کاغذ سازی کاوه

چکاوه | سهام - بورس
محصولات کاغذی ( تولید خمیر کاغذ،کاغذ و مقوا )
گروه:

محصولات کاغذی

زیر گروه:

تولید خمیر کاغذ،کاغذ و مقوا

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,750 4.96
قیمت پایانی: 14,760 4.90

آخرین معامله

12:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,750 پایانی 14,760 760.00
بیشترین 15,200 کمترین 14,750
حجم 2.53 میلیون دفعات 340
حد قیمت 15,300 - 16,900 ارزش 37.4 میلیارد
حجم مبنا 1.666 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:27
حقیقی حقوقی
260 تعداد خریدار 1
2.091 میلیون حجم خرید 333,458
220 تعداد فروشنده 1
2.368 میلیون حجم فروش 56,542
276,916 تغییر مالکیت 276,916

عرضه و تقاضا

12:27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد388 خرید14,840 فروش15,300 تعداد1,927,702 دستور76
دستور2 تعداد1,000 خرید13,740 فروش15,530 تعداد1,607 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,550 تعداد4,353 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,670 تعداد627 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,700 تعداد12,177 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 48 دوره 3 ماهه
سود TTM 484
P/E TTM 32.061

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,274 P/E مجمع 12.18
سود نقدی 35
درصد توزیع 2.75 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.08 % رتبه 296
6 ماهه 13.16 % رتبه 478
9 ماهه 44.18 % رتبه 477
1 ساله 8.66 % رتبه 471
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.332 هزار میلیارد

ارزش بازار

14.26

P/B

% 43.03

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 15,520 درصد تغییر : 3.60 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 630
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 16,100 درصد تغییر : 3.07 حجم : 4.28 میلیون دفعات : 1,492
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 15,620 درصد تغییر : 0.90 حجم : 6.98 میلیون دفعات : 1,529
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 15,480 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.48 میلیون دفعات : 1,405
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 15,480 درصد تغییر : 4.52 حجم : 11.48 میلیون دفعات : 1,405
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 14,810 درصد تغییر : 0.89 حجم : 2.71 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 14,680 درصد تغییر : 4.30 حجم : 6.35 میلیون دفعات : 1,192
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 15,340 درصد تغییر : 3.03 حجم : 550,267 دفعات : 106
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 15,820 درصد تغییر : 4.87 حجم : 1.92 میلیون دفعات : 386
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 16,630 درصد تغییر : 1.34 حجم : 11.44 میلیون دفعات : 2,038
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 16,410 درصد تغییر : 4.99 حجم : 1.09 میلیون دفعات : 237
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 15,630 درصد تغییر : 4.97 حجم : 1.41 میلیون دفعات : 214
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 14,890 درصد تغییر : 2.97 حجم : 3.74 میلیون دفعات : 754
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 14,460 درصد تغییر : 4.56 حجم : 4.73 میلیون دفعات : 991
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 13,830 درصد تغییر : 4.61 حجم : 5.07 میلیون دفعات : 492
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : چکاپا آخرین : 190.00 3,627 حجم : 26.1 میلیون ارزش بازار : 34.138 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها