صنایع نسوز توکا

کتوکا | سهام - فرابورس
کانی غیر فلزی ( فرآورده های نسوز )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

فرآورده های نسوز

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 38,615 2.00
قیمت پایانی: 39,397 0.02

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 38,615 پایانی 39,397 6.00
بیشترین 38,615 کمترین 38,615
حجم 9,535 دفعات 20
حد قیمت 38,615 - 41,767 ارزش 368.19 میلیون
حجم مبنا 452,268 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
17 تعداد خریدار -
9,535 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده -
9,535 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش38,615 تعداد2,723,592 دستور475
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش38,635 تعداد3,249 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش38,652 تعداد2,571 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش38,677 تعداد1,100 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش38,678 تعداد3,441 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -553 دوره 9 ماهه
سود TTM 714
P/E TTM 55.215

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,847 P/E مجمع 13.84
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 35.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 47.62 % رتبه 399
6 ماهه 1.42 % رتبه 467
9 ماهه 54.57 % رتبه 423
1 ساله 135.21 % رتبه 454
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
30.336 هزار میلیارد

ارزش بازار

29.86

P/B

% 49.82

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 39,397 درصد تغییر : 0.02 حجم : 9,535 دفعات : 20
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 39,403 درصد تغییر : 0.09 حجم : 60,136 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 39,440 درصد تغییر : 0.07 حجم : 42,280 دفعات : 33
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 39,466 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,213 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 39,467 درصد تغییر : 0.02 حجم : 9,777 دفعات : 13
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 39,473 درصد تغییر : 0.04 حجم : 23,942 دفعات : 34
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 39,488 درصد تغییر : 0.06 حجم : 3,084 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 39,510 درصد تغییر : 0.03 حجم : 16,675 دفعات : 11
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 39,520 درصد تغییر : 0.02 حجم : 11,023 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 39,527 درصد تغییر : 0.72 حجم : 454,502 دفعات : 56
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 39,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 217,967 دفعات : 107
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 39,815 درصد تغییر : 0.34 حجم : 217,967 دفعات : 107
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 39,950 درصد تغییر : 0.57 حجم : 367,193 دفعات : 93
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 40,179 درصد تغییر : 0.25 حجم : 162,594 دفعات : 98
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 40,280 درصد تغییر : 1.32 حجم : 854,405 دفعات : 442
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کفرا آخرین : 950.00 46,850 حجم : 66,847 ارزش بازار : 38.192 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : کفپارس آخرین : 90.00 4,680 حجم : 509,935 ارزش بازار : 7.725 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : کاذر آخرین : 670.00 33,210 حجم : 5,961 ارزش بازار : 27.24 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : کباده آخرین : 12,278 9,032 حجم : 10,832 ارزش بازار : 1.557 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها