کاشی تکسرام

کترام | سهام - بورس
کاشی و سرامیک ( کاشی و سرامیک )
گروه:

کاشی و سرامیک

زیر گروه:

کاشی و سرامیک

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,640 2.06
قیمت پایانی: 6,730 0.74

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,720 پایانی 6,730 50.00
بیشترین 6,900 کمترین 6,600
حجم 1.669 میلیون دفعات 305
حد قیمت 6,450 - 7,110 ارزش 11.21 میلیارد
حجم مبنا 2.229 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
129 تعداد خریدار 1
1.609 میلیون حجم خرید 60,000
86 تعداد فروشنده -
1.669 میلیون حجم فروش -
60,000 تغییر مالکیت 60,000

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد7,021 خرید6,610 فروش6,640 تعداد8,949 دستور1
دستور10 تعداد41,889 خرید6,600 فروش6,650 تعداد24,748 دستور1
دستور3 تعداد123,938 خرید6,590 فروش6,670 تعداد13,319 دستور1
دستور2 تعداد11,000 خرید6,580 فروش6,720 تعداد7,676 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید6,570 فروش6,740 تعداد110,900 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 454 دوره 6 ماهه
سود TTM 895
P/E TTM 7.519

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 783 P/E مجمع 8.6
سود نقدی 390
درصد توزیع 49.81 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.59 % رتبه 173
6 ماهه 5.77 % رتبه 615
9 ماهه 30.45 % رتبه 586
1 ساله 14.91 % رتبه 510
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.033 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.28

P/B

% 64.97

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 6,730 درصد تغییر : 0.74 حجم : 1.669 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 6,780 درصد تغییر : 1.31 حجم : 2.042 میلیون دفعات : 375
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 6,870 درصد تغییر : 2.42 حجم : 2.13 میلیون دفعات : 469
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 7,040 درصد تغییر : 0.85 حجم : 1.27 میلیون دفعات : 335
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 7,100 درصد تغییر : 0.28 حجم : 5.37 میلیون دفعات : 961
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 7,080 درصد تغییر : 1.87 حجم : 5.788 میلیون دفعات : 909
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 6,950 درصد تغییر : 3.27 حجم : 6.61 میلیون دفعات : 878
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 6,730 درصد تغییر : 0.30 حجم : 1.547 میلیون دفعات : 182
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 6,710 درصد تغییر : 1.90 حجم : 3.428 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 6,840 درصد تغییر : 2.09 حجم : 4.124 میلیون دفعات : 558
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 6,700 درصد تغییر : 1.82 حجم : 3.792 میلیون دفعات : 365
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 6,580 درصد تغییر : 0.30 حجم : 943,811 دفعات : 194
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 6,600 درصد تغییر : 0.15 حجم : 1.178 میلیون دفعات : 225
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 6,610 درصد تغییر : 2.64 حجم : 3.582 میلیون دفعات : 362
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 6,440 درصد تغییر : 0.16 حجم : 3.819 میلیون دفعات : 294
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کمرجان آخرین : 30.00 6,380 حجم : 4.937 میلیون ارزش بازار : 4.399 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کلوند آخرین : 260.00 27,680 حجم : 1.073 میلیون ارزش بازار : 10.924 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کصدف آخرین : 1,200 41,850 حجم : 189,937 ارزش بازار : 4.932 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کسعدی آخرین : 150.00 8,550 حجم : 1.454 میلیون ارزش بازار : 4.42 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کحافظ آخرین : 44.00 4,850 حجم : 3.787 میلیون ارزش بازار : 24.745 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کپارس آخرین : 130.00 7,110 حجم : 3.259 میلیون ارزش بازار : 11.71 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کساوه آخرین : 40.00 37,700 حجم : 62,068 ارزش بازار : 20.001 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کهرام آخرین : 1,200 61,250 حجم : 176,777 ارزش بازار : 4.594 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها