خاک چینی ایران

کخاک | سهام - بورس
کانی غیر فلزی ( سایرمحصولات )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

سایرمحصولات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 34,740 0.06
قیمت پایانی: 34,720 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,700 پایانی 34,720 0.00
بیشترین 34,740 کمترین 32,700
حجم 2 میلیون دفعات 465
حد قیمت 31,440 - 34,740 ارزش 69.3 میلیارد
حجم مبنا 1.176 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
164 تعداد خریدار 1
1.993 میلیون حجم خرید 4,000
183 تعداد فروشنده 3
1.527 میلیون حجم فروش 470,000
466,000 تغییر مالکیت 466,000

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور56 تعداد268,227 خرید34,740 فروش35,840 تعداد142 دستور1
دستور1 تعداد103 خرید34,340 فروش36,300 تعداد254 دستور2
دستور1 تعداد1,400 خرید34,180 فروش37,000 تعداد8,111 دستور1
دستور1 تعداد147 خرید34,170 فروش37,120 تعداد1,040 دستور3
دستور1 تعداد200 خرید34,030 فروش37,990 تعداد1,055 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -2,602 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,602
P/E TTM 13.344

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 2,602 P/E مجمع 13.34
سود نقدی 2,500
درصد توزیع 96.08 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.53 % رتبه 267
6 ماهه 31.95 % رتبه 267
9 ماهه 29.73 % رتبه 281
1 ساله 18.76 % رتبه 390
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
52.08 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.6

P/B

% 15.17

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 34,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 34,720 درصد تغییر : 4.93 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 33,090 درصد تغییر : 0.21 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 33,020 درصد تغییر : 3.28 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 34,140 درصد تغییر : 1.27 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 34,580 درصد تغییر : 2.21 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 35,360 درصد تغییر : 2.34 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 34,550 درصد تغییر : 4.07 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 33,200 درصد تغییر : 2.67 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 34,110 درصد تغییر : 4.95 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 32,500 درصد تغییر : 3.36 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 33,630 درصد تغییر : 0.78 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 33,370 درصد تغییر : 2.68 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 34,290 درصد تغییر : 4.77 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 32,730 درصد تغییر : 4.97 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 445
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کپشیر آخرین : 1,300 24,830 حجم : 882 ارزش بازار : 18.26 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/26
نماد : کورز آخرین : 1,758 36,919 حجم : 360 ارزش بازار : 703.24 میلیارد تاریخ : 1399/11/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها