بورس کالای ایران

کالا | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,710 1.98
قیمت پایانی: 6,710 1.98

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,630 پایانی 6,710 130.00
بیشترین 6,710 کمترین 6,620
حجم 4.975 میلیون دفعات 774
حد قیمت 7,840 - 9,000 ارزش 41.25 میلیارد
حجم مبنا 5.44 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
320 تعداد خریدار 4
4.264 میلیون حجم خرید 628,541
130 تعداد فروشنده 3
4.504 میلیون حجم فروش 388,451
240,090 تغییر مالکیت 240,090

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد6,642 خرید8,260 فروش8,300 تعداد5,561 دستور1
دستور2 تعداد7,000 خرید8,250 فروش8,320 تعداد1,124 دستور1
دستور4 تعداد63,314 خرید8,220 فروش8,330 تعداد11,200 دستور2
دستور4 تعداد27,618 خرید8,210 فروش8,340 تعداد2,000 دستور2
دستور11 تعداد77,965 خرید8,200 فروش8,350 تعداد3,900 دستور2

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 505 دوره 9 ماهه
سود TTM 686
P/E TTM 12.109

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 820 P/E مجمع 10.13
سود نقدی 100
درصد توزیع 12.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.32 % رتبه 65
6 ماهه 16.96 % رتبه 42
9 ماهه 43.99 % رتبه 57
1 ساله 15.52 % رتبه 30
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
113.016 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.68

P/B

% 94.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 6,710 درصد تغییر : 1.98 حجم : 4.975 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 6,580 درصد تغییر : 1.64 حجم : 4.975 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 6,690 درصد تغییر : 1.76 حجم : 4.975 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 6,810 درصد تغییر : 1.59 حجم : 4.975 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 6,920 درصد تغییر : 1.57 حجم : 4.975 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 7,030 درصد تغییر : 1.74 حجم : 4.975 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 6,910 درصد تغییر : 1.92 حجم : 4.975 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 6,780 درصد تغییر : 1.60 حجم : 4.975 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 6,890 درصد تغییر : 1.57 حجم : 4.975 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 7,000 درصد تغییر : 1.41 حجم : 4.975 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 7,100 درصد تغییر : 1.66 حجم : 4.975 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 7,220 درصد تغییر : 2.12 حجم : 4.975 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 7,070 درصد تغییر : 0.57 حجم : 4.975 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 7,030 درصد تغییر : 1.74 حجم : 4.975 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 6,910 درصد تغییر : 1.85 حجم : 4.975 میلیون دفعات : 774
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فرابورس آخرین : 120.00 6,160 حجم : 28.958 میلیون ارزش بازار : 92.82 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : انرژی2 آخرین : 29,630 25,610 حجم : - ارزش بازار : 75.708 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
نماد : انرژی3 آخرین : 30.00 63,700 حجم : 11.909 میلیون ارزش بازار : 116.226 هزار میلیارد تاریخ : 1402/02/05
نماد : انرژی آخرین : 360.00 19,240 حجم : 2.433 میلیون ارزش بازار : 64.125 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : بورس3 آخرین : 240.00 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : 83.3 هزار میلیارد تاریخ : 1395/04/23
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : 71.787 هزار میلیارد تاریخ : 1397/08/22
نماد : نکالا آخرین : 11,300 8,960 حجم : 27 ارزش بازار : 137.632 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
نماد : تکالا آخرین : 8,890 8,960 حجم : - ارزش بازار : 137.632 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
نماد : اکالا آخرین : 18,210 8,960 حجم : 2,062 ارزش بازار : 137.632 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها