باما

کاما | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( فلزی غیرآهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

فلزی غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,717 0.28
قیمت پایانی: 4,670 0.72

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,745 پایانی 4,670 34.00
بیشترین 4,748 کمترین 4,574
حجم 92.649 میلیون دفعات 6,149
حد قیمت 4,375 - 5,033 ارزش 432.7 میلیارد
حجم مبنا 8 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
2,293 تعداد خریدار 5
89.235 میلیون حجم خرید 3.414 میلیون
1,603 تعداد فروشنده 2
91.409 میلیون حجم فروش 1.24 میلیون
2.174 میلیون تغییر مالکیت 2.174 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد7,000 خرید4,711 فروش4,715 تعداد1,220 دستور1
دستور9 تعداد2,502,511 خرید4,710 فروش4,719 تعداد95,775 دستور2
دستور1 تعداد2,000 خرید4,708 فروش4,720 تعداد532,826 دستور6
دستور2 تعداد61,200 خرید4,707 فروش4,723 تعداد49,402 دستور1
دستور1 تعداد1,063 خرید4,706 فروش4,724 تعداد1,500 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 249 دوره 9 ماهه
سود TTM 258
P/E TTM 18.136

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 339 P/E مجمع 13.78
سود نقدی 34
درصد توزیع 10.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 49.44 % رتبه 119
6 ماهه 108.95 % رتبه 62
9 ماهه 51.93 % رتبه 56
1 ساله 49.51 % رتبه 56
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
93.4 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.09

P/B

% 36.27

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 4,670 درصد تغییر : 0.72 حجم : 92.649 میلیون دفعات : 6,149
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 4,704 درصد تغییر : 2.42 حجم : 49.606 میلیون دفعات : 3,832
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 4,593 درصد تغییر : 0.43 حجم : 69.804 میلیون دفعات : 4,955
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 4,613 درصد تغییر : 7.08 حجم : 81.848 میلیون دفعات : 5,604
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 4,308 درصد تغییر : 7.67 حجم : 155.042 میلیون دفعات : 7,926
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 4,666 درصد تغییر : 4.22 حجم : 155.042 میلیون دفعات : 7,926
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 4,477 درصد تغییر : 0.18 حجم : 106.585 میلیون دفعات : 5,269
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 4,485 درصد تغییر : 4.11 حجم : 139.215 میلیون دفعات : 6,360
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 4,308 درصد تغییر : 0.54 حجم : 155.042 میلیون دفعات : 7,926
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 4,285 درصد تغییر : 3.60 حجم : 75.672 میلیون دفعات : 5,422
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 4,445 درصد تغییر : 5.56 حجم : 249.168 میلیون دفعات : 8,106
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 4,211 درصد تغییر : 50.23 حجم : 4.961 میلیون دفعات : 200
تاریخ : 1401/12/07 پایانی : 8,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 125.963 میلیون دفعات : 6,054
تاریخ : 1401/12/06 پایانی : 8,460 درصد تغییر : 6.68 حجم : 125.963 میلیون دفعات : 6,054
تاریخ : 1401/12/03 پایانی : 7,930 درصد تغییر : 0.38 حجم : 51.748 میلیون دفعات : 4,047
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کروی آخرین : 20.00 33,800 حجم : 3.364 میلیون ارزش بازار : 80.819 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کدما آخرین : 1,010 63,960 حجم : 2.53 میلیون ارزش بازار : 15.73 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کبافق آخرین : 1,620 34,410 حجم : 3.839 میلیون ارزش بازار : 41.796 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : تکنار آخرین : 1,600 56,350 حجم : 74,211 ارزش بازار : 3.3 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کمنگنز آخرین : 840.00 19,570 حجم : 4.195 میلیون ارزش بازار : 28.653 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : فزر آخرین : 100.00 37,300 حجم : 14.215 میلیون ارزش بازار : 110.4 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها