بورس کالای ایران

کالا | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,270 3.25
قیمت پایانی: 15,190 2.70

آخرین معامله

10:49
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,510 پایانی 15,190 400.00
بیشترین 15,780 کمترین 14,510
حجم 13.171 میلیون دفعات 2,625
حد قیمت 13,760 - 15,820 ارزش 200.07 میلیارد
حجم مبنا 3.32 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:49
حقیقی حقوقی
818 تعداد خریدار 5
13.021 میلیون حجم خرید 124,497
777 تعداد فروشنده 3
13.074 میلیون حجم فروش 71,500
52,997 تغییر مالکیت 52,997

عرضه و تقاضا

10:49
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد60,083 خرید14,960 فروش15,000 تعداد46,242 دستور3
دستور1 تعداد1,000 خرید14,950 فروش15,050 تعداد25,500 دستور3
دستور4 تعداد4,833 خرید14,940 فروش15,060 تعداد10,769 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید14,930 فروش15,070 تعداد16,007 دستور2
دستور3 تعداد21,615 خرید14,920 فروش15,090 تعداد16,694 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 147 دوره 3 ماهه
سود TTM 522
P/E TTM 29.116

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 793 P/E مجمع 19.16
سود نقدی 80
درصد توزیع 10.09 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.42 % رتبه 21
6 ماهه 11.05 % رتبه 31
9 ماهه 20.72 % رتبه 22
1 ساله 35.81 % رتبه 18
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
126.077 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.04

P/B

% 94.8

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 14,790 درصد تغییر : 3.96 حجم : 26.862 میلیون دفعات : 4,695
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 15,400 درصد تغییر : 6.57 حجم : 12.355 میلیون دفعات : 1,690
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 14,450 درصد تغییر : 6.02 حجم : 14.674 میلیون دفعات : 2,173
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 13,630 درصد تغییر : 5.81 حجم : 16.426 میلیون دفعات : 3,153
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 14,470 درصد تغییر : 3.79 حجم : 13.04 میلیون دفعات : 2,677
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 15,040 درصد تغییر : 3.59 حجم : 10.24 میلیون دفعات : 2,453
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 15,600 درصد تغییر : 3.11 حجم : 9.746 میلیون دفعات : 2,455
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 16,100 درصد تغییر : 0.94 حجم : 12.772 میلیون دفعات : 2,943
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 15,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.538 میلیون دفعات : 4,072
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 15,950 درصد تغییر : 2.24 حجم : 18.538 میلیون دفعات : 4,072
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 15,600 درصد تغییر : 2.36 حجم : 13.876 میلیون دفعات : 2,980
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 0.52 حجم : 8.287 میلیون دفعات : 2,098
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 15,320 درصد تغییر : 1.35 حجم : 11.46 میلیون دفعات : 2,856
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 15,530 درصد تغییر : 4.96 حجم : 13.727 میلیون دفعات : 3,264
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 16,340 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.307 میلیون دفعات : 2,196
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فرابورس آخرین : 200.00 8,030 حجم : 14.808 میلیون ارزش بازار : 67.284 هزار میلیارد تاریخ : 10:50
نماد : انرژی3 آخرین : 370.00 32,880 حجم : 2.424 میلیون ارزش بازار : 59.418 هزار میلیارد تاریخ : 10:49
نماد : انرژی2 آخرین : 326,140 34,930 حجم : 229 ارزش بازار : 97.146 هزار میلیارد تاریخ : 1401/07/09
نماد : انرژی آخرین : 1,460 34,930 حجم : 27 ارزش بازار : 108.09 هزار میلیارد تاریخ : 1401/07/09
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/08/22
نماد : بورس3 آخرین : - 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1395/04/23
نماد : تکالا آخرین : - 19,570 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/18
نماد : نکالا آخرین : - 45,390 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/23
نماد : اکالا آخرین : 280.00 20,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/06
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها