معادن بافق

کبافق | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( فلزی غیرآهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

فلزی غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 53,720 1.99
قیمت پایانی: 54,760 0.09

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 53,720 پایانی 54,760 50.00
بیشترین 53,720 کمترین 53,720
حجم 42,689 دفعات 56
حد قیمت 53,920 - 58,320 ارزش 2.3 میلیارد
حجم مبنا 1.291 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
173 تعداد خریدار -
172,511 حجم خرید -
45 تعداد فروشنده -
172,511 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد111 خرید49,350 فروش53,920 تعداد1,148,265 دستور596
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش53,930 تعداد609 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش54,000 تعداد1,915 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش54,100 تعداد28,821 دستور10
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش54,500 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 31 دوره 9 ماهه
سود TTM 27
P/E TTM 2,055.375

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 800 P/E مجمع 68.51
سود نقدی 700
درصد توزیع 87.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 57.32 % رتبه 157
6 ماهه 30.97 % رتبه 130
9 ماهه 44.64 % رتبه 141
1 ساله 67.7 % رتبه 134
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
66.533 هزار میلیارد

ارزش بازار

45.49

P/B

% 22.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 54,760 درصد تغییر : 0.09 حجم : 42,689 دفعات : 56
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 54,810 درصد تغییر : 0.38 حجم : 172,511 دفعات : 231
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 55,020 درصد تغییر : 1.26 حجم : 562,984 دفعات : 335
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 55,720 درصد تغییر : 0.14 حجم : 66,689 دفعات : 102
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 55,800 درصد تغییر : 0.16 حجم : 73,774 دفعات : 66
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 55,890 درصد تغییر : 0.39 حجم : 174,837 دفعات : 169
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 56,110 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93,636 دفعات : 134
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 56,110 درصد تغییر : 0.21 حجم : 93,636 دفعات : 134
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 56,230 درصد تغییر : 0.21 حجم : 98,274 دفعات : 134
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 56,350 درصد تغییر : 1.31 حجم : 627,838 دفعات : 538
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 57,100 درصد تغییر : 1.48 حجم : 2.62 میلیون دفعات : 2,281
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 57,960 درصد تغییر : 5.11 حجم : 4.73 میلیون دفعات : 4,327
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 55,140 درصد تغییر : 4.14 حجم : 3.57 میلیون دفعات : 2,240
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 52,950 درصد تغییر : 1.95 حجم : 5.16 میلیون دفعات : 4,326
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 51,940 درصد تغییر : 4.63 حجم : 1.73 میلیون دفعات : 1,297
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کروی آخرین : 540.00 26,510 حجم : 171,664 ارزش بازار : 65.177 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کدما آخرین : 4,800 235,490 حجم : 1,903 ارزش بازار : 60.063 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کاما آخرین : 290.00 14,260 حجم : 733,038 ارزش بازار : 145 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : تکنار آخرین : 54,301 144,869 حجم : 63,320 ارزش بازار : 5.434 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کمنگنز آخرین : 1,780 87,690 حجم : 49,931 ارزش بازار : 18.076 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها