاریخ : 1402/11/24
نماد : کقزوی آخرین : 800.00 26,700 حجم : 91,908 ارزش بازار : 39.27 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : کمینا آخرین : 430.00 14,630 حجم : 57,810 ارزش بازار : 19.171 هزار میلیارد تاریخ : 1402/11/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها