فرآورده های نسوز آذر

کاذر | سهام - بورس
کانی غیر فلزی ( فرآورده های نسوز )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

فرآورده های نسوز

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 33,220 1.98
قیمت پایانی: 33,880 0.03

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 33,220 پایانی 33,880 10.00
بیشترین 33,220 کمترین 33,220
حجم 13,452 دفعات 3
حد قیمت 33,230 - 35,930 ارزش 446.9 میلیون
حجم مبنا 2.599 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
15 تعداد خریدار -
16,826 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
16,826 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش33,230 تعداد7,764,696 دستور743
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش33,240 تعداد1,531 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش33,250 تعداد600 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش33,300 تعداد5,200 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش33,310 تعداد3,009 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -764 دوره 9 ماهه
سود TTM 897
P/E TTM 37.796

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,202 P/E مجمع 28.19
سود نقدی 350
درصد توزیع 29.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 66.05 % رتبه 277
6 ماهه 54.79 % رتبه 458
9 ماهه 68.36 % رتبه 384
1 ساله 126.63 % رتبه 368
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
27.24 هزار میلیارد

ارزش بازار

18.82

P/B

% 64.1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 33,880 درصد تغییر : 0.03 حجم : 13,452 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 33,890 درصد تغییر : 0.03 حجم : 16,826 دفعات : 15
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 33,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,795 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 33,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,894 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 33,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,766 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 33,900 درصد تغییر : 0.12 حجم : 96,828 دفعات : 28
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 33,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,192 دفعات : 44
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 33,940 درصد تغییر : 0.09 حجم : 68,192 دفعات : 44
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 33,970 درصد تغییر : 0.03 حجم : 26,807 دفعات : 35
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 33,980 درصد تغییر : 0.06 حجم : 46,208 دفعات : 40
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 34,000 درصد تغییر : 0.29 حجم : 219,754 دفعات : 87
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 34,100 درصد تغییر : 0.55 حجم : 6.78 میلیون دفعات : 2,795
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 34,290 درصد تغییر : 4.62 حجم : 23.9 میلیون دفعات : 6,724
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 35,950 درصد تغییر : 0.99 حجم : 262,600 دفعات : 163
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 36,310 درصد تغییر : 3.99 حجم : 11.61 میلیون دفعات : 4,426
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کفرا آخرین : 960.00 47,440 حجم : 247,293 ارزش بازار : 38.536 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کفپارس آخرین : 90.00 4,690 حجم : 362,260 ارزش بازار : 7.741 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کتوکا آخرین : 789.00 38,684 حجم : 9,777 ارزش بازار : 30.39 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کباده آخرین : 12,291 9,019 حجم : 10,832 ارزش بازار : 1.557 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها