کاشی حافظ

کحافظ | سهام - بورس
کاشی و سرامیک ( کاشی و سرامیک )
گروه:

کاشی و سرامیک

زیر گروه:

کاشی و سرامیک

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,360 1.98
قیمت پایانی: 12,590 0.16

آخرین معامله

11:44
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,360 پایانی 12,590 20.00
بیشترین 12,400 کمترین 12,360
حجم 349,032 دفعات 160
حد قیمت 12,430 - 13,440 ارزش 4.3 میلیارد
حجم مبنا 2.427 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:44
حقیقی حقوقی
215 تعداد خریدار 1
1.025 میلیون حجم خرید 138,000
125 تعداد فروشنده -
1.163 میلیون حجم فروش -
138,000 تغییر مالکیت 138,000

عرضه و تقاضا

11:44
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,430 تعداد1,136,757 دستور86
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,440 تعداد101,409 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,450 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,470 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,480 تعداد2,010 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -415 دوره 9 ماهه
سود TTM 437
P/E TTM 28.843

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 57 P/E مجمع 221.23
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.13 % رتبه 143
6 ماهه 19.59 % رتبه 103
9 ماهه 20.12 % رتبه 133
1 ساله 18.43 % رتبه 150
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.494 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.44

P/B

% 19.92

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 12,610 درصد تغییر : 0.55 حجم : 1.16 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 12,680 درصد تغییر : 0.47 حجم : 3.04 میلیون دفعات : 1,152
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 12,740 درصد تغییر : 1.09 حجم : 2.17 میلیون دفعات : 633
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 12,880 درصد تغییر : 0.31 حجم : 565,618 دفعات : 157
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 12,920 درصد تغییر : 1.30 حجم : 2.88 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 13,090 درصد تغییر : 1.08 حجم : 6.19 میلیون دفعات : 2,473
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 12,950 درصد تغییر : 1.89 حجم : 5.47 میلیون دفعات : 1,397
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 13,200 درصد تغییر : 0.15 حجم : 215,264 دفعات : 71
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 13,220 درصد تغییر : 0.23 حجم : 398,384 دفعات : 193
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 13,250 درصد تغییر : 1.56 حجم : 2.98 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 13,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.95 میلیون دفعات : 1,093
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 13,460 درصد تغییر : 1.39 حجم : 3.95 میلیون دفعات : 1,093
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 13,650 درصد تغییر : 0.89 حجم : 8.81 میلیون دفعات : 2,503
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 13,530 درصد تغییر : 1.10 حجم : 2 میلیون دفعات : 284
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 13,680 درصد تغییر : 1.44 حجم : 3.2 میلیون دفعات : 788
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کمرجان آخرین : 2,945 144,309 حجم : 797 ارزش بازار : 10.307 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
نماد : کلوند آخرین : 960.00 47,170 حجم : 565,822 ارزش بازار : 19.044 هزار میلیارد تاریخ : 11:33
نماد : کصدف آخرین : 6,689 25,227 حجم : 333,710 ارزش بازار : 2.225 هزار میلیارد تاریخ : 11:28
نماد : کسعدی آخرین : 430.00 21,560 حجم : 146,348 ارزش بازار : 10.98 هزار میلیارد تاریخ : 11:47
نماد : کترام آخرین : 980.00 48,050 حجم : 3,678 ارزش بازار : 14.463 هزار میلیارد تاریخ : 11:27
نماد : کپارس آخرین : 3,160 154,840 حجم : 9,006 ارزش بازار : 19.676 هزار میلیارد تاریخ : 11:20
نماد : کساوه آخرین : 1,470 72,460 حجم : 13,815 ارزش بازار : 39.134 هزار میلیارد تاریخ : 11:22
نماد : کهرام آخرین : 44,098 105,811 حجم : 82,147 ارزش بازار : 4.628 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها