باما

کاما | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( فلزی غیرآهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

فلزی غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,790 0.36
قیمت پایانی: 4,773 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,850 پایانی 4,773 0.00
بیشترین 4,899 کمترین 4,701
حجم 19.94 میلیون دفعات 2,458
حد قیمت 4,554 - 5,134 ارزش 125 میلیارد
حجم مبنا 4 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
615 تعداد خریدار 1
12.894 میلیون حجم خرید 10,000
413 تعداد فروشنده 1
12.705 میلیون حجم فروش 199,126
189,126 تغییر مالکیت 189,126

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,500 خرید4,830 فروش4,837 تعداد8,940 دستور1
دستور1 تعداد1,300 خرید4,828 فروش4,838 تعداد10,862 دستور1
دستور1 تعداد200,000 خرید4,824 فروش4,844 تعداد50,251 دستور1
دستور1 تعداد990 خرید4,810 فروش4,845 تعداد10,710 دستور1
دستور1 تعداد3,110 خرید4,805 فروش4,853 تعداد13,028 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 192 دوره 3 ماهه
سود TTM 495
P/E TTM 9.883

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 339 P/E مجمع 14.43
سود نقدی 34
درصد توزیع 10.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.61 % رتبه 75
6 ماهه 18.71 % رتبه 55
9 ماهه 39.63 % رتبه 47
1 ساله 58.57 % رتبه 44
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
62.2 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.9

P/B

% 35.79

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 4,773 درصد تغییر : 2.43 حجم : 19.94 میلیون دفعات : 2,458
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 4,892 درصد تغییر : 0.99 حجم : 19.94 میلیون دفعات : 2,458
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 4,844 درصد تغییر : 0.69 حجم : 19.94 میلیون دفعات : 2,458
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 4,811 درصد تغییر : 1.13 حجم : 19.94 میلیون دفعات : 2,458
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 4,866 درصد تغییر : 5.23 حجم : 19.94 میلیون دفعات : 2,458
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 4,624 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.94 میلیون دفعات : 2,458
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 4,624 درصد تغییر : 2.47 حجم : 19.94 میلیون دفعات : 2,458
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 4,741 درصد تغییر : 1.50 حجم : 19.94 میلیون دفعات : 2,458
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 4,813 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.94 میلیون دفعات : 2,458
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 4,813 درصد تغییر : 3.42 حجم : 19.94 میلیون دفعات : 2,458
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 4,654 درصد تغییر : 2.62 حجم : 19.94 میلیون دفعات : 2,458
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 4,535 درصد تغییر : 2.87 حجم : 19.94 میلیون دفعات : 2,458
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 4,669 درصد تغییر : 0.52 حجم : 19.94 میلیون دفعات : 2,458
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 4,645 درصد تغییر : 4.68 حجم : 19.94 میلیون دفعات : 2,458
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 4,873 درصد تغییر : 0.89 حجم : 19.94 میلیون دفعات : 2,458
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کروی آخرین : 1,940 19,700 حجم : 1.68 میلیون ارزش بازار : 63.245 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/26
نماد : کدما آخرین : 130.00 55,490 حجم : 2.53 میلیون ارزش بازار : 15.73 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کبافق آخرین : 220.00 25,290 حجم : 1.55 میلیون ارزش بازار : 37.106 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تکنار آخرین : 40,768 49,800 حجم : 63,320 ارزش بازار : 2.907 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کمنگنز آخرین : 140.00 13,500 حجم : 1.78 میلیون ارزش بازار : 19.284 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/25
نماد : فزر آخرین : 100.00 22,250 حجم : 15.3 میلیون ارزش بازار : 82.2 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها