باما

کاما | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( فلزی غیرآهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

فلزی غیرآهن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 5,250 0.38
قیمت پایانی: 5,270 0.76

آخرین معامله

1401/09/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,250 پایانی 5,270 40.00
بیشترین 5,330 کمترین 5,190
حجم 11.813 میلیون دفعات 1,340
حد قیمت 4,910 - 5,630 ارزش 62.29 میلیارد
حجم مبنا 4 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/08
حقیقی حقوقی
492 تعداد خریدار 1
11.803 میلیون حجم خرید 10,000
370 تعداد فروشنده 2
11.674 میلیون حجم فروش 139,000
129,000 تغییر مالکیت 129,000

عرضه و تقاضا

1401/09/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 330 دوره 6 ماهه
سود TTM 381
P/E TTM 13.832

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 339 P/E مجمع 15.55
سود نقدی 34
درصد توزیع 10.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.74 % رتبه 41
6 ماهه 9.33 % رتبه 49
9 ماهه 6.29 % رتبه 52
1 ساله 29.56 % رتبه 50
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
52.7 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.84

P/B

% 36.12

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 5,270 درصد تغییر : 0.77 حجم : 11.813 میلیون دفعات : 1,340
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 5,230 درصد تغییر : 0.19 حجم : 12.604 میلیون دفعات : 1,144
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 5,220 درصد تغییر : 0.19 حجم : 21.653 میلیون دفعات : 1,748
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 5,210 درصد تغییر : 2.07 حجم : 13.005 میلیون دفعات : 1,793
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 5,320 درصد تغییر : 1.12 حجم : 16.635 میلیون دفعات : 2,016
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 5,380 درصد تغییر : 2.28 حجم : 39.793 میلیون دفعات : 3,108
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 5,260 درصد تغییر : 0.57 حجم : 18.029 میلیون دفعات : 2,129
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 5,290 درصد تغییر : 0.19 حجم : 37.663 میلیون دفعات : 2,244
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 5,300 درصد تغییر : 1.53 حجم : 37.74 میلیون دفعات : 2,645
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 5,220 درصد تغییر : 6.53 حجم : 50.96 میلیون دفعات : 2,846
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 4,900 درصد تغییر : 3.73 حجم : 24.751 میلیون دفعات : 2,282
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 5,090 درصد تغییر : 3.78 حجم : 36.063 میلیون دفعات : 3,343
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 5,290 درصد تغییر : 1.65 حجم : 40.465 میلیون دفعات : 3,327
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 5,204 درصد تغییر : 1.48 حجم : 60.509 میلیون دفعات : 4,589
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 5,128 درصد تغییر : 6.59 حجم : 123.253 میلیون دفعات : 5,619
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کروی آخرین : 20.00 19,730 حجم : 719,664 ارزش بازار : 47.724 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کدما آخرین : 400.00 46,320 حجم : 2.53 میلیون ارزش بازار : 15.73 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کبافق آخرین : 280.00 24,870 حجم : 516,242 ارزش بازار : 30.266 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : تکنار آخرین : 1,300 45,600 حجم : 396,035 ارزش بازار : 2.733 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کمنگنز آخرین : 20.00 10,000 حجم : 1.426 میلیون ارزش بازار : 14.859 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فزر آخرین : 600.00 24,100 حجم : 5.57 میلیون ارزش بازار : 72.45 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها