کاشی تکسرام

کترام | سهام - بورس
کاشی و سرامیک ( کاشی و سرامیک )
گروه:

کاشی و سرامیک

زیر گروه:

کاشی و سرامیک

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 50,160 4.98
قیمت پایانی: 50,620 4.11

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 51,540 پایانی 50,620 2,170.00
بیشترین 52,690 کمترین 50,160
حجم 1.31 میلیون دفعات 705
حد قیمت 50,160 - 55,420 ارزش 66.2 میلیارد
حجم مبنا 1.45 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
295 تعداد خریدار 1
1.009 میلیون حجم خرید 300,000
349 تعداد فروشنده -
1.309 میلیون حجم فروش -
300,000 تغییر مالکیت 300,000

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش50,160 تعداد2,479,970 دستور648
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش50,170 تعداد31,044 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش50,260 تعداد301 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش50,320 تعداد5,259 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش50,330 تعداد11,231 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 727 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,123
P/E TTM 45.076

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 664 P/E مجمع 76.23
سود نقدی 70
درصد توزیع 10.54 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 162.51 % رتبه 254
6 ماهه 56.02 % رتبه 494
9 ماهه 207.84 % رتبه 382
1 ساله 409.94 % رتبه 303
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.932 هزار میلیارد

ارزش بازار

20.57

P/B

% 74.76

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 50,620 درصد تغییر : 4.11 حجم : 1.31 میلیون دفعات : 705
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 52,790 درصد تغییر : 3.44 حجم : 9.47 میلیون دفعات : 3,836
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 54,670 درصد تغییر : 0.38 حجم : 7.44 میلیون دفعات : 3,678
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 54,880 درصد تغییر : 3.68 حجم : 14.17 میلیون دفعات : 7,130
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 52,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 52,930 درصد تغییر : 4.48 حجم : 1.68 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 50,660 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15.75 میلیون دفعات : 6,692
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 50,660 درصد تغییر : 3.24 حجم : 15.75 میلیون دفعات : 6,692
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 49,070 درصد تغییر : 4.67 حجم : 12.71 میلیون دفعات : 5,297
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 46,880 درصد تغییر : 4.74 حجم : 7.02 میلیون دفعات : 3,232
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 44,760 درصد تغییر : 4.17 حجم : 10.17 میلیون دفعات : 3,906
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 42,970 درصد تغییر : 3.05 حجم : 4.82 میلیون دفعات : 2,202
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 44,320 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.15 میلیون دفعات : 3,097
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 44,320 درصد تغییر : 0.61 حجم : 9.15 میلیون دفعات : 3,097
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 44,590 درصد تغییر : 1.09 حجم : 5.7 میلیون دفعات : 2,966
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کمرجان آخرین : 3,684 108,713 حجم : - ارزش بازار : 7.771 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کلوند آخرین : 2,010 38,290 حجم : 1.16 میلیون ارزش بازار : 15.368 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کصدف آخرین : 7,715 26,253 حجم : 333,710 ارزش بازار : 2.225 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کسعدی آخرین : 1,080 20,710 حجم : 5.31 میلیون ارزش بازار : 10.64 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کحافظ آخرین : 730.00 13,900 حجم : 4.32 میلیون ارزش بازار : 20.462 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کپارس آخرین : 9,920 188,620 حجم : 292,012 ارزش بازار : 23.503 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کساوه آخرین : 4,230 80,380 حجم : 428,693 ارزش بازار : 43.18 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کهرام آخرین : 25,769 87,482 حجم : 82,147 ارزش بازار : 4.628 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها