صنایع چوب خزر کاسپین

چخزر | سهام - فرابورس
محصولات چوبی ( تولید تخته چند لا و سایر تخته ها )
گروه:

محصولات چوبی

زیر گروه:

تولید تخته چند لا و سایر تخته ها

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 33,490 1.81
قیمت پایانی: 33,902 0.60

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 34,255 پایانی 33,902 205.00
بیشترین 35,080 کمترین 32,800
حجم 1.93 میلیون دفعات 8,863
حد قیمت 30,982 - 34,242 ارزش 65.28 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
257 تعداد خریدار 1
3.098 میلیون حجم خرید 5,332
17,504 تعداد فروشنده 8
2.709 میلیون حجم فروش 394,717
389,385 تغییر مالکیت 389,385

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور81 تعداد284,299 خرید34,242 فروش34,242 تعداد109 دستور2
دستور1 تعداد1,258 خرید34,241 فروش34,500 تعداد13 دستور2
دستور1 تعداد158 خرید34,240 فروش34,659 تعداد6 دستور1
دستور4 تعداد101,332 خرید34,180 فروش34,800 تعداد159 دستور1
دستور3 تعداد101,403 خرید34,120 فروش34,880 تعداد7 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -2,831 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,831
P/E TTM 12.048

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 2,831 P/E مجمع 12.05
سود نقدی 2,650
درصد توزیع 93.61 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 38.29 % رتبه 160
6 ماهه 37.97 % رتبه 53
9 ماهه 47.03 % رتبه 63
1 ساله 47.03 % رتبه 155
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.78 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.59

P/B

% 27.3

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 34,107 درصد تغییر : 4.58 حجم : 3.1 میلیون دفعات : 18,014
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 32,612 درصد تغییر : 4.45 حجم : 2.1 میلیون دفعات : 15,375
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 34,132 درصد تغییر : 2.13 حجم : 1.93 میلیون دفعات : 14,709
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 33,419 درصد تغییر : 4.54 حجم : 3.73 میلیون دفعات : 11,233
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 35,009 درصد تغییر : 1.74 حجم : 1.56 میلیون دفعات : 13,351
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 35,627 درصد تغییر : 2.50 حجم : 2.51 میلیون دفعات : 19,509
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 36,540 درصد تغییر : 4.47 حجم : 4 میلیون دفعات : 24,555
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 34,977 درصد تغییر : 6.82 حجم : 4.53 میلیون دفعات : 30,787
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 32,745 درصد تغییر : 0.20 حجم : 18,505 دفعات : 30
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 32,812 درصد تغییر : 0.25 حجم : 22,722 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 32,894 درصد تغییر : 0.40 حجم : 35,916 دفعات : 45
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 33,025 درصد تغییر : 37.97 حجم : 100,756 دفعات : 83
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 53,242 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 53,242 درصد تغییر : 0.55 حجم : 170,624 دفعات : 93
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 53,537 درصد تغییر : 0.01 حجم : 3,399 دفعات : 9
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : چفیبر آخرین : 530.00 10,120 حجم : 1,645 ارزش بازار : 23.4 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها