بورس کالای ایران

کالا | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,120 1.45
قیمت پایانی: 9,220 2.56

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,000 پایانی 9,220 230.00
بیشترین 9,420 کمترین 9,000
حجم 19.867 میلیون دفعات 2,442
حد قیمت 8,370 - 9,610 ارزش 183.2 میلیارد
حجم مبنا 5.44 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
717 تعداد خریدار 5
16.333 میلیون حجم خرید 3.534 میلیون
775 تعداد فروشنده 4
18.996 میلیون حجم فروش 871,000
2.663 میلیون تغییر مالکیت 2.663 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد31,232 خرید9,100 فروش9,100 تعداد13,223 دستور1
دستور5 تعداد123,574 خرید9,090 فروش9,120 تعداد36,300 دستور1
دستور6 تعداد12,300 خرید9,080 فروش9,140 تعداد4,866 دستور2
دستور2 تعداد1,661 خرید9,070 فروش9,150 تعداد4,903 دستور4
دستور4 تعداد5,932 خرید9,060 فروش9,160 تعداد20,000 دستور1

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 315 دوره 6 ماهه
سود TTM 606
P/E TTM 15.227

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 820 P/E مجمع 11.24
سود نقدی 100
درصد توزیع 12.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.09 % رتبه 48
6 ماهه 36.93 % رتبه 66
9 ماهه 23.77 % رتبه 29
1 ساله 15.92 % رتبه 22
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
125.392 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.79

P/B

% 94.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 8,990 درصد تغییر : 2.74 حجم : 17.544 میلیون دفعات : 2,176
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 8,750 درصد تغییر : 2.82 حجم : 22.255 میلیون دفعات : 2,691
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 8,510 درصد تغییر : 0.12 حجم : 6.977 میلیون دفعات : 1,287
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 8,520 درصد تغییر : 1.96 حجم : 12.396 میلیون دفعات : 2,096
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 8,690 درصد تغییر : 1.47 حجم : 9.112 میلیون دفعات : 1,413
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 8,820 درصد تغییر : 0.46 حجم : 7.934 میلیون دفعات : 1,351
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 8,780 درصد تغییر : 1.35 حجم : 10.767 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 8,900 درصد تغییر : 11.39 حجم : 18.271 میلیون دفعات : 2,144
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 7,990 درصد تغییر : 8.58 حجم : 17.803 میلیون دفعات : 2,146
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 8,740 درصد تغییر : 2.78 حجم : 22.336 میلیون دفعات : 2,499
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 8,990 درصد تغییر : 1.64 حجم : 12.787 میلیون دفعات : 1,552
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 9,140 درصد تغییر : 0.22 حجم : 9.159 میلیون دفعات : 1,429
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 9,120 درصد تغییر : 0.44 حجم : 16.119 میلیون دفعات : 2,022
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 9,080 درصد تغییر : 3.81 حجم : 18.716 میلیون دفعات : 2,503
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 9,440 درصد تغییر : 5.36 حجم : 26.031 میلیون دفعات : 3,546
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فرابورس آخرین : 30.00 8,610 حجم : 28.958 میلیون ارزش بازار : 92.82 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : انرژی3 آخرین : 30.00 63,700 حجم : 11.909 میلیون ارزش بازار : 116.226 هزار میلیارد تاریخ : 1402/02/05
نماد : انرژی2 آخرین : 29,630 25,610 حجم : - ارزش بازار : 75.708 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
نماد : انرژی آخرین : 530.00 26,090 حجم : 10.631 میلیون ارزش بازار : 71.334 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : 71.787 هزار میلیارد تاریخ : 1397/08/22
نماد : بورس3 آخرین : 240.00 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : 83.3 هزار میلیارد تاریخ : 1395/04/23
نماد : تکالا آخرین : 8,890 8,960 حجم : - ارزش بازار : 137.632 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
نماد : نکالا آخرین : 11,300 8,960 حجم : 27 ارزش بازار : 137.632 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
نماد : اکالا آخرین : 18,210 8,960 حجم : 2,062 ارزش بازار : 137.632 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها