شیشه دارویی رازی

کرازی | سهام - بورس
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

انواع شیشه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,450 2.04
قیمت پایانی: 1,442 1.48

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,474 پایانی 1,442 21.00
بیشترین 1,480 کمترین 1,421
حجم 29.417 میلیون دفعات 1,124
حد قیمت 1,322 - 1,520 ارزش 42.41 میلیارد
حجم مبنا 9.18 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
404 تعداد خریدار 1
29.386 میلیون حجم خرید 31,400
299 تعداد فروشنده 1
29.368 میلیون حجم فروش 49,749
18,349 تغییر مالکیت 18,349

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد172,199 خرید1,440 فروش1,450 تعداد95,000 دستور1
دستور2 تعداد12,644 خرید1,425 فروش1,459 تعداد6,500 دستور1
دستور2 تعداد23,600 خرید1,422 فروش1,460 تعداد100,000 دستور1
دستور3 تعداد216,000 خرید1,421 فروش1,465 تعداد49,650 دستور2
دستور3 تعداد17,800 خرید1,420 فروش1,467 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 140 دوره 9 ماهه
سود TTM 182
P/E TTM 7.941

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 183 P/E مجمع 7.88
سود نقدی 50
درصد توزیع 27.32 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.95 % رتبه 280
6 ماهه 34.47 % رتبه 212
9 ماهه 33.1 % رتبه 190
1 ساله 67.93 % رتبه 148
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
30.426 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.27

P/B

% 32.06

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/11/11 پایانی : 1,442 درصد تغییر : 1.48 حجم : 29.417 میلیون دفعات : 1,124
تاریخ : 1401/11/10 پایانی : 1,421 درصد تغییر : 0.84 حجم : 41.01 میلیون دفعات : 1,328
تاریخ : 1401/11/09 پایانی : 1,433 درصد تغییر : 6.52 حجم : 79.5 میلیون دفعات : 1,583
تاریخ : 1401/11/08 پایانی : 1,533 درصد تغییر : 6.18 حجم : 98.245 میلیون دفعات : 2,460
تاریخ : 1401/11/06 پایانی : 1,634 درصد تغییر : 0.00 حجم : 181.323 میلیون دفعات : 3,953
تاریخ : 1401/11/05 پایانی : 1,634 درصد تغییر : 1.74 حجم : 181.323 میلیون دفعات : 3,953
تاریخ : 1401/11/04 پایانی : 1,606 درصد تغییر : 6.57 حجم : 206.631 میلیون دفعات : 2,047
تاریخ : 1401/11/03 پایانی : 1,507 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62.276 میلیون دفعات : 1,428
تاریخ : 1401/11/02 پایانی : 1,507 درصد تغییر : 1.50 حجم : 62.276 میلیون دفعات : 1,428
تاریخ : 1401/11/01 پایانی : 1,530 درصد تغییر : 3.23 حجم : 53.97 میلیون دفعات : 2,017
تاریخ : 1401/10/29 پایانی : 1,581 درصد تغییر : 0.00 حجم : 46.774 میلیون دفعات : 1,519
تاریخ : 1401/10/28 پایانی : 1,581 درصد تغییر : 0.32 حجم : 46.774 میلیون دفعات : 1,519
تاریخ : 1401/10/27 پایانی : 1,576 درصد تغییر : 1.29 حجم : 106.119 میلیون دفعات : 3,124
تاریخ : 1401/10/26 پایانی : 1,556 درصد تغییر : 6.94 حجم : 108.68 میلیون دفعات : 1,420
تاریخ : 1401/10/25 پایانی : 1,455 درصد تغییر : 0.00 حجم : 75.57 میلیون دفعات : 1,769
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کهمدا آخرین : 50.00 10,600 حجم : 13.295 میلیون ارزش بازار : 30.499 هزار میلیارد تاریخ : 17:05
نماد : کمینا آخرین : 260.00 8,960 حجم : 55,590 ارزش بازار : 11.737 هزار میلیارد تاریخ : 11:50
نماد : کگاز آخرین : 250.00 12,350 حجم : 1.283 میلیون ارزش بازار : 10.498 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کقزوی آخرین : 640.00 17,700 حجم : 5.456 میلیون ارزش بازار : 25.09 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کساپا آخرین : 210.00 24,980 حجم : 1.92 میلیون ارزش بازار : 16.023 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : کابگن آخرین : 70.00 7,580 حجم : 179,727 ارزش بازار : 717.4 میلیارد تاریخ : 1401/09/16
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها