شیشه دارویی رازی

کرازی | سهام - بورس
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

انواع شیشه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 33,950 4.98
قیمت پایانی: 34,480 3.50

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 35,000 پایانی 34,480 1,250.00
بیشترین 36,500 کمترین 33,950
حجم 5.68 میلیون دفعات 2,284
حد قیمت 33,950 - 37,510 ارزش 195.8 میلیارد
حجم مبنا 2.473 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
1,092 تعداد خریدار 2
4.355 میلیون حجم خرید 1.325 میلیون
770 تعداد فروشنده 2
5.49 میلیون حجم فروش 190,000
1.135 میلیون تغییر مالکیت 1.135 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,088 خرید25,760 فروش33,950 تعداد6,363,690 دستور1145
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش33,960 تعداد39,342 دستور11
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش33,970 تعداد6,110 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش33,980 تعداد6,646 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش33,990 تعداد33,106 دستور12

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 801 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,165
P/E TTM 29.594

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 731 P/E مجمع 47.17
سود نقدی 200
درصد توزیع 27.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 128.6 % رتبه 114
6 ماهه 24.97 % رتبه 136
9 ماهه 107.96 % رتبه 120
1 ساله 384.36 % رتبه 118
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
41.376 هزار میلیارد

ارزش بازار

14.29

P/B

% 45.2

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 34,480 درصد تغییر : 3.50 حجم : 5.68 میلیون دفعات : 2,284
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 35,730 درصد تغییر : 1.68 حجم : 17.9 میلیون دفعات : 9,214
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 36,340 درصد تغییر : 3.12 حجم : 30.81 میلیون دفعات : 12,851
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 35,240 درصد تغییر : 4.54 حجم : 12.41 میلیون دفعات : 5,130
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 33,710 درصد تغییر : 3.92 حجم : 18.02 میلیون دفعات : 9,028
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 32,440 درصد تغییر : 4.81 حجم : 8.26 میلیون دفعات : 3,599
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 30,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15.1 میلیون دفعات : 7,083
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 30,950 درصد تغییر : 0.90 حجم : 15.1 میلیون دفعات : 7,083
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 31,230 درصد تغییر : 1.07 حجم : 20.08 میلیون دفعات : 10,215
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 30,900 درصد تغییر : 5.00 حجم : 5 میلیون دفعات : 1,619
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 29,430 درصد تغییر : 4.85 حجم : 8.38 میلیون دفعات : 2,543
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 28,070 درصد تغییر : 3.54 حجم : 12.94 میلیون دفعات : 3,828
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 27,110 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.48 میلیون دفعات : 4,208
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 27,110 درصد تغییر : 3.56 حجم : 10.48 میلیون دفعات : 4,208
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 28,110 درصد تغییر : 2.16 حجم : 8.25 میلیون دفعات : 3,912
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کهمدا آخرین : 670.00 12,910 حجم : 3.16 میلیون ارزش بازار : 37.526 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کمینا آخرین : 9,005 37,670 حجم : 3.211 میلیون ارزش بازار : 10.262 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کگاز آخرین : 1,020 19,470 حجم : 1.06 میلیون ارزش بازار : 17.043 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کقزوی آخرین : 2,444 11,383 حجم : 516,032 ارزش بازار : 12.765 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کساپا آخرین : 2,140 40,660 حجم : 221,126 ارزش بازار : 9.75 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کابگن آخرین : 233.00 5,103 حجم : 285,627 ارزش بازار : 457.29 میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها