صنایع چوب خزر کاسپین

چخزر | سهام - فرابورس
محصولات چوبی ( تولید تخته چند لا و سایر تخته ها )
گروه:

محصولات چوبی

زیر گروه:

تولید تخته چند لا و سایر تخته ها

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,822 0.95
قیمت پایانی: 36,409 0.67

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 35,620 پایانی 36,409 242.00
بیشترین 37,185 کمترین 35,600
حجم 678,097 دفعات 7,041
حد قیمت 35,872 - 39,648 ارزش 24.69 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
295 تعداد خریدار 1
975,587 حجم خرید 400,007
5,237 تعداد فروشنده 3
1.376 میلیون حجم فروش 20
399,987 تغییر مالکیت 399,987

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد375 خرید35,953 فروش35,953 تعداد7 دستور1
دستور1 تعداد251 خرید35,939 فروش36,170 تعداد154 دستور2
دستور1 تعداد2,517 خرید35,872 فروش36,180 تعداد2,775 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,200 تعداد21 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,250 تعداد13 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 516 دوره 3 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 2,831 P/E مجمع 12.78
سود نقدی 2,650
درصد توزیع 93.61 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.71 % رتبه 76
6 ماهه 31.42 % رتبه 73
9 ماهه 51.22 % رتبه 42
1 ساله 61.64 % رتبه 46
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.282 هزار میلیارد

ارزش بازار

29.66

P/B

% 25.81

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 36,409 درصد تغییر : 0.67 حجم : 678,097 دفعات : 7,041
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 36,167 درصد تغییر : 4.22 حجم : 1.38 میلیون دفعات : 5,772
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 37,760 درصد تغییر : 4.58 حجم : 1.09 میلیون دفعات : 3,660
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 39,573 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.05 میلیون دفعات : 25,563
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 39,573 درصد تغییر : 3.23 حجم : 1.05 میلیون دفعات : 25,563
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 40,893 درصد تغییر : 2.52 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 17,718
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 39,887 درصد تغییر : 2.28 حجم : 947,952 دفعات : 9,829
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 40,819 درصد تغییر : 4.52 حجم : 1.28 میلیون دفعات : 4,833
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 42,752 درصد تغییر : 2.69 حجم : 1.97 میلیون دفعات : 9,409
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 41,633 درصد تغییر : 0.96 حجم : 1.82 میلیون دفعات : 38,072
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 42,038 درصد تغییر : 4.20 حجم : 1.56 میلیون دفعات : 22,511
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 43,883 درصد تغییر : 0.60 حجم : 2.55 میلیون دفعات : 21,557
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 44,148 درصد تغییر : 3.26 حجم : 911,207 دفعات : 2,857
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 45,635 درصد تغییر : 0.32 حجم : 2.95 میلیون دفعات : 10,196
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 45,783 درصد تغییر : 3.81 حجم : 2.05 میلیون دفعات : 7,565
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : چفیبر آخرین : 380.00 7,250 حجم : 7.63 میلیون ارزش بازار : 13.158 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها