ایتالران

کایتا | سهام - فرابورس
کانی غیر فلزی ( محصولات سیمانی )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

محصولات سیمانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 49,850 437.76
قیمت پایانی: 9,270 0.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 46,950 پایانی 9,270 0.00
بیشترین 49,850 کمترین 46,950
حجم 242 دفعات 1
حد قیمت 46,950 - 49,850 ارزش 2.31 میلیون
حجم مبنا 321,028 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
974 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
974 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش46,950 تعداد235,801 دستور79
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش48,900 تعداد105 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش49,000 تعداد105 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش49,050 تعداد105 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش49,850 تعداد78,635 دستور14

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 15 دوره 9 ماهه
سود TTM 42
P/E TTM 1,152.381

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 47 P/E مجمع 1,029.79
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.92 % رتبه 491
6 ماهه 0.72 % رتبه 584
9 ماهه 408.83 % رتبه 647
1 ساله 418.2 % رتبه 658
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.23 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 9,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سفاسی آخرین : 8,214 2,350 حجم : 371,067 ارزش بازار : 2.09 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سپرمی آخرین : 30,559 38,850 حجم : 700 ارزش بازار : 659.3 میلیارد تاریخ : 12:03
نماد : سایرا آخرین : 6,365 29,900 حجم : 50,412 ارزش بازار : 1.284 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : ساذری آخرین : 138.00 5,940 حجم : 29,527 ارزش بازار : 1.183 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کفرآور آخرین : 6,393 13,230 حجم : 154,334 ارزش بازار : 2.84 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سفارود آخرین : 1,824 8,120 حجم : 2.777 میلیون ارزش بازار : 777.77 میلیارد تاریخ : 12:26
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها