کاغذ پارس

چکاپا | سهام - بورس
محصولات کاغذی ( تولید خمیر کاغذ،کاغذ و مقوا )
گروه:

محصولات کاغذی

زیر گروه:

تولید خمیر کاغذ،کاغذ و مقوا

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,260 4.73
قیمت پایانی: 3,292 3.80

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,422 پایانی 3,292 130.00
بیشترین 3,450 کمترین 3,251
حجم 39.17 میلیون دفعات 2,715
حد قیمت 3,304 - 3,650 ارزش 128.9 میلیارد
حجم مبنا 8.897 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
918 تعداد خریدار 2
38.602 میلیون حجم خرید 2.982 میلیون
913 تعداد فروشنده 5
36.676 میلیون حجم فروش 4.908 میلیون
1.926 میلیون تغییر مالکیت 1.926 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,200 خرید3,343 فروش3,347 تعداد1,550 دستور1
دستور1 تعداد35,902 خرید3,330 فروش3,350 تعداد15,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید3,328 فروش3,354 تعداد5,000 دستور1
دستور4 تعداد158,129 خرید3,320 فروش3,359 تعداد402,000 دستور2
دستور2 تعداد21,000 خرید3,311 فروش3,360 تعداد386,234 دستور2

EPS

سال مالی 1400/08/30
تحقق سود 198 دوره 9 ماهه
سود TTM 247
P/E TTM 13.53

DPS

آخرین مجمع 1399/08/30
سود واقعی 128 P/E مجمع 26.11
سود نقدی 115
درصد توزیع 89.84 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.7 % رتبه 509
6 ماهه 33.26 % رتبه 129
9 ماهه 46.07 % رتبه 111
1 ساله 54.99 % رتبه 82
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
30.807 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.73

P/B

% 65.14

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 3,292 درصد تغییر : 3.80 حجم : 39.17 میلیون دفعات : 2,715
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 3,422 درصد تغییر : 2.39 حجم : 26.82 میلیون دفعات : 1,957
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 3,342 درصد تغییر : 3.88 حجم : 41.58 میلیون دفعات : 2,607
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 3,477 درصد تغییر : 2.74 حجم : 28.44 میلیون دفعات : 2,112
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 3,575 درصد تغییر : 2.52 حجم : 40.91 میلیون دفعات : 2,600
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 3,487 درصد تغییر : 0.31 حجم : 58.68 میلیون دفعات : 3,598
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 3,498 درصد تغییر : 4.73 حجم : 108.03 میلیون دفعات : 5,350
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 3,340 درصد تغییر : 2.60 حجم : 33.61 میلیون دفعات : 2,792
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 3,429 درصد تغییر : 3.90 حجم : 22.34 میلیون دفعات : 1,951
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 3,568 درصد تغییر : 2.17 حجم : 24.92 میلیون دفعات : 2,337
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 3,647 درصد تغییر : 3.37 حجم : 34.03 میلیون دفعات : 3,056
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 3,528 درصد تغییر : 2.32 حجم : 23.3 میلیون دفعات : 2,097
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 3,448 درصد تغییر : 2.54 حجم : 28.36 میلیون دفعات : 2,600
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 3,538 درصد تغییر : 1.12 حجم : 29.32 میلیون دفعات : 2,731
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 3,499 درصد تغییر : 1.86 حجم : 28.23 میلیون دفعات : 2,535
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : چکاوه آخرین : 120.00 12,820 حجم : 780,795 ارزش بازار : 8.904 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها