باما

کاما | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( فلزی غیرآهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

فلزی غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,260 1.99
قیمت پایانی: 14,500 0.34

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,260 پایانی 14,500 50.00
بیشترین 14,260 کمترین 14,260
حجم 733,038 دفعات 233
حد قیمت 14,490 - 15,660 ارزش 10.5 میلیارد
حجم مبنا 400,000 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
462 تعداد خریدار 1
2.915 میلیون حجم خرید 290,000
57 تعداد فروشنده -
3.205 میلیون حجم فروش -
290,000 تغییر مالکیت 290,000

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد1,038 خرید14,490 فروش14,490 تعداد17,793,797 دستور1936
دستور1 تعداد370 خرید13,670 فروش14,500 تعداد37,564 دستور17
دستور2 تعداد3,500 خرید13,650 فروش14,510 تعداد6,408 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,520 تعداد16,296 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,530 تعداد30,815 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,279 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,877
P/E TTM 7.753

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 6,666 P/E مجمع 2.18
سود نقدی 667
درصد توزیع 10.01 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.38 % رتبه 47
6 ماهه 35.55 % رتبه 39
9 ماهه 107.72 % رتبه 56
1 ساله 384.25 % رتبه 61
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
145 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.28

P/B

% 33.41

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 14,500 درصد تغییر : 0.34 حجم : 733,038 دفعات : 233
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 14,550 درصد تغییر : 1.56 حجم : 3.21 میلیون دفعات : 566
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 14,780 درصد تغییر : 1.27 حجم : 2.57 میلیون دفعات : 544
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 14,970 درصد تغییر : 0.33 حجم : 729,998 دفعات : 200
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 15,020 درصد تغییر : 0.46 حجم : 913,210 دفعات : 265
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 15,090 درصد تغییر : 0.66 حجم : 1.29 میلیون دفعات : 490
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 15,190 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.63 میلیون دفعات : 526
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 15,190 درصد تغییر : 1.30 حجم : 2.63 میلیون دفعات : 526
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 15,390 درصد تغییر : 0.77 حجم : 1.5 میلیون دفعات : 477
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 15,510 درصد تغییر : 1.08 حجم : 2.2 میلیون دفعات : 787
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 15,680 درصد تغییر : 0.70 حجم : 42.78 میلیون دفعات : 9,670
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 15,790 درصد تغییر : 5.90 حجم : 84.07 میلیون دفعات : 10,240
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 14,910 درصد تغییر : 3.83 حجم : 26.66 میلیون دفعات : 3,660
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 14,360 درصد تغییر : 3.17 حجم : 57.43 میلیون دفعات : 10,309
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 14,830 درصد تغییر : 3.13 حجم : 61.45 میلیون دفعات : 9,116
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کروی آخرین : 540.00 26,510 حجم : 171,664 ارزش بازار : 65.177 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کدما آخرین : 4,800 235,490 حجم : 1,903 ارزش بازار : 60.063 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کبافق آخرین : 1,090 53,720 حجم : 42,689 ارزش بازار : 66.533 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : تکنار آخرین : 54,301 144,869 حجم : 63,320 ارزش بازار : 5.434 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کمنگنز آخرین : 1,780 87,690 حجم : 49,931 ارزش بازار : 18.076 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها