افست

چافست | سهام - بورس
چاپ ( چاپ )
گروه:

چاپ

زیر گروه:

چاپ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,720 4.97
قیمت پایانی: 15,490 0.00

آخرین معامله

11:55
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,720 پایانی 15,490 0.00
بیشترین 14,720 کمترین 14,720
حجم 1,353 دفعات 3
حد قیمت 14,720 - 16,260 ارزش 21 میلیون
حجم مبنا 2.076 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:55
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
4,272 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
4,272 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:55
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,720 تعداد4,863,463 دستور302
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,730 تعداد766,506 دستور36
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,000 تعداد5,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,490 تعداد1,100 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,500 تعداد93,991 دستور3

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود -211 دوره 6 ماهه
سود TTM 611
P/E TTM 25.352

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 578 P/E مجمع 26.8
سود نقدی 100
درصد توزیع 17.3 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.8 % رتبه 465
6 ماهه 37.16 % رتبه 462
9 ماهه 42.87 % رتبه 401
1 ساله 53.67 % رتبه 372
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.147 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.93

P/B

% 27.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 15,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,353 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 15,490 درصد تغییر : 0.07 حجم : 1,353 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 15,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,353 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 15,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,353 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 15,500 درصد تغییر : 4.97 حجم : 1,353 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 16,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,353 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 16,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,155 دفعات : 4
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 16,310 درصد تغییر : 1.69 حجم : 3,500 دفعات : 2
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 16,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 350 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 16,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 16,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 526 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 16,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 670 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 16,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,054 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 16,590 درصد تغییر : 0.06 حجم : 6,500 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 16,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها