کاغذ سازی کاوه

چکاوه | سهام - بورس
محصولات کاغذی ( تولید خمیر کاغذ،کاغذ و مقوا )
گروه:

محصولات کاغذی

زیر گروه:

تولید خمیر کاغذ،کاغذ و مقوا

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 24,500 3.03
قیمت پایانی: 23,780 0.00

آخرین معامله

1402/03/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,400 پایانی 23,780 0.00
بیشترین 25,400 کمترین 23,290
حجم 6.84 میلیون دفعات 1,935
حد قیمت 10 - 47,160 ارزش 162.63 میلیارد
حجم مبنا 636,132 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/03/08
حقیقی حقوقی
686 تعداد خریدار 3
5.617 میلیون حجم خرید 1.223 میلیون
572 تعداد فروشنده 1
6.812 میلیون حجم فروش 27,500
1.195 میلیون تغییر مالکیت 1.195 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/03/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 229 دوره 12 ماهه
سود TTM 229
P/E TTM 103.843

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 229 P/E مجمع 103.84
سود نقدی 200
درصد توزیع 87.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 105.71 % رتبه 380
6 ماهه 220.92 % رتبه 403
9 ماهه 229.36 % رتبه 335
1 ساله 247.15 % رتبه 367
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.646 هزار میلیارد

ارزش بازار

18.06

P/B

% 43.23

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 23,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.84 میلیون دفعات : 1,935
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 23,780 درصد تغییر : 2.98 حجم : 6.84 میلیون دفعات : 1,935
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 24,510 درصد تغییر : 4.88 حجم : 10.667 میلیون دفعات : 1,688
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 23,370 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.856 میلیون دفعات : 1,062
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 23,370 درصد تغییر : 3.22 حجم : 3.856 میلیون دفعات : 1,062
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 22,640 درصد تغییر : 1.30 حجم : 5.9 میلیون دفعات : 1,288
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 22,350 درصد تغییر : 0.40 حجم : 7.869 میلیون دفعات : 1,741
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 22,440 درصد تغییر : 4.71 حجم : 14.032 میلیون دفعات : 1,996
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 21,430 درصد تغییر : 4.95 حجم : 2.692 میلیون دفعات : 472
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 20,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.363 میلیون دفعات : 886
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 20,420 درصد تغییر : 4.13 حجم : 5.363 میلیون دفعات : 886
تاریخ : 1402/02/26 پایانی : 19,610 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.63 میلیون دفعات : 1,944
تاریخ : 1402/02/25 پایانی : 19,610 درصد تغییر : 4.34 حجم : 13.63 میلیون دفعات : 1,944
تاریخ : 1402/02/24 پایانی : 20,500 درصد تغییر : 0.24 حجم : 15.78 میلیون دفعات : 2,542
تاریخ : 1402/02/23 پایانی : 20,550 درصد تغییر : 2.24 حجم : 17.339 میلیون دفعات : 2,476
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : چکاپا آخرین : 18.00 3,949 حجم : 16.866 میلیون ارزش بازار : 36.787 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها